نمايشگاه نفت، نويدبخش جهش دوم صنعت پتروشيمي ايران است

نمايشگاه نفت، نويدبخش جهش دوم صنعت پتروشيمي ايران است

مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، بيست و دومين نمايشگاه نفت يران را نويدبخش مذاكره هاي ثمربخش در صنعت پتروشيمي دانست و گفت: مذاكرات اروپايي‌ها براي سرمايه گذاري، انتقال دانش فني و استفاده از فناوري‌هاي نو با شركت‌هاي ايراني فعال در اين صنعت در حال انجام است.

مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، بيست و دومين نمايشگاه نفت يران را نويدبخش مذاكره هاي ثمربخش در صنعت پتروشيمي دانست و گفت: مذاكرات اروپايي‌ها براي سرمايه گذاري، انتقال دانش فني و استفاده از فناوري‌هاي نو با شركت‌هاي ايراني فعال در اين صنعت در حال انجام است.