برنامه ريزي براي افزايش 107 هزار بشكه اي ظرفيت توليد نفت در خليج فارس

برنامه ريزي براي افزايش 107 هزار بشكه اي ظرفيت توليد نفت در خليج فارس

مديرعامل شركت نفت فلات قاره ايران با اشاره به صدور مجوز 1.8 ميليارد دلار سرمايه گذاري از محل ماده 12 قانون رفع موانع توليد گفت: با اجراي بسته‌هاي كاري اين طرح، ظرفيت توليد روزانه نفت اين شركت 107 هزار بشكه افزايش مي‌يابد.

مديرعامل شركت نفت فلات قاره ايران با اشاره به صدور مجوز 1.8 ميليارد دلار سرمايه گذاري از محل ماده 12 قانون رفع موانع توليد گفت: با اجراي بسته‌هاي كاري اين طرح، ظرفيت توليد روزانه نفت اين شركت 107 هزار بشكه افزايش مي‌يابد.