اشتغالزايي 200 هزار نفري در صنعت پتروشيمي يك ادعاست

اشتغالزايي 200 هزار نفري در صنعت پتروشيمي يك ادعاست

رئيس دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي اشتغالزايي 200 هزار نفري در صنعت پتروشيمي را يك ادعا دانست و گفت: به باور ما، اين رقم براي بخش پليمري بسيار بالاست.

رئيس دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي اشتغالزايي 200 هزار نفري در صنعت پتروشيمي را يك ادعا دانست و گفت: به باور ما، اين رقم براي بخش پليمري بسيار بالاست.