اسپانيايي‌ها در پي تثبيت جايگاه خود در صنعت پتروشيمي ايران

اسپانيايي‌ها در پي تثبيت جايگاه خود در صنعت پتروشيمي ايران

سفير اسپانيا در ايران از تأسيس يك شركت براي ضمانت قرارداد شركت‌هاي اسپانيايي فعال در صنعت پتروشيمي ايران خبر داد.

سفير اسپانيا در ايران از تأسيس يك شركت براي ضمانت قرارداد شركت‌هاي اسپانيايي فعال در صنعت پتروشيمي ايران خبر داد.