تعامل گسترده هلدينگ خليج‌فارس با شركت‌هاي بين االمللي آغاز شده است

تعامل گسترده هلدينگ خليج‌فارس با شركت‌هاي بين االمللي آغاز شده است

مديرعامل هلدينگ خليج‌فارس از امضاي تفاهم‌نامه و قراردادهايي جديد با شركت‌هاي خارجي در حاشيه بيست و دومين نمايشگاه نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران خبر داد.

مديرعامل هلدينگ خليج‌فارس از امضاي تفاهم‌نامه و قراردادهايي جديد با شركت‌هاي خارجي در حاشيه بيست و دومين نمايشگاه نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران خبر داد.