معرفي 70 طرح پايين دستي پتروشيمي در ماهشهر

معرفي 70 طرح پايين دستي پتروشيمي در ماهشهر

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي از معرفي 70 طرح پائين دستي پتروشيمي براي سرمايه گذاري در منطقه ماشهر خبر داد.

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي از معرفي 70 طرح پائين دستي پتروشيمي براي سرمايه گذاري در منطقه ماشهر خبر داد.