فولکس واگن برای اپل خودروی خودران می سازد

فولکس واگن برای اپل خودروی خودران می سازد

عصر خودرو- رویاهای اپل برای تولید خودروهای خودران به پایان راه خود رسیده و این شرکت قصد دارد برای تسهیل حمل و نقل کارکنان خود با این خودروها با فولکس واگن همکاری کند.

عصر خودرو- رویاهای اپل برای تولید خودروهای خودران به پایان راه خود رسیده و این شرکت قصد دارد برای تسهیل حمل و نقل کارکنان خود با این خودروها با فولکس واگن همکاری کند.