رشد کم جان شاخص گروه خودرو

رشد کم جان شاخص گروه خودرو

عصر خودرو- امروز خودرویی ها جو متعادل رو به منفی داشتند در این میان نمادهای قطعه ساز ختور و خمحور با رشد قیمتی خود مثبت ترین بودند.

عصر خودرو- امروز خودرویی ها جو متعادل رو به منفی داشتند در این میان نمادهای قطعه ساز ختور و خمحور با رشد قیمتی خود مثبت ترین بودند.