۲۸ شهر گران دنیا برای زندگی

۲۸ شهر گران دنیا برای زندگی

پرشین خودرو: ماه می هر سال،دویچه بانک گزارش سالانه گران ترین های جهان را منتشر می کند؛ مجموعه ای از قیمت کالاها و خدمات در بخش های جهان و شهرهای قدرتمند در همه دنیا.

۲۸ شهر گران دنیا برای زندگی
پرشین خودرو: ماه می هر سال،دویچه بانک گزارش سالانه گران ترین های جهان را منتشر می کند؛ مجموعه ای از قیمت کالاها و خدمات در بخش های جهان و شهرهای قدرتمند در همه دنیا.