انتشار نقشه راه هوشمندسازی شهرهای بزرگ دنیا

انتشار نقشه راه هوشمندسازی شهرهای بزرگ دنیا

پرشین خودرو: سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، نقشه راه هوشمندسازی شهرهای بزرگ دنیا و نیز جایگاه تهران را در این مقوله منتشر کرد.

انتشار نقشه راه هوشمندسازی شهرهای بزرگ دنیا
پرشین خودرو: سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، نقشه راه هوشمندسازی شهرهای بزرگ دنیا و نیز جایگاه تهران را در این مقوله منتشر کرد.