صدمین شیرون بوگاتی در راه است +تصویر

صدمین شیرون بوگاتی در راه است +تصویر

پرشین خودرو: کارخانه بوگاتی در مولشایم با تمام و قوا ظرفیت در حال کار روی تکمیل صدمین بوگاتی شیرون این مجموعه است و قصد دارد این موفقیت را جشن بگیرد.

صدمین شیرون بوگاتی در راه است +تصویر
پرشین خودرو: کارخانه بوگاتی در مولشایم با تمام و قوا ظرفیت در حال کار روی تکمیل صدمین بوگاتی شیرون این مجموعه است و قصد دارد این موفقیت را جشن بگیرد.