تردد شبانه 5000 کامیون فرسوده در تهران

تردد شبانه 5000 کامیون فرسوده در تهران

پرشین خودرو: فرماندار تهران از تردد شبانه 5000 کامیون فرسوده در سطح شهرستان تهران خبر داد.

تردد شبانه 5000 کامیون فرسوده در تهران
پرشین خودرو: فرماندار تهران از تردد شبانه 5000 کامیون فرسوده در سطح شهرستان تهران خبر داد.