جعفر پناهی در بیمارستان بستری شد

جعفر پناهی در بیمارستان بستری شد

پرشین خودرو: جعفر پناهی، کارگردان سینما در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد.

جعفر پناهی در بیمارستان بستری شد
پرشین خودرو: جعفر پناهی، کارگردان سینما در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد.