/اختصاصی/نماینده مردم شازند: تهدید به بستن خطوط تولید خودروسازان منطقی نیست

/اختصاصی/نماینده مردم شازند: تهدید به بستن خطوط تولید خودروسازان منطقی نیست

پرشین خودرو: نماینده مردم شازند اراك در خصوص رعایت استاندارد های 85 گانه از سوی خودروسازان گفت: صنعت خودرو كشور باید رقابت پذیر شوند و تا زمانی كه شرایط این امر برای آنها مهیا نشود، انتظار ارتقای كیفیت و رعایت استانداردها را داشته باشیم.

تهدید به بستن خطوط تولید خودروسازان منطقی نیست
پرشین خودرو: نماینده مردم شازند اراك در خصوص رعایت استاندارد های 85 گانه از سوی خودروسازان گفت: صنعت خودرو كشور باید رقابت پذیر شوند و تا زمانی كه شرایط این امر برای آنها مهیا نشود، انتظار ارتقای كیفیت و رعایت استانداردها را داشته باشیم.