ارتباط مصرف آنتی بیوتیک و سنگ کلیه

ارتباط مصرف آنتی بیوتیک و سنگ کلیه

پرشین خودرو: ارتباط مستقیم بین مصرف آنتی بیوتیک و سنگ کلیه ؛ در تحقیقی حدود ۰۰۰ر۲۵ نفر دارای سنگ کلیه بودند. این افراد نزدیک به ۰۰۰ر۳۰۰ بار مورد بررسی و معاینه پزشکی قرار گرفتند. نتیجه این بود : افرادی که به سنگ کلیه مبتلا بودند بین ۳ تا ۱۲ ماه قبل از تشخیص بیماری آنتی بیوتیک مصرف کرده بودند.

ارتباط مصرف آنتی بیوتیک و سنگ کلیه
پرشین خودرو: ارتباط مستقیم بین مصرف آنتی بیوتیک و سنگ کلیه ؛ در تحقیقی حدود ۰۰۰ر۲۵ نفر دارای سنگ کلیه بودند. این افراد نزدیک به ۰۰۰ر۳۰۰ بار مورد بررسی و معاینه پزشکی قرار گرفتند. نتیجه این بود : افرادی که به سنگ کلیه مبتلا بودند بین ۳ تا ۱۲ ماه قبل از تشخیص بیماری آنتی بیوتیک مصرف کرده بودند.