شرط فعالیت تاکسی ها در تاکسی های اینترنتی

شرط فعالیت تاکسی ها در تاکسی های اینترنتی

عصر خودرو- مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از انجام بررسی های نهایی درخصوص بازنگری خطوط تاکسی خبر داد.

عصر خودرو- مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از انجام بررسی های نهایی درخصوص بازنگری خطوط تاکسی خبر داد.