دلیل کمبود بنزین سوپر در جایگاه‌ها چیست؟

دلیل کمبود بنزین سوپر در جایگاه‌ها چیست؟

عصر خودرو- شواهد حاکی از محدودیت عرضه بنزین سوپر نه تنها در جایگاه‌های مختلف پایتخت بلکه در استان‌های مختلف کشور است.

عصر خودرو- شواهد حاکی از محدودیت عرضه بنزین سوپر نه تنها در جایگاه‌های مختلف پایتخت بلکه در استان‌های مختلف کشور است.