خودرویی ها در بورس کف جدید ساختند!؟

خودرویی ها در بورس کف جدید ساختند!؟

عصر خودرو- در جریان بازار امروز گروه خودرو بیشترین افتهای قیمتی را ثبت کرد که با اعلام تعلیق سرمایه گذاری خودروسازی پژو-سیتروئن و تعدیل منفی 51 درصدی نماد خودرو، این وضعیت دور از انتظار نبود.

عصر خودرو- در جریان بازار امروز گروه خودرو بیشترین افتهای قیمتی را ثبت کرد که با اعلام تعلیق سرمایه گذاری خودروسازی پژو-سیتروئن و تعدیل منفی 51 درصدی نماد خودرو، این وضعیت دور از انتظار نبود.