واردات تنها گزینه حمایتی از اسقاط در سال های گذشته بود

واردات تنها گزینه حمایتی از اسقاط در سال های گذشته بود

عصر خودرو- یک کارشناس حوزه اسقاط و بازیافت گفت: واردات تنها گزینه حمایت از اسقاط در سال های گذشته بوده و توانسته این حوزه را زنده نگاه دارد.

عصر خودرو- یک کارشناس حوزه اسقاط و بازیافت گفت: واردات تنها گزینه حمایت از اسقاط در سال های گذشته بوده و توانسته این حوزه را زنده نگاه دارد.