گمرک ادعای قاچاق 424 خودرو در بندر عباس را رد کرد

گمرک ادعای قاچاق 424 خودرو در بندر عباس را رد کرد

عصر خودرو-پیگیری‌های انجام شده از مراجع رسمی حاکی است که گمرک ادعای قاچاق 424 خودرو در بندر عباس را رد کرده و رسماً در مکاتباتی به مراجع قضایی اعلام نموده که تشریفات گمرکی این خودروها قانونی بوده و سندی برای قاچاق بودن این خودروها وجود ندارد.

عصر خودرو-پیگیری‌های انجام شده از مراجع رسمی حاکی است که گمرک ادعای قاچاق 424 خودرو در بندر عباس را رد کرده و رسماً در مکاتباتی به مراجع قضایی اعلام نموده که تشریفات گمرکی این خودروها قانونی بوده و سندی برای قاچاق بودن این خودروها وجود ندارد.