برخورد پلیس با موتورهای سنگین بدون مجوز

برخورد پلیس با موتورهای سنگین بدون مجوز

عصر خودرو- سرهنگ موسوی پور از برخورد محسوس و نامحسوس پلیس راهور تهران بزرگ با موتورهای سنگین بدون مجوز خبر داد.

عصر خودرو- سرهنگ موسوی پور از برخورد محسوس و نامحسوس پلیس راهور تهران بزرگ با موتورهای سنگین بدون مجوز خبر داد.