عمر ناوگان اتوبوسرانی ارومیه مطابق استاندارد کشوری است

عمر ناوگان اتوبوسرانی ارومیه مطابق استاندارد کشوری است

عصر خودرو- رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه گفت: عمر ناوگان اتوبوسرانی این شهر 10 سال و مطابق متوسط کشوری است.

عصر خودرو- رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه گفت: عمر ناوگان اتوبوسرانی این شهر 10 سال و مطابق متوسط کشوری است.