واگذاری سیمان غرب توسط گروه بهمن

واگذاری سیمان غرب توسط گروه بهمن

عصر خودرو- شرکت گروه بهمن در خصوص واگذاری 16/67درصد از سهام شرکت سیمان غرب توضیحاتی روانه کدال کرد.

عصر خودرو- شرکت گروه بهمن در خصوص واگذاری 16/67درصد از سهام شرکت سیمان غرب توضیحاتی روانه کدال کرد.