تاکنون بیش از ۷۹ هزار زائر اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده اند

تاکنون بیش از ۷۹ هزار زائر اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده اند

سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری خراسان رضوی گفت: تاکنون بیش از ۷۹ هزار زائر اربعین خراسان رضوی در قالب بیش از ۳۵ هزار گروه در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.

سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری خراسان رضوی گفت: تاکنون بیش از ۷۹ هزار زائر اربعین خراسان رضوی در قالب بیش از ۳۵ هزار گروه در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.