/گزارش خبری/ چگونه از ایرلاین ها برای دریافت خسارت کنسلی بلیت شکایت کنیم!؟

/گزارش خبری/ چگونه از ایرلاین ها برای دریافت خسارت کنسلی بلیت شکایت کنیم!؟

پرشین خودرو: سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: آن دسته از مسافرانی که ایرلاین ها، خسارت کنسلی از استرداد بلیتشان را کسر می کنند، می توانند به سازمان هواپیمایی کشوری شکایت کنند.

چگونه از ایرلاین ها برای دریافت خسارت کنسلی بلیت شکایت کنیم!؟
پرشین خودرو: سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: آن دسته از مسافرانی که ایرلاین ها، خسارت کنسلی از استرداد بلیتشان را کسر می کنند، می توانند به سازمان هواپیمایی کشوری شکایت کنند.