کاهش ساعت کاری شعب بانک ایران زمین

کاهش ساعت کاری شعب بانک ایران زمین

پرشین خودرو: بانک ایران زمین به منظور پیشگیری از شیوع ویروس های فصلی ساعت کار کلیه واحدهای ستادی و شعب خود را در سراسر کشور کاهش داد.

کاهش ساعت کاری شعب بانک ایران زمین
پرشین خودرو: بانک ایران زمین به منظور پیشگیری از شیوع ویروس های فصلی ساعت کار کلیه واحدهای ستادی و شعب خود را در سراسر کشور کاهش داد.