عدم توقف قطار در 3 ایستگاه مترو !

عدم توقف قطار در 3 ایستگاه مترو !

پرشین خودرو: مدیرروابط عمومی شرکت بهره برداری مترو از عدم سرویس دهی مقطعی در سه ایستگاه مترو واقع در خط 4خبرداد.

عدم توقف قطار در 3 ایستگاه مترو !
پرشین خودرو: مدیرروابط عمومی شرکت بهره برداری مترو از عدم سرویس دهی مقطعی در سه ایستگاه مترو واقع در خط 4خبرداد.