محافظت از تونل‌های مترو توکیو با کمک پهپاد

محافظت از تونل‌های مترو توکیو با کمک پهپاد

پرشین خودرو: در مترو توکیو پهپادهایی کوچک به وزن ۱.۱۵ کیلوگرم به کار گرفته می شوند تا هرگونه خرابی را در تونل ها را ردیابی کنند.

محافظت از تونل‌های مترو توکیو با کمک پهپاد
پرشین خودرو: در مترو توکیو پهپادهایی کوچک به وزن ۱.۱۵ کیلوگرم به کار گرفته می شوند تا هرگونه خرابی را در تونل ها را ردیابی کنند.