دلیل ادغام پروازها در روزهای اخیر چیست؟

دلیل ادغام پروازها در روزهای اخیر چیست؟

پرشین خودرو: رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ایران ادغام پروازها را در وضع موجود کشور که سفرهای هوایی کاهش یافته، عجیب و نگران‌کننده ندانست و گفت: مردم نگران نباشند؛ این اتفاق در صنعت هوایی رایج است.

دلیل ادغام پروازها در روزهای اخیر چیست؟
پرشین خودرو: رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ایران ادغام پروازها را در وضع موجود کشور که سفرهای هوایی کاهش یافته، عجیب و نگران‌کننده ندانست و گفت: مردم نگران نباشند؛ این اتفاق در صنعت هوایی رایج است.