مخالفت مجلس با اعطای سهمیه بنزین به خانوار فاقد خودرو

مخالفت مجلس با اعطای سهمیه بنزین به خانوار فاقد خودرو

نمایندگان مجلس با پیشنهاد نماینده تهران مبنی بر اجرای اعطای سهمیه بنزین به خانوار فاقد خودرو از مهر ماه ۱۴۰۰ مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس با پیشنهاد نماینده تهران مبنی بر اجرای اعطای سهمیه بنزین به خانوار فاقد خودرو از مهر ماه ۱۴۰۰ مخالفت کردند.