هزینه سبد معیشت کارگران بالاخره مشخص شد؛ حدود ۷ میلیون تومان

هزینه سبد معیشت کارگران بالاخره مشخص شد؛ حدود ۷ میلیون تومان

کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد.

کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد.