انتقاد حسین شریعتمداری از مجلس و حمایت کیهان از توافق دولت و آژانس

انتقاد حسین شریعتمداری از مجلس و حمایت کیهان از توافق دولت و آژانس

مدیر مسئول کیهان از نمایندگان انتقاد کرد که "اختلاف پیش آمده به آسانی قابل حل بود و با پوزش از نمایندگان محترم مجلس، به این حجم از اعتراض نیازی نداشت."

مدیر مسئول کیهان از نمایندگان انتقاد کرد که "اختلاف پیش آمده به آسانی قابل حل بود و با پوزش از نمایندگان محترم مجلس، به این حجم از اعتراض نیازی نداشت."