تثبیت «نجومی‌بگیری» در مجلس انقلابی؛ چرا حقوق یک‌ماهه مدیران باید دستمزد یکسال کارگران باشد؟

تثبیت «نجومی‌بگیری» در مجلس انقلابی؛ چرا حقوق یک‌ماهه مدیران باید دستمزد یکسال کارگران باشد؟

چرا حقوق یک مدیر دولتی باید به اندازه دستمزد یکسالِ یک کارگر باشد؟ قانونی کردن این ماجرا، واقعاً به معنای رسمیت بخشیدن به فاصله طبقاتی در اجتماع است و از مجلسی که با شعار حمایت از محرومان سر کار آمده، به هیچ عنوان انتظار نمی‌رود که بر فاصله طبقاتی ده یا پانزده برابری، مهر تایید بزند و چنین سقف حقوق نجومی ای را برای مدیران دولت، مصوب کند!

چرا حقوق یک مدیر دولتی باید به اندازه دستمزد یکسالِ یک کارگر باشد؟ قانونی کردن این ماجرا، واقعاً به معنای رسمیت بخشیدن به فاصله طبقاتی در اجتماع است و از مجلسی که با شعار حمایت از محرومان سر کار آمده، به هیچ عنوان انتظار نمی‌رود که بر فاصله طبقاتی ده یا پانزده برابری، مهر تایید بزند و چنین سقف حقوق نجومی ای را برای مدیران دولت، مصوب کند!