آپارتمان بالای 20سال ساخت،چند؟

آپارتمان بالای 20سال ساخت،چند؟

واحدهای مسکونی با عمر بنای بالای ۲۰ سال بخشی از تقاضای بازار را تشکیل می‌دهد.

واحدهای مسکونی با عمر بنای بالای ۲۰ سال بخشی از تقاضای بازار را تشکیل می‌دهد.