احمدی نژاد هنوز بر همان مدار است که بود؛ دروغ،تزویر،خدعه و فساد

احمدی نژاد هنوز بر همان مدار است که بود؛ دروغ،تزویر،خدعه و فساد

در جدال لفظی آقایان حدادعادل و احمدی‌نژاد، هرچند نمی‌توان هیچیک را حق یا باطل مطلق دانست اما واقعیت‌هائی خودنمائی می‌کنند که از کنار آنها نباید بی‌تفاوت عبور کرد.

در جدال لفظی آقایان حدادعادل و احمدی‌نژاد، هرچند نمی‌توان هیچیک را حق یا باطل مطلق دانست اما واقعیت‌هائی خودنمائی می‌کنند که از کنار آنها نباید بی‌تفاوت عبور کرد.