آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 48379 - نقدی - - 315 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 35323 35949 سلف 35323 37273 2002 5918 2002 71 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 41016 41016 نقدی (مچینگ) 41016 41016 - 44 44 1 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 41016 44213 نقدی 43779 45117 1000 2910 1000 44 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 38253 38253 نقدی 38253 38253 990 440 440 16 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 45118 45782 نقدی 45362 46069 324 518 324 14 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 45547 45547 نقدی 45547 45547 210 105 105 4 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - نقدی - - 441 - - - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 37735 - نقدی - - 2002 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 41724 45896 نقدی 45896 45896 110 550 110 5 1396/04/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 45021 45782 نقدی 45729 45809 66 110 66 3 1396/01/21
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 37679 38185 سلف 37978 38488 880 1540 880 33 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 37691 41460 نقدی 41460 41460 200 860 200 8 1396/03/22
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 39198 - نقدی - - 240 - - - 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 37679 37679 نقدی 37679 37679 903 882 819 30 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 37679 38238 نقدی 38029 38871 1056 1782 1056 40 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 37679 37679 نقدی 37679 37679 2024 2090 1980 74 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 37691 41460 نقدی 41460 41460 500 2760 500 20 1396/03/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 37679 38052 نقدی 37889 38239 798 1092 798 30 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 45118 45118 نقدی (مچینگ) 45118 45118 - 44 44 1 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 38253 38253 نقدی 38253 38253 506 154 132 5 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 38253 38253 نقدی 38253 38253 1760 176 66 2 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 41016 41016 نقدی 41016 41016 518 86 86 3 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 37679 38626 نقدی 38379 39019 1606 2816 1606 62 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 33823 36968 سلف 34123 40587 308 1694 308 11 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 34449 - نقدی - - 500 40 - - 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 42704 42704 نقدی (مچینگ) 42704 42704 - 88 88 3 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 42704 44282 نقدی 44000 44839 440 858 440 19 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 42704 43283 نقدی 43069 43899 330 462 330 14 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 36452 36452 نقدی 36452 36452 1012 88 66 2 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 نقدی 37879 38056 330 462 330 12 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 36452 - نقدی - - 240 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 39198 39225 نقدی 39198 39395 3300 3542 3300 129 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 38022 38022 نقدی (مچینگ) 38022 38022 - 200 200 7 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 41016 41016 نقدی 41016 41016 1500 1000 300 12 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 42704 42704 سلف (مچینگ) 42704 42704 - 20 20 854 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 37359 37359 نقدی 37359 37359 3000 200 200 7 1396/04/04
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 48600 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 34685 34751 سلف 34685 35480 1012 1463 1012 35 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 41204 41211 نقدی 41204 41254 3300 3454 3300 135 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 38253 38253 نقدی (مچینگ) 38253 38253 - 24 24 918 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 38253 38253 نقدی 38253 38253 110 22 22 841 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 38253 - نقدی - - 396 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 33644 33899 سلف 33804 34079 1012 1408 1012 34 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 36397 36648 سلف 36397 37499 1012 1760 1012 37 1396/04/04
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 38918 38918 نقدی 38918 38918 200 20 20 778 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 41724 - نقدی - - 220 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 40434 - نقدی - - 319 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 39198 39198 نقدی 39198 39198 627 22 22 862 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 37679 37679 نقدی (مچینگ) 37679 37679 - 294 294 11 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 42704 46974 نقدی 46974 46974 231 8085 231 10 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 38965 - نقدی - - 480 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37160 - نقدی - - 143 - - - 1396/04/04
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 42704 42704 نقدی 42704 42704 700 400 400 17 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 49086 - نقدی - - 380 - - - 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 43625 43625 نقدی 43625 43625 110 66 22 959 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 43766 44362 نقدی 44238 44609 330 506 330 14 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 39198 - نقدی - - 240 - - - 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 32884 32884 نقدی 32884 32884 308 66 66 2 1396/04/04
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 46657 46657 نقدی 46657 46657 600 130 130 6 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 48655 52092 نقدی 52000 52229 100 290 100 5 1396/04/04
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 49618 49618 نقدی 49618 49618 600 310 300 14 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 42704 46974 نقدی 46974 46974 273 13755 273 12 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 39979 39979 نقدی 39979 39979 105 84 84 3 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 43766 - نقدی - - 210 - - - 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 48655 49763 نقدی 49659 49889 100 210 100 4 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 41016 41016 نقدی (مچینگ) 41016 41016 - 22 22 902 1396/04/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 79644 - نقدی - - 40 - - - 1396/04/04
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 46657 - نقدی - - 600 - - - 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 47278 49951 نقدی 49809 49986 50 180 50 2 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 49086 49086 نقدی 49086 49086 420 42 42 2 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 49086 49086 نقدی 49086 49086 300 20 20 982 1396/04/04
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 48379 - نقدی - - 1008 - - - 1396/04/03
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 63719 - نقدی - - 302 - - - 1396/03/02
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 82000 - نقدی - - 88 - - - 1396/04/03
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 75200 75200 سلف 75200 75200 88 13 13 992 1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 34303 34303 نقدی 34303 34303 2002 814 814 27 1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 32994 32994 نقدی 32994 32994 1507 1364 1364 45 1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 32004 32004 نقدی 32004 32004 2508 1892 1892 60 1396/04/03
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 82000 - نقدی - - 88 - - - 1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 33281 - نقدی - - 506 - - - 1396/04/03
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 82600 82600 سلف 82600 82600 88 26 26 2 1396/04/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 نقدی 52000 52000 80 80 80 4 1396/04/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 نقدی 52000 52000 80 80 80 4 1396/04/03
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 34810 - نقدی - - 1496 - - - 1396/04/03
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 سلف 27574 29120 600 820 600 16 1395/03/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 46000 46000 نقدی 46000 46000 80 80 80 3 1396/04/03
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 37679 39442 نقدی 39029 39889 132 836 132 5 1396/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 37160 - نقدی - - 240 - - - 1396/03/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 38092 38092 نقدی 38092 38092 300 280 240 9 1396/03/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 38092 38646 نقدی 38444 38919 350 530 350 13 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 نقدی 57000 57000 100 100 100 5 1396/03/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 نقدی 57000 57000 100 100 100 5 1396/03/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 نقدی 57000 57000 100 100 100 5 1396/03/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 نقدی 57000 57000 100 100 100 5 1396/03/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 نقدی 57000 57000 100 100 100 5 1396/03/28
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 37691 40386 نقدی 40236 40706 357 1554 357 14 1396/03/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 37691 39183 نقدی 39119 39199 105 504 105 4 1396/03/22
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 38930 38930 نقدی (مچینگ) 38930 38930 - 20 20 778 1396/03/22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 31167 31167 سلف 31167 31167 900 900 900 28 1396/03/21
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 31318 31318 نقدی 31318 31318 2992 1870 1782 55 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 31318 31318 نقدی 31318 31318 600 600 600 18 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 31318 31318 نقدی (مچینگ) 31318 31318 - 66 66 2 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 38242 38524 نقدی 38319 38842 80 100 80 3 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 38242 39332 نقدی 39188 39709 252 462 252 9 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 38242 38242 نقدی 38242 38242 210 273 168 6 1396/03/08
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 82600 82600 سلف (مچینگ) 82600 82600 - 17 17 1 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 23000 23000 نقدی 23000 23000 25 25 25 575 1396/03/07
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 37310 37310 نقدی 37310 37310 110 110 110 4 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 38207 38207 نقدی 38207 38207 1001 352 352 13 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 37495 37495 نقدی (مچینگ) 37495 37495 - 132 132 4 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 42188 42188 نقدی 42188 42188 2200 286 176 7 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 38469 - نقدی - - 506 - - - 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 38746 39145 نقدی 39099 39255 440 594 440 17 1396/03/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 36029 36029 سلف (مچینگ) 36029 36029 - 66 66 2 1396/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 47228 47228 نقدی 47228 47228 220 132 132 6 1396/02/19
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 نقدی (مچینگ) 39384 39384 - 880 880 34 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 38033 41836 نقدی 41836 41836 528 2860 528 22 1396/03/30
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 39028 42515 نقدی 42488 42555 210 1302 210 8 1396/02/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 56000 - نقدی - - 460 - - - 1396/02/17
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 56000 - نقدی - - 260 - - - 1396/02/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 66975 68073 نقدی 67659 68559 150 250 150 10 1396/02/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 39188 - نقدی - - 600 - - - 1396/02/11
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 39782 - نقدی - - 66 - - - 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 38682 38682 نقدی (مچینگ) 38682 38682 - 495 495 19 1396/03/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 37359 37359 نقدی 37359 37359 480 192 192 7 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 41955 43882 سلف 43339 45209 2002 4444 2002 87 1396/01/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 40518 40817 نقدی 40678 41009 1000 1340 1000 40 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 41204 41204 نقدی 41204 41204 1500 1270 720 29 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40518 - سلف - - 1012 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 35282 35282 نقدی 35282 35282 506 374 374 13 1396/01/29
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 39822 43804 نقدی 43804 43804 1512 8001 1512 66 1396/01/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 41191 41191 سلف 41191 41191 6996 3278 3278 135 1396/01/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 39763 39763 نقدی (مچینگ) 39763 39763 - 1100 1100 43 1395/12/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - نقدی - - 150 - - - 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 46808 - نقدی - - 220 - - - 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51489 51716 نقدی 51639 51989 220 308 220 11 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 42243 42243 نقدی 42243 42243 105 105 21 887 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 40226 41864 نقدی 41479 43039 1518 3432 1518 63 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 38746 39437 نقدی 39120 40219 990 2266 990 39 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی 34395 34395 506 66 66 2 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37408 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 4687 - نقدی - - 12000 - - - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس - - - - - - - - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 4921 - نقدی - - 1500 - - - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 3835 4218 نقدی 4218 4218 20000 127220 20000 84 1394/12/16
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 34349 34349 نقدی (مچینگ) 34349 34349 - 40 40 1 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 35020 35020 نقدی (مچینگ) 35020 35020 - 198 198 6 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 189 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - نقدی - - 396 - - - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 نقدی 36309 36309 308 44 44 1 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 نقدی 40668 40668 200 660 200 8 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 42704 43837 نقدی 43404 44459 300 540 300 13 1396/03/29
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18