آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 121665 121665 نقدی (مچینگ) 121665 121665 - 22 22 2676630 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 100838 103505 نقدی 102869 104388 1200 2208 1200 124205736 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 123979 - نقدی - - 110 - - - 1398/07/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 118143 118143 نقدی (مچینگ) 118143 118143 - 21 21 2481003 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 100838 - نقدی - - 110 22 - - 1398/07/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 107378 107378 نقدی 107378 107378 147 63 63 6764814 1398/07/01
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 106305 106306 نقدی 106305 106306 945 1008 945 100458897 1398/07/01
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 162144 - نقدی - - 132 - - - 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 100838 100838 نقدی 100838 100838 315 378 315 31763970 1398/07/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 115125 - نقدی - - 210 21 - - 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 100838 101399 نقدی 101269 101667 1100 1364 1100 111539406 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 100733 100733 نقدی (مچینگ) 100733 100733 - 340 340 34249220 1398/06/26
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 100838 100838 نقدی (مچینگ) 100838 100838 - 264 264 26621232 1398/07/01
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 115125 115125 نقدی 115125 115125 360 200 180 20722500 1398/07/01
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 101844 104530 نقدی 104087 105859 110 308 110 11498322 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 100838 100929 نقدی 100838 101139 1100 1298 1100 111022054 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 100838 101439 نقدی 100899 101889 1200 1632 1200 121727064 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 100773 100773 نقدی (مچینگ) 100773 100773 - 220 220 22170060 1398/06/30
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 117741 117741 نقدی (مچینگ) 117741 117741 - 21 21 2472561 1398/07/01
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 83454 87798 سلف 87479 88225 198 374 198 17384070 1398/07/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 115125 127337 نقدی 125999 130219 315 735 315 40111155 1398/07/01
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 115125 115125 نقدی 115125 115125 110 22 22 2532750 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 100838 101190 نقدی 100840 101839 210 441 210 21249900 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 97813 97813 نقدی (مچینگ) 97813 97813 - 40 40 3912520 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 97750 97750 نقدی 97750 97750 93 93 93 9090750 1398/06/25
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 118143 118143 سلف 118143 118143 1000 20 20 2362860 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 100838 105175 نقدی 104668 105888 600 1500 600 63104960 1398/07/01
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 162144 162144 نقدی 162144 162144 220 44 44 7134336 1398/07/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 115125 117516 نقدی 117129 118159 315 441 315 37017540 1398/07/01
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 106305 106305 سلف 106305 106305 441 462 21 2232405 1398/07/01
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 115125 124936 نقدی 124789 125200 220 660 220 27485986 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 100838 101188 نقدی 100838 103489 735 1281 735 74373075 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 100838 100838 نقدی (مچینگ) 100838 100838 - 66 66 6655308 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 100838 100838 نقدی (مچینگ) 100838 100838 - 252 252 25411176 1398/07/01
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 85933 85933 نقدی (مچینگ) 85933 85933 - 132 132 11343156 1398/07/01
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 288000 288000 سلف (مچینگ) 288000 288000 - 10 10 2880000 1398/06/31
اوره پریل پتروشیمی شیراز 20042 20042 نقدی 20042 20042 700 100 100 2004200 1398/06/30
اوره پریل پتروشیمی خراسان 20042 20042 نقدی 20042 20042 2500 550 550 11023100 1398/06/30
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 85837 85837 نقدی (مچینگ) 85837 85837 - 120 120 10300440 1398/06/30
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 265000 - سلف - - 52 - - - 1398/06/30
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 85837 85837 نقدی (مچینگ) 85837 85837 - 192 192 16480704 1398/06/30
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 86340 86340 نقدی (مچینگ) 86340 86340 - 24 24 2072160 1398/06/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 80850 80850 نقدی (مچینگ) 80850 80850 - 24 24 1940400 1398/06/30
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 290000 - سلف - - 60 - - - 1398/06/30
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند 83400 - نقدی - - 66 - - - 1398/06/30
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 318000 318000 سلف (مچینگ) 318000 318000 - 44 44 13992000 1398/06/30
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 85837 85837 نقدی (مچینگ) 85837 85837 - 120 120 10300440 1398/06/30
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 138202 138202 سلف 138202 138202 210 210 210 29022420 1398/06/30
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 250000 - نقدی - - 21 - - - 1398/06/30
اوره گرانول پتروشیمی رازی 20391 - نقدی - - 200 - - - 1398/06/27
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 51581 51581 نقدی (مچینگ) 51581 51581 - 25 25 1289525 1398/06/27
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 52284 52284 نقدی 52284 52284 150 175 150 7842600 1398/06/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 82861 82861 نقدی (مچینگ) 82861 82861 - 22 22 1822942 1398/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 94005 94005 نقدی (مچینگ) 94005 94005 - 24 24 2256120 1398/06/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 80850 80850 نقدی (مچینگ) 80850 80850 - 154 154 12450900 1398/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 89105 89105 نقدی (مچینگ) 89105 89105 - 336 336 29939280 1398/06/27
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند 118067 118067 نقدی (مچینگ) 118067 118067 - 20 20 2361340 1398/06/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 103117 103117 سلف 103117 103117 44 44 44 4537148 1398/06/26
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 124574 124574 نقدی 124574 124574 100 20 20 2491480 1398/06/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 110060 110060 سلف (مچینگ) 110060 110060 - 286 286 31477160 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 84084 84084 نقدی 84084 84084 100 100 100 8408400 1398/06/26
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 85837 85837 نقدی (مچینگ) 85837 85837 - 24 24 2060088 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 82861 82861 نقدی 82861 82861 110 44 44 3645884 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 86903 - نقدی - - 264 - - - 1398/06/26
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 295000 - سلف - - 175 15 - - 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 86626 86626 نقدی (مچینگ) 86626 86626 - 396 396 34303896 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 86626 87063 نقدی 86868 87502 506 572 506 44053790 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 86626 86626 نقدی 86626 86626 312 528 192 16632192 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 88417 88417 نقدی (مچینگ) 88417 88417 - 20 20 1768340 1398/06/17
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 121740 121740 نقدی 121740 121740 200 160 140 17043600 1398/06/26
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 297000 - سلف - - 110 - - - 1398/06/26
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين 109126 - نقدی - - 110 - - - 1398/06/26
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 118551 - نقدی - - 308 - - - 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 80850 81281 سلف 80970 81659 1000 1140 1000 81281300 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 82861 82861 نقدی 82861 82861 960 672 648 53693928 1398/06/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 89105 90685 سلف 90320 91569 1500 1960 1500 136027890 1398/06/26
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 109225 - نقدی - - 50 - - - 1398/06/26
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 109126 109126 نقدی 109126 109126 400 55 55 6001930 1398/06/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 124210 - نقدی - - 308 - - - 1398/06/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 98211 98211 سلف 98211 98211 506 154 154 15124494 1398/06/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 103888 104684 سلف 104389 105599 1518 1958 1518 158910796 1398/06/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 89105 90226 نقدی 90029 90479 154 396 154 13894870 1398/06/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 94963 94963 سلف 94963 94963 2002 2002 2002 190115926 1398/06/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 126585 - نقدی - - 308 - - - 1398/06/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 142223 142296 نقدی 142225 142442 300 320 300 42688890 1398/06/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 94005 94155 نقدی 94086 94519 220 242 220 20713990 1398/06/26
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 106830 106830 نقدی 106830 106830 25 25 25 2670750 1398/06/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 89105 89105 نقدی (مچینگ) 89105 89105 - 770 770 68610850 1398/06/26
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 89859 89859 نقدی 89859 89859 720 120 48 4313232 1398/06/26
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 83262 83362 نقدی 83362 83362 200 220 200 16672400 1398/06/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 94706 94706 سلف 94706 94706 506 506 506 47921236 1398/06/26
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 109126 - نقدی - - 100 - - - 1398/06/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 105688 107507 سلف 106888 108999 1012 1540 1012 108797414 1398/06/26
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 118551 - نقدی - - 50 - - - 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 86626 91114 نقدی 90333 91639 2000 3340 2000 182227420 1398/06/26
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 118177 - نقدی - - 100 - - - 1398/06/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 85837 91320 سلف 90809 91999 3102 6160 3102 283275740 1398/06/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 85837 89231 سلف 88800 90777 540 1020 540 48184680 1398/06/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 87682 87682 نقدی (مچینگ) 87682 87682 - 484 484 42438088 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 87682 90263 نقدی 89709 90879 1804 2794 1804 162834650 1398/06/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 92911 92911 سلف 92911 92911 1518 1518 1518 141038898 1398/06/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 95475 95475 سلف 95475 95475 506 506 506 48310350 1398/06/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 135185 135185 نقدی 135185 135185 250 90 90 12166650 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 87682 87682 نقدی 87682 87682 682 682 616 54012112 1398/06/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 107317 107369 سلف 107317 107469 1012 1056 1012 108657076 1398/06/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 104917 104917 سلف (مچینگ) 104917 104917 - 154 154 16157218 1398/06/26
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 118551 118551 سلف 118551 118551 858 770 748 88676148 1398/06/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 89105 90692 سلف 90419 92000 900 1140 900 81622630 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 80850 85168 نقدی 84799 85860 1012 2354 1012 86190214 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 87682 87682 نقدی (مچینگ) 87682 87682 - 88 88 7716016 1398/06/26
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 121740 143431 نقدی 143043 143879 150 350 150 21514720 1398/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 121284 121284 نقدی (مچینگ) 121284 121284 - 42 42 5093928 1398/06/26
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 121740 128398 نقدی 127559 129689 100 250 100 12839790 1398/06/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 89105 89105 نقدی (مچینگ) 89105 89105 - 72 72 6415560 1398/06/26
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 118177 118177 نقدی (مچینگ) 118177 118177 - 20 20 2363540 1398/06/26
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 106943 112463 نقدی 112222 112909 308 803 308 34638714 1398/06/26
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 89996 89996 نقدی (مچینگ) 89996 89996 - 22 22 1979912 1398/06/26
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 89996 - نقدی - - 66 - - - 1398/06/26
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 100773 100889 نقدی 100774 100999 105 210 105 10593345 1398/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 115050 115050 نقدی (مچینگ) 115050 115050 - 44 44 5062200 1398/06/25
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 135045 135045 نقدی (مچینگ) 135045 135045 - 60 60 8167521 1398/06/24
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 73431 - نقدی - - 201 - - - 1397/04/30
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 114921 - نقدی - - 100 - - - 1398/06/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 123247 123247 نقدی 123247 123247 100 20 20 2464940 1398/06/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 90584 90584 نقدی 90584 90584 550 70 50 4529200 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 93195 - نقدی - - 506 - - - 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 85356 85356 نقدی 85356 85356 56 56 56 4779936 1398/06/12
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 90883 90883 نقدی (مچینگ) 90883 90883 - 22 22 1999426 1398/06/12
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 109100 - نقدی - - 308 - - - 1398/06/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 85356 85784 نقدی 85659 85888 96 144 96 8235216 1398/06/12
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 90386 94835 نقدی 93068 95888 250 320 250 23708780 1398/06/11
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 101923 101923 نقدی 101923 101923 330 330 330 33634590 1398/06/05
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 120099 120099 نقدی 120099 120099 1008 1008 1008 121059792 1398/06/04
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 109684 109684 نقدی 109684 109684 50 50 50 5484200 1398/06/04
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 111795 111795 نقدی 111795 111795 168 273 168 18781560 1398/05/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 90181 91190 نقدی 91190 91190 132 176 132 12037080 1398/05/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 124672 124672 نقدی 124672 124672 100 50 50 6233600 1398/05/28
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 130418 133186 نقدی 132209 134060 110 154 110 14650460 1398/05/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 98852 98852 نقدی (مچینگ) 98852 98852 - 24 24 2372448 1398/05/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 87682 87682 نقدی (مچینگ) 87682 87682 - 352 352 30864064 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 87682 88469 نقدی 88229 89682 506 726 506 44765248 1398/06/26
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 112728 112728 نقدی 112728 112728 60 60 60 6763680 1398/05/22
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 110942 110942 نقدی (مچینگ) 110942 110942 - 22 22 2440724 1398/02/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 126073 126073 سلف 126073 126073 66 22 22 2773606 1398/05/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 134524 135653 نقدی 134525 136259 84 168 84 11394852 1398/05/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 127964 128500 سلف 128500 128500 88 154 88 11308000 1398/05/15
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 116286 - نقدی - - 80 - - - 1398/05/14
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 105941 106699 نقدی 106699 106699 66 88 66 7042134 1398/05/08
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 89529 99813 نقدی 99813 99813 110 352 110 10979430 1398/05/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 110906 110906 سلف 110906 110906 1100 44 44 4879864 1398/05/01
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 114293 114293 نقدی (مچینگ) 114293 114293 - 22 22 2514446 1398/04/31
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 116674 116674 نقدی 116674 116674 200 200 200 23334800 1398/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 118318 - نقدی - - 50 - - - 1398/04/11
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 88024 92319 نقدی 92011 92666 66 154 66 6093032 1398/04/10
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 127728 138232 نقدی 137979 138401 25 65 25 3455805 1398/04/04
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 115660 115660 نقدی (مچینگ) 115660 115660 - 44 44 5089040 1398/04/03
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 130953 130953 نقدی 130953 130953 105 126 105 13750065 1398/03/27
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 96402 - سلف - - 1496 - - - 1398/03/22
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 126594 126594 نقدی (مچینگ) 126594 126594 - 15 15 1898910 1398/03/08
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 123445 142407 نقدی 139999 144019 220 396 220 31329628 1398/03/07
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 106305 106305 نقدی (مچینگ) 106305 106305 - 96 96 10205280 1398/07/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70384 - نقدی - - 75 - - - 1398/03/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 79866 104238 سلف 103103 105619 315 777 315 32834823 1398/02/30
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 88705 106717 نقدی 106069 106879 150 750 150 16007550 1398/06/17
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 110942 110942 نقدی (مچینگ) 110942 110942 - 88 88 9762896 1398/02/30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 88838 88838 نقدی (مچینگ) 88838 88838 - 120 120 10660560 1398/02/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 82871 82871 نقدی 82871 82871 50 40 40 3314840 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 88469 88469 نقدی 88469 88469 66 44 22 1946318 1398/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 92695 95653 نقدی 95098 97699 336 840 336 32139408 1398/02/17
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 115221 183444 نقدی 183183 183531 88 550 88 16143072 1398/02/16
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 88133 101439 نقدی 98869 104369 110 440 110 11158246 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 71916 71916 نقدی 71916 71916 198 154 154 11075064 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 78180 78180 نقدی (مچینگ) 78180 78180 - 66 66 5159880 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 110758 110758 نقدی 110758 110758 40 20 20 2215160 1398/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 80605 81679 نقدی 81679 81679 96 192 96 7841184 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 106782 130130 نقدی 130130 130130 35 80 35 4554550 1398/01/20
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 96904 126282 نقدی 123457 130130 500 900 500 63140900 1398/01/19
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 230000 230000 سلف 230000 230000 45 45 45 10350000 1397/12/26
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 94202 125462 نقدی 123456 132631 240 580 240 30110840 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 94202 121911 نقدی 118889 125521 660 1012 660 80461282 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 114077 114077 نقدی 114077 114077 105 126 84 9582468 1397/12/20
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 101660 101660 نقدی 101660 101660 40 40 40 4066400 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 105391 105391 نقدی 105391 105391 110 88 88 9274408 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 105391 105391 نقدی 105391 105391 110 22 22 2318602 1397/12/14
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 260000 260000 سلف (مچینگ) 260000 260000 - 10 10 2600000 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 91348 139727 نقدی 137697 142570 110 418 110 15369970 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 26050 26050 نقدی 26050 26050 1700 1025 1000 26050000 1397/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 79340 79340 نقدی (مچینگ) 79340 79340 - 216 216 17137440 1397/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 74705 74705 نقدی 74705 74705 90 180 90 6723450 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 85605 - نقدی - - 35 - - - 1398/06/05
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 99355 99355 نقدی (مچینگ) 99355 99355 - 320 320 31793600 1397/12/06
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 81097 84194 نقدی 83911 85222 90 140 90 7577460 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 81097 81097 نقدی 81097 81097 70 70 70 5676790 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی 41205 41205 480 60 48 1 1396/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 90744 90744 نقدی (مچینگ) 90744 90744 - 20 20 1814880 1397/11/24
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 83818 - نقدی - - 50 - - - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78858 - نقدی - - 100 - - - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 70384 - نقدی - - 40 - - - 1398/03/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 118217 118217 نقدی 118217 118217 200 220 200 23643400 1397/11/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 97366 120781 نقدی 119239 122209 63 126 63 7609224 1397/11/15
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 77298 - نقدی - - 240 - - - 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 78484 81960 نقدی 79696 83998 110 242 110 9015622 1397/11/09
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 90278 107729 نقدی 100169 115000 30 50 30 3231880 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 81090 92720 نقدی 92629 93269 154 616 154 14278946 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 74175 - نقدی - - 168 - - - 1397/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 92436 92436 نقدی 92436 92436 88 44 44 4067184 1397/11/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 87749 87749 نقدی 87749 87749 210 210 210 18427290 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 104741 - نقدی - - 110 - - - 1397/10/17
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 94176 99852 نقدی 98885 102999 693 1323 693 69197268 1397/09/26
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 99222 99222 نقدی (مچینگ) 99222 99222 - 462 462 45840564 1397/09/21
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 102462 125415 سلف 125130 125749 1100 2680 1100 137956940 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 86952 86952 نقدی 86952 86952 220 220 220 19129440 1397/09/20
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 96150 96150 نقدی 96150 96150 525 525 525 50478750 1397/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 سلف 100629 110555 220 319 220 22513007 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 93821 93821 نقدی 93821 93821 66 66 66 6192186 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 نقدی 90512 90512 180 20 20 1810240 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 نقدی 93312 93312 440 484 374 34898688 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 نقدی 105865 105865 50 70 50 5293250 1397/07/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 67120 67120 نقدی 67120 67120 63 105 63 4228560 1397/07/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - نقدی - - 441 - - - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 نقدی 75889 96239 418 660 418 33486750 1397/07/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 نقدی 100222 100222 66 374 66 6614652 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 سلف 62223 62223 55 55 55 3422265 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 نقدی 105009 110599 84 210 84 9000957 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 سلف (مچینگ) 59544 59544 - 20 20 1190880 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 60436 66479 نقدی 66479 66479 77 1628 77 5118883 1397/05/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49370 - نقدی - - 110 - - - 1397/06/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 نقدی 107418 107418 40 40 40 4296720 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1260 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 124254 124254 نقدی (مچینگ) 124254 124254 - 22 22 2733588 1398/06/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1092 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 115125 118662 نقدی 117917 120129 440 1012 440 52211324 1398/07/01
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 49181 51640 سلف 51640 51640 330 1782 330 17041200 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 سلف 56572 56572 836 836 836 47294192 1397/05/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 51832 54423 نقدی 54423 54423 240 576 240 13061520 1397/05/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 58660 58660 نقدی 58660 58660 147 147 147 8623020 1397/05/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 46568 46602 نقدی 46568 46709 960 1152 960 44737584 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - نقدی - - 60 - - - 1397/04/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37541 45049 نقدی 45049 45049 500 1800 500 22524500 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 80975 80975 سلف (مچینگ) 80975 80975 - 154 154 12470150 1398/07/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 80975 80975 نقدی (مچینگ) 80975 80975 - 100 100 8097500 1398/07/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 80975 80975 نقدی (مچینگ) 80975 80975 - 66 66 5344350 1398/07/01
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 نقدی 63991 63991 200 480 200 12798200 1397/04/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 نقدی (مچینگ) 47179 47179 - 66 66 3113814 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 نقدی (مچینگ) 57415 57415 - 22 22 1263130 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 نقدی 49319 50280 726 1408 726 35970198 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 نقدی 51785 51785 216 144 144 7457040 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 نقدی (مچینگ) 53890 53890 - 20 20 1077800 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 نقدی 55557 55557 66 66 66 3666762 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 نقدی 54109 54599 240 384 240 13047216 1397/01/20
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 نقدی 13350 13350 500 225 225 3 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - - - - - - - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 نقدی 13695 13695 500 100 100 1 1396/12/20
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - - - - - - - - -
شکر سفید قند نیشابور - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - نقدی - - 400 - - - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - - - - - - - - -
شکر سفید قند شیروان - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - - - - - - - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند کرج - - - - - - - - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - - - - - - - - -
شکر خام برزیل 24000 - نقدی - - 5000 2000 - - 1396/12/23
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 سلف 25700 25700 1500 1500 1500 38 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 60 60 60 7 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 سلف (مچینگ) 40560 40560 3732 3732 3732 151 1396/12/22
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 650 650 650 78 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 نقدی 1898399 1898399 - - - 18 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 سلف (مچینگ) 35031 35031 6834 6834 6834 239 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 نقدی 13998 13998 1800 1738 1738 24 1396/12/19
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 نقدی 122228 122228 40 40 40 4 1396/12/22
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 نقدی 10914 10939 16000 16650 16000 174 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 نقدی 10914 10914 29000 28670 28670 312 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 نقدی 11460 11460 18000 18000 18000 206 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 نقدی 11460 11460 5000 500 500 5 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 نقدی (مچینگ) 10914 10914 - 1000 1000 10 1396/12/23
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 سلف 26700 26700 13000 13000 13000 347 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 نقدی (مچینگ) 51353 51353 - 20 20 1 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 نقدی 67109 67109 50 160 50 3 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 94053 102869 نقدی 102515 104401 264 836 264 27157284 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 97470 97470 نقدی (مچینگ) 97470 97470 - 66 66 6433020 1398/06/26
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 نقدی (مچینگ) 111140 111140 - 40 40 4 1396/12/13
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 نقدی 9380 9381 5000 6500 5000 46 1396/12/13
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 نقدی 5269713 5269713 24 18 18 94 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 نقدی (مچینگ) 104469 104469 - 600 600 62 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 نقدی 23338 23338 110 220 110 2 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 نقدی 486750 486750 10 10 10 4 1396/12/13
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 53244 54031 نقدی 54000 54449 150 280 150 8 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 نقدی 55171 55171 400 310 140 7 1396/11/30
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 نقدی 8100 8100 117 117 117 954 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 نقدی 8200 8200 345 345 345 2 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 نقدی 8700 8700 44 44 44 385 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - نقدی - - 101 - - - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 نقدی 8700 8700 138 138 138 1 1396/11/01
گندم دورم فارس 9380 9380 نقدی 9380 9380 1000 1000 1000 9 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 نقدی 9380 9380 2000 1000 1000 9 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - نقدی - - 4000 - - - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - - - - - - - - -
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 نقدی 14302 14302 1400 1331 1331 19 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - - - - - - - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 نقدی (مچینگ) 49100 49100 - 24 24 1 1396/11/11
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 نقدی 548 548 10000 1500 1500 822 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 نقدی (مچینگ) 322117 322117 - 140 140 45 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - - - - - - - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 نقدی 322667 322667 60 60 60 19 1396/11/01
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 نقدی (مچینگ) 313704 313704 - 360 360 112 1396/11/01
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - نقدی - - 100 - - - 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 نقدی 32506 32506 3000 1000 1000 32 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - - - - - - - - -
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 نقدی (مچینگ) 1175 1175 - 1000 1000 1 1396/11/01
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 نقدی 6853 6853 1000 1000 1000 6 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 نقدی 64601 64601 120 220 120 7 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 نقدی 33000 33000 5500 2700 2700 89 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 نقدی (مچینگ) 33000 33000 - 600 600 19 1396/12/21
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 نقدی 1425 1425 10000 1000 1000 1 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 سلف 84200 84200 35 35 35 2 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 نقدی (مچینگ) 38404 38404 - 22 22 844 1396/05/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 136791 136791 نقدی 136791 136791 504 84 84 11490444 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 نقدی 55909 57279 1500 4040 1500 84 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 95122 95122 سلف (مچینگ) 95122 95122 - 360 360 34243920 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 124574 124574 نقدی 124574 124574 100 120 100 12457400 1398/06/26
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 88932 88932 نقدی (مچینگ) 88932 88932 - 40 40 3557280 1398/06/17
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 100838 102435 نقدی 102332 103333 1200 2064 1200 122922120 1398/07/01
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - نقدی - - 396 - - - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 نقدی 36309 36309 308 44 44 1 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 نقدی 40668 40668 200 660 200 8 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 129452 153553 نقدی 152869 154789 150 410 150 23032910 1398/04/31
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18