آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 39521 - نقدی - - 240 - - - 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 40436 42893 نقدی 42869 42899 105 357 105 4 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 43217 43217 نقدی 43217 43217 616 638 594 25 1396/05/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 47332 - نقدی - - 240 - - - 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 43217 43217 نقدی 43217 43217 154 110 110 4 1396/05/23
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 39521 - نقدی - - 240 - - - 1396/05/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 43029 - نقدی - - 240 - - - 1396/05/23
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 38450 42295 نقدی 42295 42295 1008 4284 1008 42 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 43217 47538 نقدی 47538 47538 210 3612 210 9 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 43217 - نقدی - - 600 - - - 1396/05/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 38010 38010 نقدی 38010 38010 240 48 48 1 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 38088 39228 نقدی 39099 39569 903 1596 903 35 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 38088 38540 سلف 38334 39800 1232 2464 1232 47 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 38584 38584 نقدی 38584 38584 616 176 176 6 1396/05/23
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 38032 38032 نقدی (مچینگ) 38032 38032 - 154 154 5 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 38584 38584 نقدی 38584 38584 960 456 456 17 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 43217 47538 نقدی 47538 47538 210 5775 210 9 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 38088 38452 نقدی 38359 38589 504 1071 504 19 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 38088 38399 نقدی 38299 38689 210 294 210 8 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 43217 43349 نقدی 43267 43865 440 550 440 19 1396/05/23
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 43217 - نقدی - - 700 - - - 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 43217 47538 نقدی 47538 47538 440 10472 440 20 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 38088 39539 نقدی 39529 39579 105 441 105 4 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 44156 - نقدی - - 110 - - - 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 38088 38088 سلف (مچینگ) 38088 38088 - 682 682 25 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 38088 38088 سلف 38088 38088 660 484 308 11 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 38088 38841 نقدی 38600 39349 1200 2440 1200 46 1396/05/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 43029 - نقدی - - 240 - - - 1396/05/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 نقدی 57000 57000 100 50 50 2 1396/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/05/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 42485 42485 نقدی 42485 42485 198 198 198 8 1396/05/22
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 82000 - نقدی - - 66 - - - 1396/05/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 33707 33707 نقدی 33707 33707 506 506 506 17 1396/05/22
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 51280 - نقدی - - 200 - - - 1396/05/22
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 82600 82600 سلف 82600 82600 52 52 52 4 1396/05/22
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 82000 - نقدی - - 66 - - - 1396/05/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 37788 37788 نقدی (مچینگ) 37788 37788 - 22 22 831 1396/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/05/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 40486 40486 نقدی 40486 40486 418 418 418 16 1396/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 57000 57000 نقدی 57000 57000 100 50 50 2 1396/05/22
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 75200 75200 سلف 75200 75200 88 17 17 1 1396/05/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 45580 - نقدی - - 770 66 - - 1396/05/16
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 42612 43358 نقدی 43119 43555 1606 2662 1606 69 1396/05/16
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم - - - - - - - - - -
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 45580 45580 نقدی 45580 45580 220 44 44 2 1396/05/16
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 38102 38388 نقدی 38270 38559 504 672 504 19 1396/05/16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 35045 35045 نقدی 35045 35045 2013 814 814 28 1396/05/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 34001 - نقدی - - 1518 - - - 1396/05/15
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 51707 - نقدی - - 1008 - - - 1396/05/15
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 53479 - نقدی - - 302 - - - 1396/04/27
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 38439 38439 نقدی 38439 38439 330 330 330 12 1396/05/15
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 38088 38669 نقدی 38609 38759 300 800 300 11 1396/05/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 42140 42140 نقدی 42140 42140 60 60 60 2 1396/05/15
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 38032 38032 نقدی 38032 38032 60 40 40 1 1396/05/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 32696 32696 نقدی 32696 32696 4004 1738 1738 56 1396/05/15
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 38668 38668 نقدی (مچینگ) 38668 38668 - 132 132 5 1396/05/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 56000 56000 نقدی 56000 56000 180 80 80 4 1396/05/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 56000 56000 نقدی (مچینگ) 56000 56000 - 100 100 5 1396/05/15
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 36363 36363 نقدی 36363 36363 1980 22 22 799 1396/05/15
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 سلف 27574 29120 600 820 600 16 1395/03/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 42140 42140 نقدی (مچینگ) 42140 42140 - 22 22 927 1396/05/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 44685 44685 نقدی 44685 44685 100 100 100 4 1396/05/15
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 40927 40927 نقدی (مچینگ) 40927 40927 - 22 22 900 1396/05/11
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 38668 38668 نقدی 38668 38668 240 72 72 2 1396/05/09
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 38468 - نقدی - - 220 22 - - 1396/04/12
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 38404 38404 نقدی 38404 38404 1012 869 869 33 1396/05/03
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 45886 45886 نقدی 45886 45886 220 220 220 10 1396/05/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 36521 - نقدی - - 240 - - - 1396/05/09
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 39420 - نقدی - - 240 - - - 1396/05/09
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 51087 - نقدی - - 380 - - - 1396/05/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 41521 41521 نقدی (مچینگ) 41521 41521 - 66 66 2 1396/05/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی 41205 41205 480 60 48 1 1396/04/19
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 35328 35328 نقدی 35328 35328 260 260 120 4 1396/05/03
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 53395 53395 نقدی 53395 53395 294 84 84 4 1396/05/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 45673 46008 نقدی 45929 46199 302 432 302 13 1396/05/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 39146 39146 نقدی 39146 39146 4400 2530 2354 92 1396/05/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 38335 38335 نقدی 38335 38335 1000 380 380 14 1396/05/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 41521 41521 نقدی 41521 41521 220 44 22 913 1396/05/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 36736 37303 نقدی 37256 37489 396 605 396 14 1396/05/03
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 42237 46460 نقدی 46460 46460 220 814 220 10 1396/05/03
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 45021 45782 نقدی 45729 45809 66 110 66 3 1396/01/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 37844 38075 نقدی 37844 38189 154 451 154 5 1396/05/03
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 49291 - نقدی - - 400 - - - 1396/05/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 45673 - نقدی - - 440 - - - 1396/05/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 34694 37312 نقدی 37222 37334 55 352 55 2 1396/05/03
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 51266 52056 نقدی 51719 52459 600 910 600 31 1396/05/03
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 49291 49291 نقدی 49291 49291 600 190 190 9 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 37841 37841 نقدی 37841 37841 506 44 44 1 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 نقدی (مچینگ) 38404 38404 - 22 22 844 1396/05/03
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 48362 48362 نقدی 48362 48362 100 100 100 4 1396/05/03
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 49770 55054 نقدی 54888 55719 50 210 50 2 1396/05/03
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 49770 49770 نقدی 49770 49770 100 130 90 4 1396/05/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 35455 37418 نقدی 37229 37777 462 2013 462 17 1396/05/03
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 47652 47652 نقدی 47652 47652 399 84 84 4 1396/05/03
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - نقدی - - 441 - - - 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 36074 37614 نقدی 37555 37639 506 1430 506 19 1396/05/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 85369 - نقدی - - 40 - - - 1396/05/03
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 34686 34686 سلف 34686 34686 110 352 88 3 1396/05/03
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 42237 - نقدی - - 110 - - - 1396/05/03
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 37565 37565 نقدی (مچینگ) 37565 37565 - 252 252 9 1396/05/02
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 38817 38817 نقدی (مچینگ) 38817 38817 - 20 20 776 1396/05/02
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 43720 44475 نقدی 44320 44813 220 396 220 9 1396/05/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 36105 37212 نقدی 36988 38279 2002 4730 2002 74 1396/04/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 40203 40203 نقدی 40203 40203 506 22 22 884 1396/04/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 41183 37889 نقدی 37888 37938 1496 1584 1496 56 1396/04/27
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 32167 - سلف - - 500 - - - 1396/04/27
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 32116 32116 نقدی 32116 32116 2508 1540 1342 43 1396/05/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 32116 32159 سلف 32119 32169 760 960 760 24 1396/05/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 32116 32116 نقدی (مچینگ) 32116 32116 - 374 374 12 1396/05/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 43789 - نقدی - - 105 21 - - 1396/04/26
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 37624 37624 نقدی 37624 37624 126 147 126 4 1396/04/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 46000 46000 نقدی 46000 46000 80 80 80 3 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 نقدی 52000 52000 80 80 80 4 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 نقدی 52000 52000 80 80 80 4 1396/04/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 38201 38201 نقدی (مچینگ) 38201 38201 - 88 88 3 1396/04/24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 38668 38668 نقدی (مچینگ) 38668 38668 - 88 88 3 1396/05/11
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 38857 38857 نقدی 38857 38857 140 140 140 5 1396/04/19
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 37603 38001 نقدی 37919 38059 440 682 440 16 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 41626 42338 نقدی 42226 42555 1500 2740 1500 63 1396/05/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 42150 42150 نقدی 42150 42150 2500 920 760 32 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 نقدی 37242 37250 121 143 121 4 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37505 37505 نقدی 37505 37505 440 88 88 3 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 50357 50357 نقدی (مچینگ) 50357 50357 - 40 40 2 1396/05/22
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 39323 - نقدی - - 770 - - - 1396/04/13
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 40563 - نقدی - - 319 11 - - 1396/04/13
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 33375 33375 نقدی 33375 33375 308 44 44 1 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 38163 38551 نقدی 38503 38619 180 280 180 6 1396/04/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 37697 37697 نقدی (مچینگ) 37697 37697 - 100 100 3 1396/05/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 41016 41016 نقدی 41016 41016 518 86 86 3 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 نقدی 37879 38056 330 462 330 12 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 37679 39442 نقدی 39029 39889 132 836 132 5 1396/03/29
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 37691 39183 نقدی 39119 39199 105 504 105 4 1396/03/22
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 38242 38524 نقدی 38319 38842 80 100 80 3 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 82600 82600 سلف (مچینگ) 82600 82600 - 17 17 1 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 23000 23000 نقدی 23000 23000 25 25 25 575 1396/03/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 42188 42188 نقدی 42188 42188 2200 286 176 7 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 38207 38207 نقدی 38207 38207 1001 352 352 13 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 37495 37495 نقدی (مچینگ) 37495 37495 - 132 132 4 1396/03/02
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 نقدی (مچینگ) 39384 39384 - 880 880 34 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 37997 37997 نقدی 37997 37997 308 308 308 11 1396/05/09
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 66975 68073 نقدی 67659 68559 150 250 150 10 1396/02/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 39188 - نقدی - - 600 - - - 1396/02/11
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 35282 35282 نقدی 35282 35282 506 374 374 13 1396/01/29
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 41191 41191 سلف 41191 41191 6996 3278 3278 135 1396/01/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 39763 39763 نقدی (مچینگ) 39763 39763 - 1100 1100 43 1395/12/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - نقدی - - 150 - - - 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51489 51716 نقدی 51639 51989 220 308 220 11 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 42243 42243 نقدی 42243 42243 105 105 21 887 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 38088 38981 نقدی 38777 39339 330 770 330 12 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 4687 - نقدی - - 12000 - - - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس - - - - - - - - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 4921 - نقدی - - 1500 - - - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 3835 4218 نقدی 4218 4218 20000 127220 20000 84 1394/12/16
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 34349 34349 نقدی (مچینگ) 34349 34349 - 40 40 1 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 35020 35020 نقدی (مچینگ) 35020 35020 - 198 198 6 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 189 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - نقدی - - 396 - - - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 نقدی 40668 40668 200 660 200 8 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 نقدی 36309 36309 308 44 44 1 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 42704 43837 نقدی 43404 44459 300 540 300 13 1396/03/29
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18