آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 220000 220000 نقدی (مچینگ) 220000 220000 - 4 4 968000 1397/12/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 144925 144925 سلف 144925 144925 253 253 253 36666025 1397/12/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 138757 138757 سلف 138757 138757 55 33 33 4578981 1397/12/27
اوره پریل پتروشیمی شیراز 16225 - نقدی - - 1000 10 - - 1397/12/26
اوره پریل پتروشیمی خراسان 15645 - نقدی - - 2500 - - - 1397/12/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 136193 - سلف - - 66 - - - 1397/12/26
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 230000 230000 سلف 230000 230000 45 45 45 10350000 1397/12/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 143479 143479 سلف 143479 143479 407 374 374 53661146 1397/12/26
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 230000 243086 سلف 240889 249999 200 315 200 48617285 1397/12/26
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 260000 260000 سلف 260000 260000 150 70 50 13000000 1397/12/26
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 76061 76061 نقدی 76061 76061 800 800 800 60848800 1397/12/26
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 69475 69475 نقدی 69475 69475 150 165 145 10073875 1397/08/28
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 260000 260000 نقدی 260000 260000 101 79 74 19448000 1397/12/26
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 230000 245509 سلف 245000 250009 90 240 90 22095840 1397/12/26
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 49318 - نقدی - - 500 25 - - 1397/12/25
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 43816 43816 نقدی 43816 43816 100 100 100 4381600 1397/12/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 82268 82268 سلف 82268 82268 850 850 850 69927800 1397/12/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 82268 82268 سلف (مچینگ) 82268 82268 - 100 100 8226800 1397/12/21
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 82268 - نقدی - - 240 - - - 1397/12/25
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 111424 - نقدی - - 50 - - - 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 85438 85438 سلف (مچینگ) 85438 85438 - 900 900 76894200 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 86978 86978 نقدی 86978 86978 1012 132 88 7654064 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 86978 86978 نقدی (مچینگ) 86978 86978 - 308 308 26789224 1397/12/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 82679 - نقدی - - 480 24 - - 1397/12/25
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 99436 100351 نقدی 99686 101579 50 70 50 5017530 1397/12/25
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 111203 112660 نقدی 112000 114129 110 132 110 12392622 1397/12/25
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 102389 111435 نقدی 109882 115889 130 190 130 14486530 1397/12/25
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 102389 139046 نقدی 131539 147009 80 180 80 11123660 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 94202 120228 نقدی 117689 127449 2064 3648 2064 248149728 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 100170 100170 نقدی (مچینگ) 100170 100170 - 418 418 41871060 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 81322 93204 نقدی 92019 95539 500 700 500 46601810 1397/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 84691 84691 نقدی (مچینگ) 84691 84691 - 144 144 12195504 1397/12/25
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 111424 111424 نقدی (مچینگ) 111424 111424 - 286 286 31867264 1397/12/25
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 73345 75434 سلف 75139 76019 500 615 500 37717170 1397/12/25
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 82268 82268 نقدی (مچینگ) 82268 82268 - 120 120 9872160 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 94202 125446 نقدی 122399 128500 440 1012 440 55196086 1397/12/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 113246 145465 سلف 144699 147283 506 1364 506 73605444 1397/12/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 125205 128530 نقدی 128530 128530 200 290 200 25706000 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 94202 130084 نقدی 129269 130851 110 374 110 14309196 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 94202 127723 نقدی 126589 128666 400 780 400 51089260 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 94202 117034 نقدی 116500 117777 110 242 110 12873784 1397/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 84691 90271 سلف 89720 91000 900 2170 900 81244120 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 94202 123469 نقدی 123000 123969 525 1512 525 64821078 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 94202 130483 نقدی 129969 133789 1078 2640 1078 140661202 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 91348 145839 نقدی 145559 146255 144 1008 144 21000744 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 94202 127581 سلف 125333 136663 1600 3380 1600 204129500 1397/12/20
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 70439 - نقدی - - 704 - - - 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 79837 79837 نقدی 79837 79837 720 168 120 9580440 1397/12/25
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 96255 - نقدی - - 504 - - - 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 85438 85438 نقدی (مچینگ) 85438 85438 - 418 418 35713084 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 85438 85438 نقدی (مچینگ) 85438 85438 - 66 66 5638908 1397/12/21
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 85438 85438 نقدی (مچینگ) 85438 85438 - 120 120 10252560 1397/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 84691 95205 سلف 94219 98069 900 2810 900 85684880 1397/12/25
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 105442 - نقدی - - 400 - - - 1397/12/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 108328 113059 نقدی 111611 117259 210 252 210 23742369 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 94202 122693 نقدی 121890 123459 693 1680 693 85026417 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 94202 129017 نقدی 128769 129789 504 1281 504 65024505 1397/12/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 115886 146899 سلف 146899 146899 506 1100 506 74330894 1397/12/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 111203 118631 نقدی 118631 118631 63 126 63 7473753 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 94202 118046 نقدی 117777 118500 88 198 88 10388026 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 94202 123067 نقدی 119896 127127 210 588 210 25844049 1397/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 84691 84691 نقدی (مچینگ) 84691 84691 - 770 770 65212070 1397/12/25
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 105864 167169 نقدی 166119 168000 374 1188 374 62521316 1397/12/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 84691 84691 نقدی 84691 84691 960 240 192 16260672 1397/12/25
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 85538 85538 نقدی (مچینگ) 85538 85538 - 22 22 1881836 1397/12/25
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 85538 85538 نقدی 85538 85538 110 88 22 1881836 1397/12/21
اوره گرانول پتروشیمی رازی 14980 - نقدی - - 200 - - - 1397/12/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 117962 179279 سلف 176949 185555 506 1122 506 90715031 1397/12/21
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 82268 82268 نقدی 82268 82268 1008 168 144 11846592 1397/12/21
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 85553 85553 نقدی 85553 85553 1440 24 24 2053272 1397/12/21
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 86978 86978 سلف (مچینگ) 86978 86978 - 88 88 7654064 1397/12/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 79837 79837 نقدی 79837 79837 744 144 144 11496528 1397/12/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 78194 80014 سلف 78819 82130 2024 2618 2024 161948534 1397/12/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 99436 - نقدی - - 240 40 - - 1397/12/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 89228 - نقدی - - 75 - - - 1397/12/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 84691 85307 نقدی 84691 87199 3300 3696 3300 281512088 1397/12/21
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 84691 90449 سلف 88170 97019 660 1166 660 59696142 1397/12/21
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 94202 132789 نقدی 130219 134051 105 231 105 13942866 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 105864 166943 نقدی 166309 167529 126 609 126 21034797 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 94202 128579 نقدی 127689 128999 294 882 294 37802163 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 94202 124916 نقدی 123656 125126 70 200 70 8744100 1397/12/20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 105864 105864 نقدی 105864 105864 50 50 50 5293200 1397/12/20
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 71961 82217 نقدی 81709 82223 1001 2739 1001 82299569 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 94202 125462 نقدی 123456 132631 240 580 240 30110840 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 99540 146803 نقدی 140009 153502 84 210 84 12331410 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 114077 114077 نقدی 114077 114077 105 126 84 9582468 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 91376 95735 نقدی 92599 98109 110 140 110 10530890 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 91376 - نقدی - - 94 - - - 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 94202 121911 نقدی 118889 125521 660 1012 660 80461282 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 94202 120117 نقدی 118129 123720 308 770 308 36995926 1397/12/20
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 75828 75828 نقدی 75828 75828 55 44 44 3336432 1397/12/18
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 116485 116485 نقدی 116485 116485 504 262 221 25831713 1397/12/18
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 73431 - نقدی - - 201 - - - 1397/04/30
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 116485 116485 نقدی 116485 116485 294 210 210 24461850 1397/12/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 118671 216953 سلف 215009 222847 55 264 55 11932393 1397/12/14
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 83191 95399 نقدی 90000 101299 66 176 66 6296356 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 105391 - نقدی - - 110 - - - 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 101545 126231 نقدی 125779 127019 25 95 25 3155775 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 101545 139886 نقدی 139609 140211 25 95 25 3497145 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 105391 105391 نقدی 105391 105391 110 88 88 9274408 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 103438 - نقدی - - 110 - - - 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 101545 139489 نقدی 139209 139599 25 75 25 3487225 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 105391 105391 نقدی 105391 105391 110 22 22 2318602 1397/12/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 113539 206036 سلف 203888 208599 154 506 154 31729599 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 101545 101545 نقدی 101545 101545 100 50 50 5077250 1397/12/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 126932 133737 نقدی 131459 135059 165 220 165 22066685 1397/12/14
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 101660 101660 نقدی 101660 101660 40 40 40 4066400 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 101545 122147 نقدی 119579 125579 25 45 25 3053675 1397/12/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 117875 217231 سلف 215513 218781 154 968 154 33453585 1397/12/14
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 91348 142751 نقدی 141899 144359 1300 3320 1300 185576140 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 91348 139727 نقدی 137697 142570 110 418 110 15369970 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 91348 127583 نقدی 121589 132000 440 770 440 56136608 1397/12/13
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 260000 260000 سلف (مچینگ) 260000 260000 - 10 10 2600000 1397/12/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 104849 149197 نقدی 148139 151509 84 252 84 12532527 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 26050 26050 نقدی 26050 26050 1700 1025 1000 26050000 1397/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 79340 79340 نقدی (مچینگ) 79340 79340 - 216 216 17137440 1397/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 74705 74705 نقدی 74705 74705 90 180 90 6723450 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 67622 67622 نقدی 67622 67622 1386 44 44 2975368 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 75136 75136 نقدی (مچینگ) 75136 75136 - 44 44 3305984 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 73747 73747 نقدی 73747 73747 594 682 594 43805718 1397/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 99355 160791 نقدی 159259 161821 105 609 105 16883097 1397/12/06
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 106322 131791 نقدی 130009 133359 110 176 110 14497010 1397/12/06
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 90092 117950 نقدی 116999 119029 770 1232 770 90821830 1397/12/06
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 88150 112872 نقدی 110502 115599 770 1364 770 86911770 1397/11/29
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 99355 141118 نقدی 140089 143599 154 506 154 21732106 1397/12/06
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 99355 99355 نقدی (مچینگ) 99355 99355 - 320 320 31793600 1397/12/06
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 92072 125376 نقدی 124699 127999 1824 2688 1824 228686520 1397/12/06
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 71065 71065 سلف (مچینگ) 71065 71065 - 176 176 12507440 1397/12/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 75892 75892 نقدی (مچینگ) 75892 75892 - 510 510 38704920 1397/12/01
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 81097 84194 نقدی 83911 85222 90 140 90 7577460 1397/11/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 82764 82764 نقدی (مچینگ) 82764 82764 - 22 22 1820808 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 85152 87438 سلف 87289 88119 220 308 220 19236272 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 81097 81097 نقدی 81097 81097 70 70 70 5676790 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی 41205 41205 480 60 48 1 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 77491 77491 نقدی 77491 77491 506 264 242 18752822 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 82314 82314 نقدی (مچینگ) 82314 82314 - 48 48 3951072 1397/11/30
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 94101 94101 نقدی 94101 94101 30 20 10 941010 1397/11/30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 77789 85024 نقدی 82669 86789 80 240 80 6801920 1397/11/30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 80149 107560 نقدی 105569 108579 750 1370 750 80669940 1397/12/25
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 90744 90744 نقدی (مچینگ) 90744 90744 - 20 20 1814880 1397/11/24
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 83818 - نقدی - - 50 - - - 1397/11/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 74470 - نقدی - - 1008 24 - - 1397/11/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 98282 98282 نقدی 98282 98282 105 105 105 10319610 1397/11/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 93551 147753 نقدی 145329 150799 210 441 210 31028025 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78858 - نقدی - - 100 - - - 1397/11/23
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 118217 118217 نقدی 118217 118217 200 220 200 23643400 1397/11/16
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 92275 - نقدی - - 50 - - - 1397/11/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 97366 120781 نقدی 119239 122209 63 126 63 7609224 1397/11/15
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 79452 79452 نقدی (مچینگ) 79452 79452 - 552 552 43857504 1397/11/13
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 86978 86978 نقدی (مچینگ) 86978 86978 - 22 22 1913516 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 86978 86978 سلف 86978 86978 1012 132 132 11481096 1397/12/21
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 75702 75702 نقدی (مچینگ) 75702 75702 - 24 24 1816848 1397/11/10
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 90278 107729 نقدی 100169 115000 30 50 30 3231880 1397/11/09
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 77298 - نقدی - - 240 - - - 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 78484 81960 نقدی 79696 83998 110 242 110 9015622 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 74175 - نقدی - - 168 - - - 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 81090 92720 نقدی 92629 93269 154 616 154 14278946 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 74175 74175 نقدی 74175 74175 144 24 24 1780200 1397/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 92436 92436 نقدی 92436 92436 88 44 44 4067184 1397/11/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 111656 111656 سلف 111656 111656 858 814 814 90887984 1397/11/02
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 97420 97420 نقدی (مچینگ) 97420 97420 - 40 40 3896800 1397/11/01
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 99329 99329 نقدی 99329 99329 220 88 88 8740952 1397/10/24
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 90603 90603 نقدی 90603 90603 320 340 320 28992960 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 87749 108163 نقدی 106659 112500 420 780 420 45428560 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 81645 108472 نقدی 107890 110119 154 506 154 16704688 1397/11/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 87749 87749 نقدی 87749 87749 210 210 210 18427290 1397/10/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 93288 93288 نقدی 93288 93288 220 242 220 20523360 1397/10/18
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 104741 - نقدی - - 110 - - - 1397/10/17
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 93467 106820 نقدی 105555 108400 546 945 546 58323720 1397/10/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 147699 147699 سلف 147699 147699 77 77 77 11372823 1397/10/01
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 91852 91852 نقدی 91852 91852 1386 44 44 4041488 1397/09/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 94176 99852 نقدی 98885 102999 693 1323 693 69197268 1397/09/26
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 99222 99222 نقدی (مچینگ) 99222 99222 - 462 462 45840564 1397/09/21
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 98476 119518 سلف 117789 125559 2000 3020 2000 239035020 1397/12/21
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 86952 86952 نقدی 86952 86952 220 220 220 19129440 1397/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 104188 - نقدی - - 63 21 - - 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 92435 106386 نقدی 105000 108259 160 880 160 17021820 1397/09/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 95901 98311 سلف 98109 98599 55 121 55 5407083 1397/09/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 87846 87846 نقدی 87846 87846 814 242 176 15460896 1397/08/29
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 100533 100533 سلف 100533 100533 30 20 20 2010660 1397/08/29
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 96150 96150 نقدی 96150 96150 525 525 525 50478750 1397/08/28
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 101398 101398 نقدی 101398 101398 40 20 20 2027960 1397/08/22
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 82837 82837 نقدی (مچینگ) 82837 82837 - 20 20 1656740 1397/08/19
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 95545 95545 نقدی 95545 95545 792 792 704 67263680 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 93821 93821 نقدی 93821 93821 66 66 66 6192186 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 سلف 100629 110555 220 319 220 22513007 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 نقدی 90512 90512 180 20 20 1810240 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 نقدی 93312 93312 440 484 374 34898688 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 نقدی 105865 105865 50 70 50 5293250 1397/07/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 67120 67120 نقدی 67120 67120 63 105 63 4228560 1397/07/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - نقدی - - 441 - - - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 نقدی 75889 96239 418 660 418 33486750 1397/07/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 سلف 62223 62223 55 55 55 3422265 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 نقدی 100222 100222 66 374 66 6614652 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 نقدی 105009 110599 84 210 84 9000957 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 سلف (مچینگ) 59544 59544 - 20 20 1190880 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 60436 66479 نقدی 66479 66479 77 1628 77 5118883 1397/05/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49370 - نقدی - - 110 - - - 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1260 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 92436 114987 نقدی 114329 115509 198 946 198 22767426 1397/11/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 نقدی 107418 107418 40 40 40 4296720 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1092 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 105864 124243 نقدی 122269 126789 220 902 220 27333526 1397/12/25
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 49181 51640 سلف 51640 51640 330 1782 330 17041200 1397/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 59694 62678 نقدی 62678 62678 110 968 110 6894580 1397/05/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 47630 50011 سلف 50011 50011 616 3520 616 30806776 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 سلف 56572 56572 836 836 836 47294192 1397/05/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 51832 54423 نقدی 54423 54423 240 576 240 13061520 1397/05/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 58660 58660 نقدی 58660 58660 147 147 147 8623020 1397/05/07
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 46005 50605 نقدی 50605 50605 506 1573 506 25606130 1397/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 46568 46602 نقدی 46568 46709 960 1152 960 44737584 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - نقدی - - 60 - - - 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 52409 52409 نقدی 52409 52409 176 176 176 9223984 1397/04/10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37541 45049 نقدی 45049 45049 500 1800 500 22524500 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 67809 67809 سلف (مچینگ) 67809 67809 - 418 418 28344162 1397/12/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 67809 67809 سلف (مچینگ) 67809 67809 - 20 20 1356180 1397/12/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 65775 65775 سلف 65775 65775 3000 560 560 36834000 1397/12/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 نقدی 63991 63991 200 480 200 12798200 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70830 70830 نقدی 70830 70830 60 20 20 1416600 1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 نقدی (مچینگ) 47179 47179 - 66 66 3113814 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 نقدی (مچینگ) 57415 57415 - 22 22 1263130 1397/02/31
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 51639 56802 نقدی 56802 56802 210 3591 210 11928420 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 نقدی 49319 50280 726 1408 726 35970198 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 نقدی 51785 51785 216 144 144 7457040 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 نقدی (مچینگ) 53890 53890 - 20 20 1077800 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 نقدی 55557 55557 66 66 66 3666762 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 نقدی 54109 54599 240 384 240 13047216 1397/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 71550 - نقدی - - 60 - - - 1397/01/19
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - - - - - - - - -
شکر سفید قند نیشابور - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - نقدی - - 400 - - - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - - - - - - - - -
شکر سفید قند شیروان - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - - - - - - - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند کرج - - - - - - - - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - - - - - - - - -
شکر خام برزیل 24000 - نقدی - - 5000 2000 - - 1396/12/23
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 نقدی 13350 13350 500 225 225 3 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - - - - - - - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 نقدی 13695 13695 500 100 100 1 1396/12/20
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 سلف 25700 25700 1500 1500 1500 38 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 سلف (مچینگ) 35031 35031 6834 6834 6834 239 1396/12/22
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 نقدی 122228 122228 40 40 40 4 1396/12/22
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 نقدی 1898399 1898399 - - - 18 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 60 60 60 7 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 سلف (مچینگ) 40560 40560 3732 3732 3732 151 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 نقدی 13998 13998 1800 1738 1738 24 1396/12/19
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 650 650 650 78 1396/12/22
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 نقدی 10914 10939 16000 16650 16000 174 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 نقدی 10914 10914 29000 28670 28670 312 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 نقدی 11460 11460 18000 18000 18000 206 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 نقدی 11460 11460 5000 500 500 5 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 نقدی (مچینگ) 10914 10914 - 1000 1000 10 1396/12/23
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 سلف 26700 26700 13000 13000 13000 347 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 نقدی (مچینگ) 51353 51353 - 20 20 1 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 نقدی 67109 67109 50 160 50 3 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 94053 102869 نقدی 102515 104401 264 836 264 27157284 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 94053 95711 سلف 94669 96859 4004 4972 4004 383226976 1397/12/21
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 نقدی (مچینگ) 111140 111140 - 40 40 4 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 نقدی 23338 23338 110 220 110 2 1396/12/13
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 نقدی 5269713 5269713 24 18 18 94 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 نقدی (مچینگ) 104469 104469 - 600 600 62 1396/12/13
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 نقدی 9380 9381 5000 6500 5000 46 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 نقدی 486750 486750 10 10 10 4 1396/12/13
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 53244 54031 نقدی 54000 54449 150 280 150 8 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 نقدی 55171 55171 400 310 140 7 1396/11/30
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 نقدی 8100 8100 117 117 117 954 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 نقدی 8200 8200 345 345 345 2 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 نقدی 8700 8700 44 44 44 385 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - نقدی - - 101 - - - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 نقدی 8700 8700 138 138 138 1 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
گندم دورم فارس 9380 9380 نقدی 9380 9380 1000 1000 1000 9 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 نقدی 9380 9380 2000 1000 1000 9 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - نقدی - - 4000 - - - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - - - - - - - - -
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 نقدی 14302 14302 1400 1331 1331 19 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - - - - - - - - -
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 نقدی (مچینگ) 49100 49100 - 24 24 1 1396/11/11
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 نقدی 548 548 10000 1500 1500 822 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 نقدی (مچینگ) 322117 322117 - 140 140 45 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - - - - - - - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 نقدی 322667 322667 60 60 60 19 1396/11/01
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 نقدی (مچینگ) 313704 313704 - 360 360 112 1396/11/01
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - نقدی - - 100 - - - 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 نقدی 32506 32506 3000 1000 1000 32 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - - - - - - - - -
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 نقدی 6853 6853 1000 1000 1000 6 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 نقدی (مچینگ) 1175 1175 - 1000 1000 1 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 نقدی 64601 64601 120 220 120 7 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 نقدی 1425 1425 10000 1000 1000 1 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 نقدی 33000 33000 5500 2700 2700 89 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 نقدی (مچینگ) 33000 33000 - 600 600 19 1396/12/21
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 سلف 84200 84200 35 35 35 2 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 نقدی (مچینگ) 38404 38404 - 22 22 844 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 نقدی 55909 57279 1500 4040 1500 84 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 91783 101885 سلف 100089 104009 1500 2930 1500 152828230 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 122323 122323 سلف 122323 122323 1001 1001 1001 122445323 1397/12/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 نقدی 37242 37250 121 143 121 4 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 101545 142462 نقدی 140890 143000 25 90 25 3561540 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 82679 82679 نقدی 82679 82679 500 90 90 7441110 1397/12/25
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 82718 86885 نقدی 85000 98001 1488 1944 1488 129285192 1397/11/15
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - نقدی - - 396 - - - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 نقدی 36309 36309 308 44 44 1 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 نقدی 40668 40668 200 660 200 8 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 105864 161164 نقدی 160189 162222 100 480 100 16116420 1397/12/20