آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 47096 47096 نقدی (مچینگ) 47096 47096 - 66 66 3 1395/10/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 40028 40028 نقدی (مچینگ) 40028 40028 - 24 24 960 1395/10/29
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 36492 36492 سلف (مچینگ) 36492 36492 - 20 20 729 1395/10/29
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 سلف 27574 29120 600 820 600 16 1395/03/25
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42081 42081 نقدی (مچینگ) 42081 42081 - 72 72 3 1395/10/29
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 41165 41610 نقدی 41479 42109 440 880 440 18 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 41165 41165 سلف 41165 41165 220 374 220 9 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 41165 41165 نقدی (مچینگ) 41165 41165 - 22 22 905 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 35918 39394 نقدی 39222 39509 110 968 110 4 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 35918 39509 نقدی 39509 39509 110 858 110 4 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 36492 36492 سلف (مچینگ) 36492 36492 - 20 20 729 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 40393 40393 نقدی 40393 40393 1012 22 22 888 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 40393 40393 نقدی 40393 40393 902 143 143 5 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 47096 47096 نقدی 47096 47096 1000 360 350 16 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 39703 39703 نقدی 39703 39703 748 22 22 873 1395/10/28
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 70350 - نقدی - - 35 - - - 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 35918 39509 نقدی 39509 39509 220 1056 220 8 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 32890 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 73354 - نقدی - - 201 - - - 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 73354 73354 نقدی 73354 73354 630 546 546 40 1395/10/28
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 81000 - نقدی - - 66 - - - 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 51806 51806 نقدی (مچینگ) 51806 51806 - 21 21 1 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 40393 40393 نقدی (مچینگ) 40393 40393 - 88 88 3 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 35918 39509 نقدی 39509 39509 210 1533 210 8 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 47096 47096 نقدی 47096 47096 432 21 21 1 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 47096 47096 نقدی (مچینگ) 47096 47096 - 22 22 1 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 47096 - نقدی - - 440 - - - 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 40439 40439 نقدی 40439 40439 3000 600 580 23 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 37512 39030 نقدی 38566 40300 1210 3135 1210 47 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 42081 42562 نقدی 42389 43159 3000 4340 3000 127 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 35862 35862 نقدی (مچینگ) 35862 35862 - 340 340 12 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 39736 39736 نقدی 39736 39736 100 50 50 1 1395/01/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 35229 35229 نقدی 35229 35229 858 858 858 30 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 35229 35229 سلف 35229 35229 154 154 132 4 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 34834 34834 نقدی 34834 34834 990 352 264 9 1395/10/28
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 51378 51378 نقدی (مچینگ) 51378 51378 - 100 100 5 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 37512 38555 نقدی 38111 38888 77 143 77 2 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 47096 47096 نقدی (مچینگ) 47096 47096 - 100 100 4 1395/10/28
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 50004 50004 نقدی 50004 50004 900 100 60 3 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 51070 51070 نقدی 51070 51070 200 170 160 8 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 42273 42273 نقدی 42273 42273 220 110 66 2 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 49582 49582 نقدی 49582 49582 200 60 60 2 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 51070 51257 نقدی 51110 51333 200 240 200 10 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 43403 43403 نقدی (مچینگ) 43403 43403 - 80 80 3 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 50004 - نقدی - - 800 - - - 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 39372 39372 نقدی (مچینگ) 39372 39372 - 99 99 3 1395/10/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 47835 47835 نقدی 47835 47835 440 66 66 3 1395/10/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 37278 37278 نقدی (مچینگ) 37278 37278 - 22 22 820 1395/03/11
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 87452 87452 نقدی (مچینگ) 87452 87452 - 201 201 17 1395/10/26
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 87452 - سلف - - 201 - - - 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 59000 59000 نقدی 59000 59000 100 100 100 5 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 59000 59000 نقدی 59000 59000 100 100 100 5 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 52000 - نقدی - - 100 - - - 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 59000 59000 نقدی 59000 59000 100 100 100 5 1395/10/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 36645 36645 نقدی 36645 36645 506 506 506 18 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 59000 59000 نقدی 59000 59000 100 100 100 5 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 59000 - نقدی - - 50 - - - 1395/10/26
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 85662 - نقدی - - 105 - - - 1395/10/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 85662 85662 نقدی (مچینگ) 85662 85662 - 21 21 1 1395/10/29
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 87452 - سلف - - 105 - - - 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 41057 41491 سلف 41378 41669 400 740 400 16 1395/10/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 86513 - نقدی - - 40 - - - 1395/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 51806 - نقدی - - 300 10 - - 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 35918 39509 نقدی 39509 39509 210 1533 210 8 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 38320 42152 نقدی 42152 42152 105 1638 105 4 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 35918 39509 نقدی 39509 39509 735 2478 735 29 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 35918 39509 نقدی 39509 39509 792 6622 792 31 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 35918 38882 نقدی 38632 39509 260 480 260 10 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 43403 43403 نقدی 43403 43403 1012 22 22 954 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 41165 41165 نقدی 41165 41165 105 126 21 864 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 42273 42273 نقدی 42273 42273 105 126 21 887 1395/10/20
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 36288 39916 نقدی 39916 39916 2016 7287 2016 80 1395/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 42081 42081 نقدی 42081 42081 1012 187 88 3 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 41377 43451 نقدی 43288 43859 1100 2838 1100 47 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 41165 45281 نقدی 45281 45281 105 1701 105 4 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 45575 45575 نقدی 45575 45575 704 88 88 4 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 35918 39509 نقدی 39509 39509 147 693 147 5 1395/10/20
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 84043 - نقدی - - 200 - - - 1395/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 47157 - نقدی - - 440 - - - 1395/10/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 35877 39464 نقدی 39464 39464 198 946 198 7 1395/10/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 73985 73985 نقدی 73985 73985 100 40 20 1 1395/10/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 41066 45172 نقدی 45172 45172 210 10017 210 9 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 35760 39336 نقدی 39336 39336 504 5628 504 19 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 40617 40626 نقدی 40618 40699 506 550 506 20 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 40439 40439 نقدی (مچینگ) 40439 40439 - 11 11 444 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 40439 40439 نقدی (مچینگ) 40439 40439 - 24 24 970 1395/10/29
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 35760 37205 نقدی 36379 38309 1320 2596 1320 49 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی 34395 34395 506 66 66 2 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 33738 34086 نقدی 33903 35389 1518 2145 1518 51 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 31453 31453 سلف (مچینگ) 31453 31453 - 357 357 11 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی 34395 34395 506 66 66 2 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37408 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 37373 37604 نقدی 37523 37977 1012 1452 1012 38 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 33447 33447 سلف (مچینگ) 33447 33447 - 1920 1920 64 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 32768 32768 نقدی 32768 32768 200 60 60 1 1395/03/25
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 36814 37424 نقدی 37424 37424 110 286 110 4 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 31526 34678 سلف 34678 34678 1518 11704 1518 52 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 31791 34970 سلف 34970 34970 198 1034 198 6 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 27224 - نقدی - - 1012 - - - 1395/03/25
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 45844 - نقدی - - 580 - - - 1395/03/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 33447 33447 نقدی 33447 33447 300 20 20 668 1395/03/24
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 34349 34349 نقدی (مچینگ) 34349 34349 - 40 40 1 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 4687 - نقدی - - 12000 - - - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 4921 - نقدی - - 1500 - - - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 3835 4218 نقدی 4218 4218 20000 127220 20000 84 1394/12/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 34834 34834 سلف (مچینگ) 34834 34834 - 780 780 27 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 39107 39107 نقدی (مچینگ) 39107 39107 - 935 935 36 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 40698 44499 نقدی 44109 44888 500 2520 500 22 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 41377 43527 نقدی 43345 43809 2000 4720 2000 87 1395/10/28
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 36623 36627 نقدی 36623 36637 220 242 220 8 1395/03/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 25535 29451 نقدی 29129 29800 100 2080 100 2 1395/03/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 33175 34983 نقدی 34835 35239 484 2112 484 16 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 33175 34150 نقدی 34001 34456 1000 2120 1000 34 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 33175 33749 نقدی 33637 34209 2486 4884 2486 83 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 34834 34834 نقدی (مچینگ) 34834 34834 - 66 66 2 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37085 37588 نقدی 37085 39000 1012 1518 1012 38 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 35020 35020 نقدی (مچینگ) 35020 35020 - 198 198 6 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 32823 - نقدی - - 1008 21 - - 1395/03/03
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 189 - - - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 31434 34577 نقدی 34577 34577 770 26466 770 26 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 35918 39509 نقدی 39509 39509 660 6270 660 26 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 35918 39509 نقدی 39509 39509 500 5720 500 19 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - نقدی - - 396 - - - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 36983 - نقدی - - 480 - - - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 36930 36930 نقدی 36930 36930 440 242 242 8 1395/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 40393 40393 نقدی (مچینگ) 40393 40393 - 44 44 1 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 نقدی 36309 36309 308 44 44 1 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 نقدی 40668 40668 200 660 200 8 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 41066 42594 نقدی 42130 43555 1000 2220 1000 42 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18