آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 113632 113632 نقدی (مچینگ) 113632 113632 - 21 21 2471496 1399/01/20
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 95646 95646 سلف (مچینگ) 95646 95646 - 10 10 956460 1399/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 122214 122214 نقدی (مچینگ) 122214 122214 - 21 21 2566494 1399/01/20
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 136211 136211 نقدی (مچینگ) 136211 136211 - 210 210 28604310 1399/01/20
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - نقدی - - 441 - - - 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 132381 132381 نقدی (مچینگ) 132381 132381 - 21 21 2879286 1399/01/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 93619 93619 سلف (مچینگ) 93619 93619 - 88 88 8238472 1399/01/20
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 83908 83908 نقدی (مچینگ) 83908 83908 - 88 88 7383904 1399/01/20
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 89144 89144 نقدی (مچینگ) 89144 89144 - 10 10 891440 1399/01/20
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 95646 95646 سلف (مچینگ) 95646 95646 - 40 40 3825840 1399/01/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 95646 95646 نقدی (مچینگ) 95646 95646 - 24 24 2295504 1399/01/20
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 113632 113632 نقدی (مچینگ) 113632 113632 - 48 48 5454336 1399/01/20
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 113632 113632 نقدی (مچینگ) 113632 113632 - 20 20 2272640 1399/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 79845 79845 نقدی (مچینگ) 79845 79845 - 96 96 7665120 1399/01/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 95646 95646 نقدی (مچینگ) 95646 95646 - 24 24 2295504 1399/01/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 99470 99470 سلف (مچینگ) 99470 99470 - 66 66 6565020 1399/01/20
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 39148 - نقدی - - 250 - - - 1399/01/19
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 38356 - نقدی - - 125 - - - 1399/01/19
اوره گرانول پتروشیمی رازی 24757 24757 نقدی (مچینگ) 24757 24757 - 20 20 495140 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر 105320 105320 نقدی 105320 105320 90 20 20 2106400 1399/01/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 98516 98516 نقدی 98516 98516 132 44 44 4334704 1399/01/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 98923 99389 نقدی 99389 99389 20 40 20 1987780 1398/11/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 77204 80496 نقدی 79720 82509 2090 3278 2090 168236354 1399/01/19
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 99687 99687 نقدی (مچینگ) 99687 99687 - 22 22 2193114 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 132381 - نقدی - - 60 20 - - 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 99449 - نقدی - - 150 - - - 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 92601 92601 سلف (مچینگ) 92601 92601 - 330 330 30558330 1399/01/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 140736 140736 نقدی (مچینگ) 140736 140736 - 20 20 2814720 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77204 - نقدی - - 220 - - - 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 138983 138983 نقدی (مچینگ) 138983 138983 - 63 63 8755929 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 144000 - نقدی - - 110 - - - 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 95646 95646 نقدی 95646 95646 1518 286 264 25250544 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 113632 - نقدی - - 72 - - - 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 102342 102342 نقدی 102342 102342 220 44 44 4503048 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 95646 95646 نقدی 95646 95646 2332 88 66 6312636 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 113632 113632 نقدی 113632 113632 348 108 108 12357480 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 132381 132381 نقدی 132381 132381 210 63 63 8340003 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی ARP512A پتروشیمی شازند 113632 - نقدی - - 200 - - - 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 102525 102525 نقدی 102525 102525 2160 192 168 17224200 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 95861 95861 سلف 95861 95861 2002 726 726 69595086 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 132381 132381 نقدی 132381 132381 110 22 22 2912382 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP500J پلی پروپیلن جم 113632 - نقدی - - 144 - - - 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 113632 113632 نقدی 113632 113632 220 22 22 2499904 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 113632 113632 نقدی 113632 113632 315 378 294 33407808 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 77204 77204 نقدی 77204 77204 40 50 30 2316120 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 98707 105734 سلف 105115 105866 1012 1518 1012 107002610 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 113632 113632 نقدی 113632 113632 504 63 63 7158816 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 102342 102342 نقدی 102342 102342 240 24 24 2456208 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 83908 83908 نقدی 83908 83908 330 220 198 16613784 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 83908 83908 نقدی (مچینگ) 83908 83908 - 176 176 14767808 1399/01/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 97721 - سلف - - 506 - - - 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 98518 - سلف - - 1210 22 - - 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 102525 102525 نقدی (مچینگ) 102525 102525 - 22 22 2255550 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 102525 102525 نقدی 102525 102525 1500 240 180 18454500 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 102525 102525 نقدی 102525 102525 506 55 33 3383325 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 95646 - نقدی - - 1012 - - - 1399/01/19
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 114445 114445 نقدی (مچینگ) 114445 114445 - 10 10 1144450 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 94382 96724 سلف 95559 99888 1320 1716 1320 127676186 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 80292 80292 سلف (مچینگ) 80292 80292 - 66 66 5299272 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF پتروشیمی شازند 132381 - نقدی - - 90 - - - 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 97627 97627 نقدی 97627 97627 110 66 66 6443382 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 114952 114952 نقدی (مچینگ) 114952 114952 - 22 22 2528944 1399/01/19
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 88728 90334 سلف 89799 90889 1012 1474 1012 91418140 1399/01/19
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 114445 114445 نقدی 114445 114445 205 110 110 12588950 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 97987 97987 سلف 97987 97987 1518 154 154 15089998 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 89144 89144 نقدی 89144 89144 990 440 440 39223360 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 89144 89144 نقدی 89144 89144 1012 198 198 17650512 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 89144 89144 نقدی (مچینگ) 89144 89144 - 72 72 6418368 1399/01/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 89144 89144 نقدی 89144 89144 180 10 10 891440 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 101353 101353 سلف 101353 101353 1100 198 198 20067894 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 132381 132381 نقدی (مچینگ) 132381 132381 - 22 22 2912382 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 132381 132381 نقدی 132381 132381 420 168 105 13900005 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 136342 136342 نقدی 136342 136342 105 63 63 8589546 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 113632 113632 نقدی (مچینگ) 113632 113632 - 120 120 13635840 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 132381 132381 نقدی 132381 132381 110 44 44 5824764 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 96307 - نقدی - - 384 - - - 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 91838 91838 سلف 91838 91838 506 550 506 46470028 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 105166 - نقدی - - 110 - - - 1399/01/19
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 119139 119139 نقدی 119139 119139 1428 2457 63 7505757 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 77204 77204 نقدی 77204 77204 480 120 120 9264480 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 113632 113632 نقدی (مچینگ) 113632 113632 - 44 44 4999808 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 113632 113632 نقدی (مچینگ) 113632 113632 - 24 24 2727168 1399/01/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 128149 128149 سلف (مچینگ) 128149 128149 - 40 40 5125960 1398/12/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 107333 107333 نقدی 107333 107333 220 198 198 21251934 1399/01/19
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 119139 - نقدی - - 435 870 - - 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 113632 113632 نقدی 113632 113632 200 180 160 18181120 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 113632 113632 نقدی (مچینگ) 113632 113632 - 63 63 7158816 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 113632 - نقدی - - 108 - - - 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 135814 135814 نقدی 135814 135814 110 44 44 5975816 1399/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 140963 - نقدی - - 110 - - - 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 103186 - نقدی - - 240 - - - 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 113632 113632 نقدی 113632 113632 660 22 22 2499904 1399/01/19
اوره پریل پتروشیمی شیراز 27282 27282 نقدی (مچینگ) 27282 27282 - 100 100 2728200 1399/01/18
اوره پریل پتروشیمی خراسان 28161 28161 نقدی 28161 28161 700 600 600 16896600 1399/01/16
پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 110121 - نقدی - - 78 - - - 1399/01/17
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 128960 - نقدی - - 308 - - - 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120965 - نقدی - - 250 - - - 1399/01/17
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 143820 - نقدی - - 220 - - - 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 119536 - نقدی - - 50 - - - 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120965 - نقدی - - 50 - - - 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 119536 119536 نقدی 119536 119536 55 10 10 1195360 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 110121 - نقدی - - 78 - - - 1399/01/17
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 127570 - نقدی - - 100 - - - 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 96542 96542 نقدی 96542 96542 55 20 20 1930840 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 119536 119536 نقدی 119536 119536 50 10 10 1195360 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 110121 110121 نقدی 110121 110121 1507 77 44 4845324 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 110121 110121 نقدی 110121 110121 393 22 22 2477722 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 110121 - نسیه - - 250 - - - 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 110121 - نقدی - - 88 - - - 1399/01/17
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 107808 107808 نقدی 107808 107808 88 22 22 2371776 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 118119 - نقدی - - 88 - - - 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 113274 113274 نقدی (مچینگ) 113274 113274 - 5 5 566370 1399/01/17
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان 299000 299000 سلف (مچینگ) 299000 299000 - 17 17 5262400 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 118119 - نقدی - - 88 - - - 1399/01/17
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 128960 128960 نقدی 128960 128960 1001 66 22 2837120 1399/01/17
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 326000 326000 سلف (مچینگ) 326000 326000 - 10 10 3260000 1399/01/17
آلیاژ پلی کربنات LED پتروشیمی خوزستان 345000 - سلف - - 80 - - - 1399/01/16
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان 295000 - سلف - - 80 - - - 1399/01/16
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 300000 - سلف - - 150 - - - 1399/01/16
پلی کربنات 1215UR پتروشیمی خوزستان 310000 - سلف - - 100 - - - 1399/01/16
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان 310000 - سلف - - 100 - - - 1399/01/16
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 310000 310000 سلف 310000 310000 100 55 55 17050000 1399/01/16
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 151942 151942 نقدی 151942 151942 504 20 20 3063150 1399/01/16
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 151942 151942 نقدی 151942 151942 1008 210 210 31907820 1399/01/16
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 357000 367349 سلف 365022 369979 105 162 105 38792041 1399/01/16
پلی کربنات S1 پتروشیمی خوزستان 330000 330000 سلف 330000 330000 80 20 20 6600000 1399/01/16
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 330000 330000 سلف 330000 330000 80 40 40 13200000 1399/01/16
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 117549 - نقدی - - 100 - - - 1399/01/16
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 89793 - نقدی - - 240 - - - 1399/01/10
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 83908 83908 نقدی 83908 83908 484 66 66 5537928 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 89362 89362 نقدی 89362 89362 374 198 198 17693676 1398/10/24
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 125434 - نقدی - - 108 - - - 1399/01/10
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 125434 - نقدی - - 108 87 - - 1399/01/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 88252 - نقدی - - 240 - - - 1399/01/10
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 133848 133848 نقدی 133848 133848 396 396 396 53003808 1398/12/26
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 119139 119139 نقدی 119139 119139 816 1080 264 31452696 1399/01/19
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين 128480 - سلف - - 154 - - - 1398/12/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 134096 - نقدی - - 110 - - - 1398/12/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 133445 - نقدی - - 110 - - - 1398/12/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 108681 108681 سلف 108681 108681 330 286 198 21518838 1398/12/20
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 357000 357000 سلف 357000 357000 30 30 30 10995600 1398/12/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 99938 99938 نقدی (مچینگ) 99938 99938 - 22 22 2198636 1398/12/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 105475 118875 سلف 117000 122512 506 880 506 60150772 1398/12/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 91439 - نقدی - - 552 - - - 1398/12/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 93974 94949 نقدی 94071 96169 77 110 77 7311051 1398/12/13
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 121952 156610 سلف 146279 160111 903 1785 903 141418998 1398/12/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 88705 106717 نقدی 106069 106879 150 750 150 16007550 1398/06/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 134902 140225 سلف 140140 141414 300 460 300 42067480 1398/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 102494 125127 نقدی 123239 128555 360 1416 360 45045576 1398/12/06
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 103066 137139 سلف 135389 138889 20 50 20 2742780 1398/12/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 108220 135672 نقدی 131555 139789 44 176 44 5969568 1398/12/06
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار 124338 153111 نقدی 153111 153111 90 360 90 13779990 1398/12/05
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 128645 147537 نقدی 142800 153813 30 70 30 4426120 1398/12/05
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C نوید زرشیمی 137561 137561 نقدی 137561 137561 21 21 21 2888781 1398/12/05
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 129132 - نقدی - - 32 - - - 1398/12/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 171187 200552 نقدی 185555 205500 122 174 122 24467372 1398/11/29
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 104006 104006 نقدی 104006 104006 1200 576 576 59907456 1398/11/29
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 122753 144644 نقدی 143700 145588 20 50 20 2892880 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 122753 142700 نقدی 142700 142700 28 70 28 3995600 1398/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 147453 147453 نقدی 147453 147453 63 42 42 6193026 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 122753 141700 نقدی 141700 141700 22 44 22 3117400 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 122753 146326 نقدی 143700 151579 33 99 33 4828769 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 122753 143744 نقدی 143744 143744 30 120 30 4312320 1398/11/28
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 101113 101113 نقدی 101113 101113 48 48 48 4853424 1398/11/23
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A پتروشیمی آریا ساسول 102102 - نقدی - - 220 22 - - 1398/11/23
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 119339 119339 نقدی (مچینگ) 119339 119339 - 80 80 9547120 1398/11/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 91224 92630 نقدی 92630 92630 110 176 110 10189300 1398/11/15
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 117313 117313 نقدی 117313 117313 160 150 150 17596950 1398/11/14
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 109875 122617 نقدی 120599 123619 100 180 100 12261740 1398/11/14
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 97750 97750 نقدی 97750 97750 93 93 93 9090750 1398/06/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 101812 101812 نقدی 101812 101812 506 88 88 8959456 1398/11/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 110043 129034 نقدی 126320 130129 440 980 440 56774940 1398/11/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 110942 110942 نقدی (مچینگ) 110942 110942 - 22 22 2440724 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند 120761 - نقدی - - 90 - - - 1398/10/30
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 250000 - نقدی - - 22 - - - 1398/10/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 86087 86087 نقدی 86087 86087 88 88 88 7575656 1398/10/24
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 110598 - نقدی - - 100 - - - 1398/10/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 111157 - نقدی - - 100 - - - 1398/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی HP500P پلی پروپیلن جم 103359 113067 نقدی 112569 113889 168 480 168 18995208 1398/10/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 86386 86386 نقدی 86386 86386 88 88 88 7601968 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 103359 128253 نقدی 124359 134019 504 840 504 64639656 1398/10/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 113632 113632 سلف 113632 113632 660 132 44 4999808 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 130841 130841 نقدی (مچینگ) 130841 130841 - 20 20 2616820 1398/12/21
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100793 - نقدی - - 25 - - - 1398/10/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 106230 - نقدی - - 60 - - - 1398/10/15
پلی بوتادین رابر 1210S پتروشیمی شازند 152915 152915 نقدی 152915 152915 241 241 241 36993196 1398/10/14
پلی کربنات 1215 پتروشیمی خوزستان 284000 - سلف - - 100 - - - 1398/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 83179 83179 نقدی (مچینگ) 83179 83179 - 22 22 1829938 1398/10/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA پتروشیمی تبریز 83016 94389 نقدی 89889 98888 40 130 40 3775540 1398/10/10
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 153662 - نقدی - - 44 - - - 1398/10/09
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 277000 278538 سلف 277599 279000 60 75 60 16712265 1398/10/07
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP510L پتروشیمی شازند 96464 96464 نقدی 96464 96464 60 60 60 5787840 1398/10/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 99448 104461 نقدی 103999 104769 110 528 110 11490710 1398/10/02
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان 284000 285022 سلف 285022 285022 80 160 80 22801760 1398/09/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پتروشیمی جم 78965 79026 نقدی 78990 79099 66 110 66 5215738 1398/09/26
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 100401 103851 نقدی 101999 107555 66 121 66 6854166 1398/09/24
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 82076 83555 نقدی 83099 84259 506 660 506 42278852 1398/09/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R پتروشیمی شازند 109602 109602 نقدی 109602 109602 150 150 150 16440300 1398/09/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 112992 122824 نقدی 121999 124089 200 300 200 24564860 1398/09/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 77843 77843 نقدی (مچینگ) 77843 77843 - 44 44 3425092 1398/09/12
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 86075 86075 نقدی (مچینگ) 86075 86075 - 120 120 10329000 1398/09/12
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 85458 125165 نقدی 122889 125727 120 400 120 15019760 1398/09/11
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 110466 110466 نقدی (مچینگ) 110466 110466 - 20 20 2209320 1398/09/10
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 83557 83634 نقدی 83557 85250 1210 1364 1188 99357258 1398/09/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 88395 88395 نقدی 88395 88395 720 192 192 16971840 1398/09/05
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 82756 86312 نقدی 86312 86312 66 154 66 5696592 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 87810 - نقدی - - 120 - - - 1398/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 111279 - نقدی - - 63 - - - 1398/08/20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 111670 - نقدی - - 600 - - - 1398/08/20
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 151036 151036 نقدی 151036 151036 210 210 210 31717560 1398/08/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 76973 76973 نقدی 76973 76973 96 24 24 1847352 1398/08/14
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 78398 83397 نقدی 79333 88747 57 114 57 4753629 1398/08/13
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند 79112 93812 نقدی 92789 94324 66 132 66 6191614 1398/08/06
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 260000 260000 سلف 260000 260000 39 17 17 4576000 1398/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 91145 - نقدی - - 220 44 - - 1398/07/30
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 99804 99804 نقدی (مچینگ) 99804 99804 - 20 20 1996080 1398/07/23
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 113632 113632 نقدی 113632 113632 720 72 72 8181504 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون 113273 132277 نقدی 132100 132569 286 858 286 37831090 1398/11/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 83421 84757 نقدی 84509 84929 192 288 192 16273272 1398/07/16
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 101050 101125 نقدی 101072 101219 110 132 110 11123750 1398/07/15
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 161894 161894 نقدی 161894 161894 264 264 264 42740016 1398/07/15
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N پتروشیمی امیرکبیر 98224 98224 نقدی (مچینگ) 98224 98224 - 10 10 982240 1398/07/09
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B پتروشیمی امیرکبیر 103850 105778 نقدی 105774 105851 400 670 400 42311140 1398/07/09
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند 117673 117673 نقدی 117673 117673 60 20 20 2353460 1398/07/08
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 87682 87682 نقدی (مچینگ) 87682 87682 - 88 88 7716016 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 85356 85356 نقدی 85356 85356 56 56 56 4779936 1398/06/12
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 120099 120099 نقدی 120099 120099 1008 1008 1008 121059792 1398/06/04
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 109684 109684 نقدی 109684 109684 50 50 50 5484200 1398/06/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 134524 135653 نقدی 134525 136259 84 168 84 11394852 1398/05/22
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 89529 99813 نقدی 99813 99813 110 352 110 10979430 1398/05/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 130953 130953 نقدی 130953 130953 105 126 105 13750065 1398/03/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70384 - نقدی - - 75 - - - 1398/03/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 88838 88838 نقدی (مچینگ) 88838 88838 - 120 120 10660560 1398/02/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 87118 87118 نقدی 87118 87118 1199 1056 1056 91996608 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 88469 88469 نقدی 88469 88469 66 44 22 1946318 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 88133 101439 نقدی 98869 104369 110 440 110 11158246 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 78180 78180 نقدی (مچینگ) 78180 78180 - 66 66 5159880 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 71916 71916 نقدی 71916 71916 198 154 154 11075064 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 110758 110758 نقدی 110758 110758 40 20 20 2215160 1398/01/20
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 94202 125462 نقدی 123456 132631 240 580 240 30110840 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 114077 114077 نقدی 114077 114077 105 126 84 9582468 1397/12/20
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 260000 260000 سلف (مچینگ) 260000 260000 - 10 10 2600000 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 26050 26050 نقدی 26050 26050 1700 1025 1000 26050000 1397/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 79340 79340 نقدی (مچینگ) 79340 79340 - 216 216 17137440 1397/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 74705 74705 نقدی 74705 74705 90 180 90 6723450 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 85605 - نقدی - - 35 - - - 1398/06/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 81097 81097 نقدی 81097 81097 70 70 70 5676790 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی 41205 41205 480 60 48 1 1396/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 90744 90744 نقدی (مچینگ) 90744 90744 - 20 20 1814880 1397/11/24
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 83818 - نقدی - - 50 - - - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78858 - نقدی - - 100 - - - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 70384 - نقدی - - 40 - - - 1398/03/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 118217 118217 نقدی 118217 118217 200 220 200 23643400 1397/11/16
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 81090 92720 نقدی 92629 93269 154 616 154 14278946 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 74175 - نقدی - - 168 - - - 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 78484 81960 نقدی 79696 83998 110 242 110 9015622 1397/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 92436 92436 نقدی 92436 92436 88 44 44 4067184 1397/11/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 87749 87749 نقدی 87749 87749 210 210 210 18427290 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 104741 - نقدی - - 110 - - - 1397/10/17
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 99222 99222 نقدی (مچینگ) 99222 99222 - 462 462 45840564 1397/09/21
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 120841 120841 نقدی 120841 120841 2000 540 540 65254140 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر 99502 99502 سلف (مچینگ) 99502 99502 - 88 88 8756176 1398/09/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 86952 86952 نقدی 86952 86952 220 220 220 19129440 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه 89877 90359 نقدی 90339 90379 48 72 48 4337232 1398/11/08
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 96150 96150 نقدی 96150 96150 525 525 525 50478750 1397/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 سلف 100629 110555 220 319 220 22513007 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 نقدی 93312 93312 440 484 374 34898688 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 نقدی 90512 90512 180 20 20 1810240 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 نقدی 105865 105865 50 70 50 5293250 1397/07/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 نقدی 75889 96239 418 660 418 33486750 1397/07/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 سلف 62223 62223 55 55 55 3422265 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 نقدی 100222 100222 66 374 66 6614652 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 نقدی 105009 110599 84 210 84 9000957 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 سلف (مچینگ) 59544 59544 - 20 20 1190880 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 136342 136342 نقدی 136342 136342 220 44 44 5999048 1399/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49370 - نقدی - - 110 - - - 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1260 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 132381 141586 نقدی 138888 149679 110 220 110 15574504 1399/01/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 نقدی 107418 107418 40 40 40 4296720 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1092 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 132381 147458 نقدی 144259 153883 132 374 132 19464456 1399/01/19
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 سلف 56572 56572 836 836 836 47294192 1397/05/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - نقدی - - 60 - - - 1397/04/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37541 45049 نقدی 45049 45049 500 1800 500 22524500 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 84503 84503 سلف (مچینگ) 84503 84503 - 110 110 9295330 1399/01/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 84503 85664 نقدی 85059 86555 1200 1840 1200 102797260 1399/01/19
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 84503 84503 نقدی (مچینگ) 84503 84503 - 40 40 3380120 1399/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 نقدی 63991 63991 200 480 200 12798200 1397/04/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 نقدی (مچینگ) 47179 47179 - 66 66 3113814 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 نقدی (مچینگ) 57415 57415 - 22 22 1263130 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 نقدی 49319 50280 726 1408 726 35970198 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 نقدی 51785 51785 216 144 144 7457040 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 نقدی (مچینگ) 53890 53890 - 20 20 1077800 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 نقدی 55557 55557 66 66 66 3666762 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 نقدی 54109 54599 240 384 240 13047216 1397/01/20
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - - - - - - - - -
شکر سفید قند نیشابور - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - نقدی - - 400 - - - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - - - - - - - - -
شکر سفید قند شیروان - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - - - - - - - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند کرج - - - - - - - - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - - - - - - - - -
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 نقدی 13350 13350 500 225 225 3 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - - - - - - - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 نقدی 13695 13695 500 100 100 1 1396/12/20
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
شکر خام برزیل 24000 - نقدی - - 5000 2000 - - 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 نقدی 13998 13998 1800 1738 1738 24 1396/12/19
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 سلف 25700 25700 1500 1500 1500 38 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 سلف (مچینگ) 35031 35031 6834 6834 6834 239 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 60 60 60 7 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 سلف (مچینگ) 40560 40560 3732 3732 3732 151 1396/12/22
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 نقدی 122228 122228 40 40 40 4 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 نقدی 1898399 1898399 - - - 18 1396/12/22
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 650 650 650 78 1396/12/22
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 نقدی 10914 10939 16000 16650 16000 174 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 نقدی 10914 10914 29000 28670 28670 312 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 نقدی 11460 11460 18000 18000 18000 206 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 نقدی 11460 11460 5000 500 500 5 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 نقدی (مچینگ) 10914 10914 - 1000 1000 10 1396/12/23
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 سلف 26700 26700 13000 13000 13000 347 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 نقدی (مچینگ) 51353 51353 - 20 20 1 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 نقدی 67109 67109 50 160 50 3 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 94053 102869 نقدی 102515 104401 264 836 264 27157284 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی امیرکبیر 94822 96801 نقدی 96759 96889 120 310 120 11616130 1398/09/19
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 110550 110550 نقدی (مچینگ) 110550 110550 - 44 44 4864200 1399/01/20
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 نقدی (مچینگ) 104469 104469 - 600 600 62 1396/12/13
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 نقدی (مچینگ) 111140 111140 - 40 40 4 1396/12/13
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 نقدی 5269713 5269713 24 18 18 94 1396/12/13
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 نقدی 9380 9381 5000 6500 5000 46 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 نقدی 23338 23338 110 220 110 2 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 نقدی 486750 486750 10 10 10 4 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 نقدی 55171 55171 400 310 140 7 1396/11/30
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 نقدی 8100 8100 117 117 117 954 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 نقدی 8200 8200 345 345 345 2 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 نقدی 8700 8700 44 44 44 385 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - نقدی - - 101 - - - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 نقدی 8700 8700 138 138 138 1 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
گندم دورم فارس 9380 9380 نقدی 9380 9380 1000 1000 1000 9 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 نقدی 9380 9380 2000 1000 1000 9 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - نقدی - - 4000 - - - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - - - - - - - - -
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 نقدی 14302 14302 1400 1331 1331 19 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - - - - - - - - -
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 نقدی (مچینگ) 313704 313704 - 360 360 112 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 نقدی (مچینگ) 322117 322117 - 140 140 45 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - - - - - - - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 نقدی 322667 322667 60 60 60 19 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 نقدی 548 548 10000 1500 1500 822 1396/11/01
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - نقدی - - 100 - - - 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 نقدی 32506 32506 3000 1000 1000 32 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - - - - - - - - -
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 نقدی (مچینگ) 1175 1175 - 1000 1000 1 1396/11/01
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 نقدی 6853 6853 1000 1000 1000 6 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 نقدی 64601 64601 120 220 120 7 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 نقدی 33000 33000 5500 2700 2700 89 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 نقدی (مچینگ) 33000 33000 - 600 600 19 1396/12/21
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 نقدی 1425 1425 10000 1000 1000 1 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 نقدی 55909 57279 1500 4040 1500 84 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 105320 105320 نقدی 105320 105320 4000 1370 1350 142182000 1399/01/19
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 147216 147216 نقدی 147216 147216 1008 105 105 15457680 1399/01/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120965 120965 نقدی 120965 120965 100 90 90 10886850 1399/01/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 103186 - نقدی - - 506 - - - 1399/01/19
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/12
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 نقدی 36309 36309 308 44 44 1 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 نقدی 40668 40668 200 660 200 8 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 124496 153716 نقدی 145259 158099 60 200 60 9222940 1398/10/30
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18