آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 88838 88838 نقدی (مچینگ) 88838 88838 - 60 60 5330280 1398/02/28
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 88838 89841 نقدی 88955 90817 1700 1940 1700 152729830 1398/02/24
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 123534 123534 نقدی (مچینگ) 123534 123534 - 100 100 12452227 1398/02/28
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 73431 - نقدی - - 201 - - - 1397/04/30
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 94464 94464 سلف (مچینگ) 94464 94464 - 110 110 10391040 1398/02/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 95340 95340 نقدی (مچینگ) 95340 95340 - 44 44 4194960 1398/02/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 95340 95340 نقدی 95340 95340 1518 957 803 76558020 1398/02/24
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 123534 - نقدی - - 210 - - - 1398/02/28
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 46825 63130 نقدی 62399 64269 200 650 200 12626050 1398/02/25
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 44309 68678 نقدی 66365 70556 175 300 175 12018650 1398/02/25
اوره گرانول پتروشیمی رازی 19251 - نقدی - - 200 - - - 1398/02/25
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 305000 305000 سلف (مچینگ) 305000 305000 - 4 4 1342000 1398/02/25
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 111199 111199 نقدی (مچینگ) 111199 111199 - 10 10 1111990 1398/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 93399 97950 سلف 96890 99999 1000 1740 1000 97950330 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 86672 92737 نقدی 91999 95999 1386 2442 1386 128533636 1398/02/24
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 255000 255000 سلف 255000 255000 70 48 48 12342000 1398/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 93399 94865 نقدی 94429 95999 1320 1672 1320 125222240 1398/02/24
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 81662 81662 نقدی (مچینگ) 81662 81662 - 22 22 1796564 1398/02/24
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 90927 91138 نقدی 90999 91359 600 696 600 54682752 1398/02/24
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 94333 94333 نقدی 94333 94333 220 22 22 2075326 1398/02/24
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 94333 - نقدی - - 66 - - - 1398/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 95196 95929 نقدی 95869 95999 66 88 66 6331314 1398/02/24
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 114502 140897 نقدی 139999 143009 100 300 100 14089730 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 88469 88469 نقدی 88469 88469 912 912 912 80683728 1398/02/24
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 114502 153136 نقدی 151890 155555 100 320 100 15313610 1398/02/24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 90927 99440 نقدی 98123 103105 4400 6622 4400 437537606 1398/02/24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 83665 96362 نقدی 95509 98129 600 1440 600 57817280 1398/02/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 110832 110832 نقدی 110832 110832 1001 308 308 34136256 1398/02/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 121249 125936 سلف 125899 126126 1012 1804 1012 127446836 1398/02/24
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 121467 121467 نقدی (مچینگ) 121467 121467 - 198 198 24050466 1398/02/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 128005 163936 سلف 161798 172444 2002 3146 2002 328200136 1398/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 93399 105323 نقدی 105112 105779 96 600 96 10111032 1398/02/24
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 297000 - سلف - - 60 - - - 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 88469 88469 نقدی 88469 88469 66 44 22 1946318 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 90139 90139 نقدی (مچینگ) 90139 90139 - 130 130 11718070 1398/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 93399 95146 نقدی 94800 96059 1254 2046 1254 119312776 1398/02/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 116591 - نقدی - - 220 - - - 1398/02/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 121527 121527 سلف 121527 121527 1012 1430 1012 122985324 1398/02/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 129829 164464 سلف 161555 175009 1012 1738 1012 166437062 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 94464 94464 نقدی (مچینگ) 94464 94464 - 110 110 10391040 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 86867 87315 نقدی 86999 87678 1188 1364 1188 103729780 1398/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 94464 94464 نقدی (مچینگ) 94464 94464 - 24 24 2267136 1398/02/24
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 106098 - نقدی - - 40 - - - 1398/02/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 125049 125049 سلف (مچینگ) 125049 125049 - 220 220 27510780 1398/02/24
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 305000 343099 سلف 305000 385759 200 265 200 68619865 1398/02/24
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 114502 114779 نقدی 114509 115511 200 210 200 22955790 1398/02/24
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 73324 73324 نقدی 73324 73324 66 44 44 3226256 1398/02/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 119302 121391 سلف 120895 122911 1518 1914 1518 184271076 1398/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 93399 108366 سلف 107897 110701 900 2400 900 97529580 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 95340 96392 نقدی 96111 97600 1672 2024 1672 161167930 1398/02/24
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 114260 114260 نقدی 114260 114260 400 10 10 1142600 1398/02/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 133870 133870 نقدی 133870 133870 500 160 160 21419200 1398/02/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 118793 118793 نقدی 118793 118793 198 22 22 2613446 1398/02/24
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 114260 - نقدی - - 308 - - - 1398/02/24
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 111892 - نقدی - - 70 40 - - 1398/02/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 132902 171093 سلف 162672 183899 2002 2750 2002 342527262 1398/02/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 105643 117526 نقدی 116859 119259 660 1144 660 77566984 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 105643 121159 نقدی 116666 131889 1248 1632 1248 151205928 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 105643 123545 نقدی 120999 128399 900 1820 900 111190200 1398/02/23
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 75976 110618 نقدی 107579 113789 200 580 200 22123520 1398/02/23
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 110967 141600 نقدی 140988 142999 220 550 220 31152066 1398/02/23
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 106998 143603 نقدی 142004 146999 528 984 528 75822408 1398/02/16
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 105643 119148 نقدی 118509 119599 220 440 220 26212560 1398/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 106542 109136 نقدی 108200 111009 374 418 374 40816908 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 105643 135950 نقدی 134989 137999 744 1824 744 101146728 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 118406 182969 نقدی 180188 188588 252 798 252 46108230 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 105643 123895 نقدی 116999 129159 315 651 315 39026925 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 105643 117189 نقدی 115555 118888 840 1218 840 98439159 1398/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 111485 127274 نقدی 125479 128899 126 168 126 16036524 1398/02/23
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 110967 142994 نقدی 142003 144999 504 987 504 72068850 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105643 125935 نقدی 124799 126999 147 294 147 18512424 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 105643 129239 نقدی 125555 133666 294 609 294 37996371 1398/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 118406 167614 نقدی 163999 181000 200 500 200 33522780 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 105643 117871 نقدی 116309 121779 572 946 572 67422344 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 105643 122299 نقدی 121519 124009 300 920 300 36689700 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 105643 112056 نقدی 108888 118529 987 1134 987 110599188 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 105643 134641 نقدی 133111 136821 400 920 400 53856480 1398/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 120742 120742 نقدی 120742 120742 506 506 506 61095452 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 113283 133607 نقدی 132132 134630 120 288 120 16032792 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 105643 120203 نقدی 118730 126859 132 418 132 15866796 1398/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 124247 152444 نقدی 151002 155254 154 484 154 23476398 1398/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 126315 133121 سلف 130320 138789 154 286 154 20500568 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 105643 124658 نقدی 121999 133001 315 483 315 39267333 1398/02/23
اوره پریل پتروشیمی شیراز 19389 - نقدی - - 700 - - - 1398/02/22
اوره پریل پتروشیمی خراسان 19949 19949 نقدی 19949 19949 2500 880 880 17555120 1398/02/28
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 266000 266000 سلف 266000 266000 50 50 50 13300000 1398/02/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 97333 115446 سلف 113069 117777 220 528 220 25398120 1398/02/17
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 93250 95219 نقدی 95009 95379 220 594 220 20948224 1398/02/17
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 91647 92435 نقدی 91647 97559 576 768 576 53242728 1398/02/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 92695 95653 نقدی 95098 97699 336 840 336 32139408 1398/02/17
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 88153 96122 نقدی 95555 97069 528 1488 528 50752536 1398/02/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 86441 86441 نقدی 86441 86441 682 682 682 58952762 1398/02/17
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 115221 183444 نقدی 183183 183531 88 550 88 16143072 1398/02/16
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 70915 70915 نقدی 70915 70915 88 44 44 3120260 1398/02/16
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 86722 86722 نقدی (مچینگ) 86722 86722 - 24 24 2081328 1398/02/11
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 109048 109048 نقدی 109048 109048 25 20 20 2180960 1398/02/10
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 86294 93199 نقدی 91555 94559 264 624 264 24604536 1398/02/10
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 117839 126899 سلف 126899 126899 1012 2398 1012 128421788 1398/02/10
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 115198 143831 نقدی 143000 145032 315 567 315 45306912 1398/02/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 112633 169908 نقدی 167921 170239 154 528 154 26165810 1398/02/09
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 72284 95582 نقدی 95000 96019 609 1953 609 58209312 1398/02/09
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 69475 69475 نقدی 69475 69475 150 165 145 10073875 1397/08/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 112633 182806 نقدی 182413 183869 126 462 126 23033598 1398/02/09
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 97678 142858 نقدی 140005 143999 294 945 294 42000210 1398/02/04
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 105315 105315 نقدی 105315 105315 50 50 50 5265750 1398/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 105315 115385 نقدی 110820 120009 100 140 100 11538480 1398/02/03
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 96854 131141 نقدی 127999 133333 110 264 110 14425466 1398/02/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 119291 162817 سلف 161919 163769 220 682 220 35819784 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 79907 80425 سلف 79911 81799 1500 1830 1500 120636990 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 120128 164721 سلف 162769 169500 1001 2156 1001 164885325 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 78180 78180 نقدی (مچینگ) 78180 78180 - 66 66 5159880 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 88133 101439 نقدی 98869 104369 110 440 110 11158246 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 71916 71916 نقدی 71916 71916 198 154 154 11075064 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 121243 161976 سلف 160789 162789 308 858 308 49888674 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 95562 114881 نقدی 113444 117029 198 858 198 22746350 1398/01/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 88298 90143 نقدی 89539 90779 1100 1364 1100 99157388 1398/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 80605 81679 نقدی 81679 81679 96 192 96 7841184 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 106782 130130 نقدی 130130 130130 35 80 35 4554550 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 110758 110758 نقدی 110758 110758 40 20 20 2215160 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 93101 - نقدی - - 75 - - - 1398/01/20
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 113988 - نقدی - - 50 - - - 1398/01/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 86993 88281 نقدی 87499 91000 1100 1430 1100 97108594 1398/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 96904 127324 نقدی 125555 130012 132 528 132 16806746 1398/01/19
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 114166 138186 نقدی 136265 139720 84 210 84 11607603 1398/01/19
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 93997 98156 نقدی 97320 100000 100 160 100 9815560 1398/01/19
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 91376 - نقدی - - 94 - - - 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 96904 126282 نقدی 123457 130130 500 900 500 63140900 1398/01/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 85919 85990 نقدی 85919 86186 720 768 720 61913136 1398/01/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100878 - نقدی - - 240 - - - 1398/01/06
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 230000 230000 سلف 230000 230000 45 45 45 10350000 1397/12/26
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 94202 117034 نقدی 116500 117777 110 242 110 12873784 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 79837 79837 نقدی 79837 79837 744 144 144 11496528 1397/12/21
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 94202 125462 نقدی 123456 132631 240 580 240 30110840 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 114077 114077 نقدی 114077 114077 105 126 84 9582468 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 94202 124916 نقدی 123656 125126 70 200 70 8744100 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 94202 121911 نقدی 118889 125521 660 1012 660 80461282 1397/12/20
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 71961 82217 نقدی 81709 82223 1001 2739 1001 82299569 1397/12/20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 105864 105864 نقدی 105864 105864 50 50 50 5293200 1397/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 105391 105391 نقدی 105391 105391 110 88 88 9274408 1397/12/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 118671 216953 سلف 215009 222847 55 264 55 11932393 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 101545 139489 نقدی 139209 139599 25 75 25 3487225 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 105391 105391 نقدی 105391 105391 110 22 22 2318602 1397/12/14
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 101660 101660 نقدی 101660 101660 40 40 40 4066400 1397/12/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 126932 133737 نقدی 131459 135059 165 220 165 22066685 1397/12/14
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 260000 260000 سلف (مچینگ) 260000 260000 - 10 10 2600000 1397/12/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 104849 149197 نقدی 148139 151509 84 252 84 12532527 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 91348 139727 نقدی 137697 142570 110 418 110 15369970 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 91348 127583 نقدی 121589 132000 440 770 440 56136608 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 26050 26050 نقدی 26050 26050 1700 1025 1000 26050000 1397/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 79340 79340 نقدی (مچینگ) 79340 79340 - 216 216 17137440 1397/12/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 75136 75136 نقدی (مچینگ) 75136 75136 - 44 44 3305984 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 74705 74705 نقدی 74705 74705 90 180 90 6723450 1397/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 99355 99355 نقدی (مچینگ) 99355 99355 - 320 320 31793600 1397/12/06
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 99355 141118 نقدی 140089 143599 154 506 154 21732106 1397/12/06
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 82764 82764 نقدی (مچینگ) 82764 82764 - 22 22 1820808 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 81097 81097 نقدی 81097 81097 70 70 70 5676790 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی 41205 41205 480 60 48 1 1396/04/19
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 81097 84194 نقدی 83911 85222 90 140 90 7577460 1397/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 77491 77491 نقدی 77491 77491 506 264 242 18752822 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 82314 82314 نقدی (مچینگ) 82314 82314 - 48 48 3951072 1397/11/30
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 90744 90744 نقدی (مچینگ) 90744 90744 - 20 20 1814880 1397/11/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 98282 98282 نقدی 98282 98282 105 105 105 10319610 1397/11/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 93551 147753 نقدی 145329 150799 210 441 210 31028025 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 83818 - نقدی - - 50 - - - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78858 - نقدی - - 100 - - - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 99823 - نقدی - - 25 - - - 1398/02/24
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 92275 - نقدی - - 50 - - - 1397/11/16
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 118217 118217 نقدی 118217 118217 200 220 200 23643400 1397/11/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 97366 120781 نقدی 119239 122209 63 126 63 7609224 1397/11/15
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 79452 79452 نقدی (مچینگ) 79452 79452 - 552 552 43857504 1397/11/13
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 95340 95340 نقدی (مچینگ) 95340 95340 - 22 22 2097480 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 88103 88103 نقدی (مچینگ) 88103 88103 - 88 88 7753064 1398/02/04
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 75702 75702 نقدی (مچینگ) 75702 75702 - 24 24 1816848 1397/11/10
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 90278 107729 نقدی 100169 115000 30 50 30 3231880 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 81090 92720 نقدی 92629 93269 154 616 154 14278946 1397/11/09
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 77298 - نقدی - - 240 - - - 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 74175 74175 نقدی 74175 74175 144 24 24 1780200 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 74175 - نقدی - - 168 - - - 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 78484 81960 نقدی 79696 83998 110 242 110 9015622 1397/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 92436 92436 نقدی 92436 92436 88 44 44 4067184 1397/11/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 111656 111656 سلف 111656 111656 858 814 814 90887984 1397/11/02
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 87749 108163 نقدی 106659 112500 420 780 420 45428560 1397/10/24
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 81645 108472 نقدی 107890 110119 154 506 154 16704688 1397/11/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 87749 87749 نقدی 87749 87749 210 210 210 18427290 1397/10/24
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 90603 90603 نقدی 90603 90603 320 340 320 28992960 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 104741 - نقدی - - 110 - - - 1397/10/17
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 94176 99852 نقدی 98885 102999 693 1323 693 69197268 1397/09/26
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 99222 99222 نقدی (مچینگ) 99222 99222 - 462 462 45840564 1397/09/21
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 114259 117864 نقدی 116812 119500 2000 2440 2000 235728240 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 86952 86952 نقدی 86952 86952 220 220 220 19129440 1397/09/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 104188 - نقدی - - 63 21 - - 1397/09/19
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 96150 96150 نقدی 96150 96150 525 525 525 50478750 1397/08/28
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 101398 101398 نقدی 101398 101398 40 20 20 2027960 1397/08/22
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 82837 82837 نقدی (مچینگ) 82837 82837 - 20 20 1656740 1397/08/19
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 93821 93821 نقدی 93821 93821 66 66 66 6192186 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 سلف 100629 110555 220 319 220 22513007 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 نقدی 90512 90512 180 20 20 1810240 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 نقدی 93312 93312 440 484 374 34898688 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 نقدی 105865 105865 50 70 50 5293250 1397/07/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 67120 67120 نقدی 67120 67120 63 105 63 4228560 1397/07/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - نقدی - - 441 - - - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 نقدی 75889 96239 418 660 418 33486750 1397/07/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 نقدی 100222 100222 66 374 66 6614652 1397/06/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 سلف 62223 62223 55 55 55 3422265 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 نقدی 105009 110599 84 210 84 9000957 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 سلف (مچینگ) 59544 59544 - 20 20 1190880 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 60436 66479 نقدی 66479 66479 77 1628 77 5118883 1397/05/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49370 - نقدی - - 110 - - - 1397/06/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 نقدی 107418 107418 40 40 40 4296720 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1260 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 118406 134723 نقدی 130530 148499 704 1034 704 94845212 1398/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1092 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 118406 139518 نقدی 136509 142888 704 1276 704 98220760 1398/02/23
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 49181 51640 سلف 51640 51640 330 1782 330 17041200 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 سلف 56572 56572 836 836 836 47294192 1397/05/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 51832 54423 نقدی 54423 54423 240 576 240 13061520 1397/05/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 58660 58660 نقدی 58660 58660 147 147 147 8623020 1397/05/07
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 46005 50605 نقدی 50605 50605 506 1573 506 25606130 1397/04/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 46568 46602 نقدی 46568 46709 960 1152 960 44737584 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - نقدی - - 60 - - - 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 52409 52409 نقدی 52409 52409 176 176 176 9223984 1397/04/10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37541 45049 نقدی 45049 45049 500 1800 500 22524500 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 70242 72227 سلف 71789 74555 3014 3564 3014 217692332 1398/02/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 70242 73646 نقدی 73300 74459 1500 2200 1500 110468500 1398/02/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 70242 74930 نقدی 74079 79209 3014 4686 3014 225839262 1398/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 نقدی 63991 63991 200 480 200 12798200 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70830 70830 نقدی 70830 70830 60 20 20 1416600 1397/04/03
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 نقدی (مچینگ) 47179 47179 - 66 66 3113814 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 نقدی (مچینگ) 57415 57415 - 22 22 1263130 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 نقدی 49319 50280 726 1408 726 35970198 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 51639 56802 نقدی 56802 56802 210 3591 210 11928420 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 نقدی 51785 51785 216 144 144 7457040 1397/02/24
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 نقدی (مچینگ) 53890 53890 - 20 20 1077800 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 نقدی 55557 55557 66 66 66 3666762 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 نقدی 54109 54599 240 384 240 13047216 1397/01/20
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
شکر خام برزیل 24000 - نقدی - - 5000 2000 - - 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 نقدی 13350 13350 500 225 225 3 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - - - - - - - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 نقدی 13695 13695 500 100 100 1 1396/12/20
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - - - - - - - - -
شکر سفید قند نیشابور - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - نقدی - - 400 - - - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - - - - - - - - -
شکر سفید قند شیروان - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - - - - - - - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند کرج - - - - - - - - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 نقدی 1898399 1898399 - - - 18 1396/12/22
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 650 650 650 78 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 سلف (مچینگ) 40560 40560 3732 3732 3732 151 1396/12/22
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 نقدی 122228 122228 40 40 40 4 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 60 60 60 7 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 سلف (مچینگ) 35031 35031 6834 6834 6834 239 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 سلف 25700 25700 1500 1500 1500 38 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 نقدی 13998 13998 1800 1738 1738 24 1396/12/19
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 نقدی 10914 10939 16000 16650 16000 174 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 نقدی 10914 10914 29000 28670 28670 312 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 نقدی 11460 11460 18000 18000 18000 206 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 نقدی 11460 11460 5000 500 500 5 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 نقدی (مچینگ) 10914 10914 - 1000 1000 10 1396/12/23
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 سلف 26700 26700 13000 13000 13000 347 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 نقدی (مچینگ) 51353 51353 - 20 20 1 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 نقدی 67109 67109 50 160 50 3 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 94053 102869 نقدی 102515 104401 264 836 264 27157284 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 108890 108890 نقدی (مچینگ) 108890 108890 - 132 132 14373480 1398/02/24
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 نقدی 9380 9381 5000 6500 5000 46 1396/12/13
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 نقدی (مچینگ) 111140 111140 - 40 40 4 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 نقدی (مچینگ) 104469 104469 - 600 600 62 1396/12/13
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 نقدی 5269713 5269713 24 18 18 94 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 نقدی 23338 23338 110 220 110 2 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 نقدی 486750 486750 10 10 10 4 1396/12/13
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 53244 54031 نقدی 54000 54449 150 280 150 8 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 نقدی 55171 55171 400 310 140 7 1396/11/30
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
گندم دورم فارس 9380 9380 نقدی 9380 9380 1000 1000 1000 9 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 نقدی 9380 9380 2000 1000 1000 9 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - نقدی - - 4000 - - - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - - - - - - - - -
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 نقدی 14302 14302 1400 1331 1331 19 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - - - - - - - - -
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 نقدی 8100 8100 117 117 117 954 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 نقدی 8200 8200 345 345 345 2 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 نقدی 8700 8700 44 44 44 385 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - نقدی - - 101 - - - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 نقدی 8700 8700 138 138 138 1 1396/11/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 نقدی (مچینگ) 49100 49100 - 24 24 1 1396/11/11
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - نقدی - - 100 - - - 1396/11/01
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 نقدی (مچینگ) 313704 313704 - 360 360 112 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 نقدی (مچینگ) 322117 322117 - 140 140 45 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - - - - - - - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 نقدی 322667 322667 60 60 60 19 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 نقدی 548 548 10000 1500 1500 822 1396/11/01
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 نقدی 6853 6853 1000 1000 1000 6 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 نقدی 32506 32506 3000 1000 1000 32 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - - - - - - - - -
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 نقدی (مچینگ) 1175 1175 - 1000 1000 1 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 نقدی 33000 33000 5500 2700 2700 89 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 نقدی (مچینگ) 33000 33000 - 600 600 19 1396/12/21
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 نقدی 1425 1425 10000 1000 1000 1 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 نقدی 64601 64601 120 220 120 7 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 سلف 84200 84200 35 35 35 2 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 نقدی (مچینگ) 38404 38404 - 22 22 844 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 نقدی 55909 57279 1500 4040 1500 84 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 106260 106260 نقدی (مچینگ) 106260 106260 - 220 220 23377200 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 120004 120004 سلف (مچینگ) 120004 120004 - 42 42 5040168 1398/02/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 نقدی 37242 37250 121 143 121 4 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 105315 123752 نقدی 120011 125555 25 40 25 3093805 1398/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 91377 91377 نقدی (مچینگ) 91377 91377 - 70 70 6396390 1398/02/24
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 82718 86885 نقدی 85000 98001 1488 1944 1488 129285192 1397/11/15
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 نقدی 36309 36309 308 44 44 1 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - نقدی - - 396 - - - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 نقدی 40668 40668 200 660 200 8 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 118406 146997 نقدی 144200 151529 200 440 200 29399380 1398/02/23
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18