آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 39848 39848 نقدی (مچینگ) 39848 39848 - 48 48 1 1396/02/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 37439 37439 نقدی (مچینگ) 37439 37439 - 66 66 2 1396/02/06
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 38208 38208 نقدی (مچینگ) 38208 38208 - 410 410 15 1396/02/06
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 42248 42248 نقدی (مچینگ) 42248 42248 - 72 72 3 1396/02/06
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 49000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 58000 58000 نقدی 58000 58000 50 50 50 2 1396/02/03
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 85200 85200 سلف 85200 85200 202 61 61 5 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 58000 58000 نقدی 58000 58000 100 100 100 5 1396/02/03
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 86000 86000 نقدی 86000 86000 88 22 22 1 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 35769 34710 نقدی 34710 34710 154 154 154 5 1396/02/03
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 50990 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 36748 - نقدی - - 55 - - - 1396/02/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 34403 - نقدی - - 506 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 58000 58000 نقدی 58000 58000 50 50 50 2 1396/02/03
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 75200 75282 سلف 75220 75399 52 57 52 3 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 40713 40713 سلف (مچینگ) 40713 40713 - 100 100 4 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 39782 - نقدی - - 66 - - - 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 40851 40851 نقدی (مچینگ) 40851 40851 - 11 11 449 1395/12/23
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 39390 38208 نقدی (مچینگ) 38208 38208 - 48 48 1 1396/02/06
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52500 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/03
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 41955 43882 سلف 43339 45209 2002 4444 2002 87 1396/01/30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 41955 42721 نقدی 42469 43556 2000 3040 2000 85 1396/01/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 43394 46558 نقدی 46009 47259 160 1400 160 7 1396/01/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 44309 44309 نقدی (مچینگ) 44309 44309 - 22 22 974 1396/01/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 39448 39448 نقدی (مچینگ) 39448 39448 - 33 33 1 1396/01/30
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 78293 - نقدی - - 380 - - - 1396/01/29
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 80760 - نقدی - - 302 - - - 1396/01/29
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 76722 - نقدی - - 440 - - - 1396/01/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 35601 35730 نقدی 35674 35829 2002 2255 2002 71 1396/01/29
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 39466 41341 سلف 41120 42100 1210 2794 1210 50 1396/01/29
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 51572 51572 نقدی 51572 51572 500 50 40 2 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 36974 36974 نقدی 36974 36974 506 44 22 813 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 سلف 27574 29120 600 820 600 16 1395/03/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 45593 50152 نقدی 50152 50152 110 2574 110 5 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 36974 - نقدی - - 500 - - - 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 44309 44309 نقدی (مچینگ) 44309 44309 - 396 396 17 1396/01/29
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 42639 44660 نقدی 44219 46559 3300 9108 3300 147 1396/01/29
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 40507 42787 نقدی 42639 43209 1500 5580 1500 64 1396/01/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 35282 35282 نقدی 35282 35282 506 374 374 13 1396/01/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 82083 - نقدی - - 40 - - - 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 35294 35294 نقدی 35294 35294 506 132 132 4 1396/01/29
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 47659 47659 نقدی (مچینگ) 47659 47659 - 44 44 2 1396/01/29
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 40726 40726 نقدی (مچینگ) 40726 40726 - 616 616 25 1396/01/29
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 33371 33371 نقدی 33371 33371 2002 1958 1958 65 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 33613 33613 نقدی 33613 33613 500 60 60 2 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 33613 33613 نقدی (مچینگ) 33613 33613 - 352 352 11 1396/01/30
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 33613 - سلف - - 200 180 - - 1396/01/29
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 33613 33613 نقدی 33613 33613 2024 1078 748 25 1396/01/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 48740 49017 نقدی 48890 49069 216 324 216 10 1396/01/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 44309 44309 نقدی (مچینگ) 44309 44309 - 237 237 10 1396/01/29
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50575 52667 نقدی 52519 52888 50 180 50 2 1396/01/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 37698 37698 نقدی (مچینگ) 37698 37698 - 154 154 5 1396/01/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 44309 44309 نقدی (مچینگ) 44309 44309 - 250 250 11 1396/01/29
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 40726 40726 نقدی (مچینگ) 40726 40726 - 550 550 22 1396/01/29
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 40292 40292 نقدی (مچینگ) 40292 40292 - 22 22 886 1396/02/06
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 53758 53758 نقدی 53758 53758 500 240 180 9 1396/01/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 44309 45072 نقدی 44909 45369 1000 1740 1000 45 1396/01/29
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50575 53134 نقدی 53109 53140 50 210 50 2 1396/01/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 37378 38221 نقدی 38111 38519 396 1254 396 15 1396/01/29
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 75283 - نقدی - - 302 - - - 1396/01/29
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 71518 - نقدی - - 420 - - - 1396/01/29
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 39466 41754 نقدی 41569 42499 630 2247 630 26 1396/01/29
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 39466 39466 نقدی 39466 39466 1034 990 990 39 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 39466 39603 نقدی 39511 39866 616 946 616 24 1396/01/29
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 39466 39851 نقدی 39666 40789 1000 1460 1000 39 1396/01/21
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 39466 40215 نقدی 40019 40866 264 572 264 10 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 39466 39836 نقدی 39629 40709 500 720 500 19 1396/01/28
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 39822 43804 نقدی 43804 43804 1512 8001 1512 66 1396/01/28
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 40726 - نقدی - - 720 - - - 1396/01/28
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 40726 40726 نقدی 40726 40726 132 66 66 2 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 40726 40726 نقدی (مچینگ) 40726 40726 - 44 44 1 1396/01/30
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 39466 39466 نقدی 39466 39466 504 567 378 14 1396/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 44524 48976 نقدی 48976 48976 210 10710 210 10 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 39466 42078 نقدی 41699 43412 1008 2730 1008 42 1396/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 39466 42608 نقدی 42388 42826 242 2398 242 10 1396/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 41781 44122 نقدی 43870 44287 105 336 105 4 1396/01/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 44524 48976 نقدی 48976 48976 126 5166 126 6 1396/01/28
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 39466 39466 نقدی (مچینگ) 39466 39466 - 814 814 32 1396/01/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 40161 40161 نقدی 40161 40161 720 120 96 3 1396/01/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 80749 - نقدی - - 1008 - - - 1396/01/26
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 80749 - نقدی - - 302 - - - 1396/01/29
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 49143 51541 نقدی 51510 51666 50 200 50 2 1396/01/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 48740 48740 نقدی (مچینگ) 48740 48740 - 20 20 974 1396/01/21
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 36302 43562 نقدی 43562 43562 220 2090 220 9 1396/01/21
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 39466 42459 نقدی 41888 42999 70 240 70 2 1396/01/21
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 44524 45571 نقدی 45354 45869 110 352 110 5 1396/01/21
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 39466 40880 نقدی 40666 41049 756 1281 756 30 1396/01/21
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 51572 53242 نقدی 53073 53519 400 1170 400 21 1396/01/21
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 44473 45982 نقدی 45273 46669 110 242 110 5 1396/01/15
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 43293 43293 نقدی (مچینگ) 43293 43293 - 11 11 476 1396/01/15
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 45543 - نقدی - - 1008 - - - 1396/01/15
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 44641 - نقدی - - 110 - - - 1396/01/08
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 41191 41191 سلف 41191 41191 6996 3278 3278 135 1396/01/07
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 38856 42741 نقدی 42741 42741 210 1764 210 8 1396/01/06
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 39763 39763 نقدی (مچینگ) 39763 39763 - 1100 1100 43 1395/12/24
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 38856 41010 نقدی 40888 41380 420 2457 420 17 1395/12/23
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 112555 - نقدی - - 315 - - - 1395/12/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 45234 - نقدی - - 190 - - - 1395/12/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 36581 36581 نقدی 36581 36581 1012 286 286 10 1395/12/21
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - نقدی - - 150 - - - 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 79076 79076 نقدی 79076 79076 100 100 100 7 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 46808 - نقدی - - 220 - - - 1395/12/10
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 42243 42243 نقدی (مچینگ) 42243 42243 - 44 44 1 1395/12/09
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51489 51716 نقدی 51639 51989 220 308 220 11 1395/12/09
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 819 4137 819 33 1395/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 42243 42243 نقدی 42243 42243 105 105 21 887 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 37250 40975 نقدی 40975 40975 504 6069 504 20 1395/11/26
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37250 39718 نقدی 39040 40975 880 1804 880 34 1395/11/25
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 45905 45905 نقدی (مچینگ) 45905 45905 - 22 22 1 1395/11/17
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 46627 46627 نقدی (مچینگ) 46627 46627 - 44 44 2 1395/11/16
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 45021 45782 نقدی 45729 45809 66 110 66 3 1396/01/21
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 40289 40289 نقدی (مچینگ) 40289 40289 - 80 80 3 1395/11/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 41224 43510 نقدی 43219 43721 500 1590 500 21 1396/01/21
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 35460 35460 نقدی 35460 35460 968 880 880 31 1395/11/11
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 37611 37611 نقدی 37611 37611 902 902 902 33 1395/11/26
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 40226 41864 نقدی 41479 43039 1518 3432 1518 63 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 36363 37267 نقدی 37206 37777 400 660 400 14 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 46627 46627 نقدی 46627 46627 110 66 66 3 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 37250 40975 نقدی 40975 40975 264 5214 264 10 1395/11/26
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 40843 45676 نقدی 45666 45859 440 2508 440 20 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37408 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی 34395 34395 506 66 66 2 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی 34395 34395 506 66 66 2 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 31791 34970 سلف 34970 34970 198 1034 198 6 1395/03/25
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 34349 34349 نقدی (مچینگ) 34349 34349 - 40 40 1 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 4687 - نقدی - - 12000 - - - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 4921 - نقدی - - 1500 - - - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 3835 4218 نقدی 4218 4218 20000 127220 20000 84 1394/12/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 34834 34834 نقدی (مچینگ) 34834 34834 - 66 66 2 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37085 37588 نقدی 37085 39000 1012 1518 1012 38 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 35020 35020 نقدی (مچینگ) 35020 35020 - 198 198 6 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 189 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 نقدی 36309 36309 308 44 44 1 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - نقدی - - 396 - - - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 نقدی 40668 40668 200 660 200 8 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 40226 41727 نقدی 41276 43532 300 740 300 12 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18