آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 48347 51517 نقدی 51359 51669 550 1150 550 28334200 1398/08/29
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 52285 52285 نقدی 52285 52285 150 325 100 5228500 1398/08/29
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 89361 89361 نقدی (مچینگ) 89361 89361 - 22 22 1965942 1398/08/29
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 318000 318000 سلف (مچینگ) 318000 318000 - 13 13 4197600 1398/08/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 98167 98167 سلف (مچینگ) 98167 98167 - 44 44 4319348 1398/08/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 78964 78964 نقدی (مچینگ) 78964 78964 - 132 132 10423248 1398/08/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 75927 88485 سلف 88099 88952 1298 2882 1298 114854058 1398/08/29
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان 265000 265000 سلف (مچینگ) 265000 265000 - 4 4 1166000 1398/08/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 95547 95547 سلف (مچینگ) 95547 95547 - 88 88 8408136 1398/08/29
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 86203 86203 نقدی (مچینگ) 86203 86203 - 24 24 2068872 1398/08/29
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 85758 85758 سلف (مچینگ) 85758 85758 - 88 88 7546704 1398/08/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 91535 93039 سلف 93039 93039 88 264 88 8187432 1398/08/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 88762 88762 نقدی 88762 88762 110 110 110 9763820 1398/08/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 88762 88762 نقدی 88762 88762 110 66 66 5858292 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 88377 88377 نقدی (مچینگ) 88377 88377 - 120 120 10605240 1398/08/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 129433 129433 سلف 129433 129433 400 180 180 23297940 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 87696 87696 سلف 87696 87696 1518 1628 1518 133122528 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 87884 89998 نقدی 89259 90610 336 552 336 30239400 1398/08/28
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 103451 - نقدی - - 25 - - - 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 98904 - سلف - - 66 - - - 1398/08/28
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 110704 110704 سلف 110704 110704 858 671 671 74282384 1398/08/28
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 99497 99497 نقدی (مچینگ) 99497 99497 - 88 88 8755736 1398/08/28
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 105974 138187 نقدی 137500 139146 55 115 55 7600280 1398/08/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 115457 115457 نقدی (مچینگ) 115457 115457 - 21 21 2424597 1398/08/28
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 105974 129728 نقدی 127369 132799 100 210 100 12972800 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 88377 88377 نقدی 88377 88377 480 192 144 12726288 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 96284 - سلف - - 66 66 - - 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 83799 87515 نقدی 86800 88659 1012 1826 1012 88565268 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 83799 89577 نقدی 89100 90239 1518 3575 1518 135978106 1398/08/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 155236 155236 نقدی 155236 155236 630 630 630 97798680 1398/08/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - نقدی - - 441 - - - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 82756 91785 سلف 91056 92812 3102 5434 3102 284717004 1398/08/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 82756 90579 سلف 89959 91579 800 2000 800 72463000 1398/08/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 87454 87454 سلف 87454 87454 1012 1012 1012 88503448 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 93992 93992 سلف (مچینگ) 93992 93992 - 198 198 18610416 1398/08/28
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 110704 - نقدی - - 25 - - - 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 82913 82913 نقدی 82913 82913 200 90 70 5803910 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 87884 90935 نقدی 90429 91889 1584 2266 1584 144040688 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 92272 93419 سلف 93409 93569 506 1232 506 47270014 1398/08/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 109353 109353 نقدی (مچینگ) 109353 109353 - 22 22 2405766 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 87884 94687 سلف 94333 95259 900 2120 900 85218600 1398/08/28
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 82756 89097 نقدی 88789 90000 1200 2688 1200 106915968 1398/08/28
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 83249 83249 نقدی 83249 83249 506 154 154 12820346 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 87884 94746 نقدی 94500 95109 902 2794 902 85460782 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 87884 93989 سلف 93333 95519 1200 2360 1200 112787210 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 77896 77896 نقدی 77896 77896 480 336 336 26173056 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 82913 82913 نقدی 82913 82913 506 154 110 9120430 1398/08/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 136326 136326 نقدی 136326 136326 150 60 60 8179560 1398/08/28
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 92563 - نقدی - - 55 - - - 1398/08/28
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 84726 84726 نقدی 84726 84726 506 110 88 7455888 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 92272 92289 نقدی 92272 92420 286 308 286 26394764 1398/08/28
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100423 100423 نقدی 100423 100423 105 60 50 5021150 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 93255 93255 سلف 93255 93255 88 198 88 8206440 1398/08/28
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 82756 82756 نقدی (مچینگ) 82756 82756 - 96 96 7944576 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 90765 90765 سلف 90765 90765 2002 1892 1892 171727380 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 77896 81561 نقدی 80909 82809 960 1944 960 78298152 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 83799 87319 نقدی 86620 88589 1210 1760 1210 105656298 1398/08/28
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 82756 86312 نقدی 86312 86312 66 154 66 5696592 1398/08/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 106343 - نقدی - - 100 - - - 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 77896 - نقدی - - 110 - - - 1398/08/28
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 99497 99497 نقدی 99497 99497 200 35 35 3482395 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 82913 82913 نقدی (مچینگ) 82913 82913 - 198 198 16416774 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 82913 82913 نقدی (مچینگ) 82913 82913 - 22 22 1824086 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 82913 87619 نقدی 87113 87913 480 1272 480 42057288 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 84830 - سلف - - 170 - - - 1398/08/06
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 83799 83799 نقدی 83799 83799 960 936 936 78435864 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 83799 83969 نقدی 83809 84319 1012 1254 1012 84976650 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 86610 86610 نقدی (مچینگ) 86610 86610 - 132 132 11432520 1398/07/24
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 83249 83249 نقدی (مچینگ) 83249 83249 - 168 168 13985832 1398/08/28
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 105974 105974 نقدی 105974 105974 25 10 10 1059740 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 87884 91333 نقدی 90909 91889 960 1632 960 87679200 1398/08/28
اوره پریل پتروشیمی شیراز 18810 18810 نقدی 18810 18810 500 300 300 5643000 1398/08/25
اوره پریل پتروشیمی خراسان 18810 18810 نقدی 18810 18810 2500 1400 1400 26334000 1398/08/25
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 94855 94855 نقدی (مچینگ) 94855 94855 - 252 252 23903460 1398/08/25
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان 274000 274000 سلف (مچینگ) 274000 274000 - 95 95 26030000 1398/08/25
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان 274000 274000 سلف (مچینگ) 274000 274000 - 40 40 10960000 1398/08/25
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 115092 115092 نقدی (مچینگ) 115092 115092 - 44 44 5064048 1398/08/25
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 290000 - سلف - - 40 - - - 1398/08/25
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 127526 136272 سلف 135521 137790 322 967 322 43955755 1398/08/25
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 73431 - نقدی - - 201 - - - 1397/04/30
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 111279 111279 نقدی (مچینگ) 111279 111279 - 22 22 2448138 1398/08/25
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 274000 274000 سلف (مچینگ) 274000 274000 - 50 50 13700000 1398/08/25
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان 298000 - سلف - - 50 - - - 1398/08/25
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 240000 - نقدی - - 22 - - - 1398/08/25
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 109489 109489 نقدی 109489 109489 154 154 154 16861306 1398/08/25
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 276000 - سلف - - 60 - - - 1398/08/25
اوره گرانول پتروشیمی رازی 18389 - نقدی - - 200 - - - 1398/08/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 109005 - نقدی - - 308 - - - 1398/08/21
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين 102201 102201 نقدی 102201 102201 110 22 22 2248422 1398/08/21
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 102201 - نقدی - - 100 - - - 1398/08/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 79569 79569 نقدی 79569 79569 100 100 100 7956900 1398/08/21
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 102201 102201 نقدی 102201 102201 66 22 22 2248422 1398/08/21
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 94855 94855 نقدی (مچینگ) 94855 94855 - 24 24 2276520 1398/08/21
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 109005 - نقدی - - 220 - - - 1398/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 108489 - نقدی - - 220 - - - 1398/08/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 87810 87810 نقدی 87810 87810 506 484 462 40568220 1398/08/21
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 109912 109912 نقدی 109912 109912 66 22 22 2418064 1398/08/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 76509 76509 نقدی (مچینگ) 76509 76509 - 44 44 3366396 1398/08/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 92200 - نقدی - - 120 - - - 1398/08/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 78464 88836 نقدی 85389 90559 66 242 66 5863154 1398/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 109005 - نقدی - - 220 - - - 1398/08/21
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 87810 - نقدی - - 120 - - - 1398/08/21
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 100050 100869 نقدی 100869 100869 55 75 55 5547795 1398/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 108737 113754 نقدی 113719 113940 198 506 198 22523292 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 108737 - نقدی - - 105 - - - 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 108737 - نقدی - - 396 - - - 1398/08/20
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 99613 - سلف - - 1008 1008 - - 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 108737 113269 نقدی 113109 113609 396 792 396 44854480 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 108737 - نقدی - - 40 - - - 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 94855 95127 نقدی 95000 95429 154 286 154 14649580 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 94855 94855 نقدی (مچینگ) 94855 94855 - 140 140 13279700 1398/08/25
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 94855 94855 نقدی 94855 94855 1100 110 66 6260430 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 94855 94855 نقدی 94855 94856 357 378 357 33863298 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 94855 - نقدی - - 88 - - - 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند 105475 - نقدی - - 90 - - - 1398/08/20
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 99613 - نقدی - - 1100 - - - 1398/08/20
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 99613 99613 نقدی 99613 99613 2496 936 48 4781424 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 101210 101862 نقدی 101789 101999 63 105 63 6417306 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 98277 - نقدی - - 70 - - - 1398/08/20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 111670 - نقدی - - 600 - - - 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار 94855 - نقدی - - 160 - - - 1398/08/20
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 99613 - سلف - - 420 - - - 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 111279 - نقدی - - 63 - - - 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 94855 94855 نقدی 94855 94855 420 546 378 35855190 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 108737 - نقدی - - 400 - - - 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 117340 - نقدی - - 110 - - - 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 108737 112289 نقدی 111889 112709 84 126 84 9432255 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 94855 94855 نقدی 94855 94855 168 252 126 11951730 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 94855 - نقدی - - 220 44 - - 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 111670 114748 نقدی 113813 116799 210 336 210 24097164 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 94855 - نقدی - - 120 - - - 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 94855 94855 نقدی (مچینگ) 94855 94855 - 110 110 10434050 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 94855 94855 نقدی (مچینگ) 94855 94855 - 120 120 11382600 1398/08/25
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 94855 94855 نقدی 94855 94855 1000 880 800 75884000 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 94855 95178 نقدی 94855 95555 960 1260 960 91370440 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 108737 113107 نقدی 112819 113993 210 378 210 23752386 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 94855 94855 نقدی 94855 94855 315 84 84 7967820 1398/08/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 87980 87980 سلف (مچینگ) 87980 87980 - 154 154 13548920 1398/08/18
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 151036 151036 نقدی 151036 151036 210 210 210 31717560 1398/08/18
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 83291 83291 نقدی (مچینگ) 83291 83291 - 192 192 15991872 1398/08/14
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 111580 111580 نقدی 111580 111580 50 30 30 3347400 1398/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 76973 76973 نقدی 76973 76973 96 24 24 1847352 1398/08/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 111580 - نقدی - - 300 - - - 1398/08/14
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 83291 84777 نقدی 84777 84777 96 192 96 8138592 1398/08/14
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 80792 80836 نقدی 80792 81009 50 80 50 4041790 1398/08/14
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 78398 83397 نقدی 79333 88747 57 114 57 4753629 1398/08/13
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 97968 101447 نقدی 101069 101968 396 792 396 40172836 1398/08/13
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند 79112 93812 نقدی 92789 94324 66 132 66 6191614 1398/08/06
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 260000 260000 سلف 260000 260000 39 17 17 4576000 1398/08/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 79622 81304 نقدی 81130 82889 1000 1740 1000 81303870 1398/07/30
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 91145 - نقدی - - 220 44 - - 1398/07/30
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 159296 - نقدی - - 110 - - - 1398/07/29
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 116277 116277 نقدی 116277 116277 40 40 40 4651080 1398/07/23
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 106852 106852 نقدی 106852 106852 33 44 11 1175372 1398/07/23
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 99804 99804 نقدی (مچینگ) 99804 99804 - 20 20 1996080 1398/07/23
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 94855 94855 نقدی (مچینگ) 94855 94855 - 432 432 40977360 1398/08/22
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 274000 271040 سلف 267509 282899 50 95 50 13552000 1398/07/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 83421 84757 نقدی 84509 84929 192 288 192 16273272 1398/07/16
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 83945 84945 نقدی 84945 84959 2508 2904 2508 213042676 1398/07/15
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 101050 101125 نقدی 101072 101219 110 132 110 11123750 1398/07/15
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 161894 161894 نقدی 161894 161894 264 264 264 42740016 1398/07/15
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 117036 - نقدی - - 90 - - - 1398/07/09
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B پتروشیمی امیرکبیر 103850 105778 نقدی 105774 105851 400 670 400 42311140 1398/07/09
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N پتروشیمی امیرکبیر 98224 98224 نقدی (مچینگ) 98224 98224 - 10 10 982240 1398/07/09
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند 117673 117673 نقدی 117673 117673 60 20 20 2353460 1398/07/08
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 97813 97813 نقدی (مچینگ) 97813 97813 - 20 20 1956260 1398/07/06
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 97750 97750 نقدی 97750 97750 93 93 93 9090750 1398/06/25
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 87682 87682 نقدی (مچینگ) 87682 87682 - 88 88 7716016 1398/06/26
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 121740 121740 نقدی 121740 121740 200 160 140 17043600 1398/06/26
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 100773 100889 نقدی 100774 100999 105 210 105 10593345 1398/06/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 114921 - نقدی - - 100 - - - 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 90883 90883 نقدی (مچینگ) 90883 90883 - 22 22 1999426 1398/06/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 85356 85356 نقدی 85356 85356 56 56 56 4779936 1398/06/12
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 90386 94835 نقدی 93068 95888 250 320 250 23708780 1398/06/11
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 101923 101923 نقدی 101923 101923 330 330 330 33634590 1398/06/05
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 120099 120099 نقدی 120099 120099 1008 1008 1008 121059792 1398/06/04
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 109684 109684 نقدی 109684 109684 50 50 50 5484200 1398/06/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 90181 91190 نقدی 91190 91190 132 176 132 12037080 1398/05/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 134524 135653 نقدی 134525 136259 84 168 84 11394852 1398/05/22
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 112728 112728 نقدی 112728 112728 60 60 60 6763680 1398/05/22
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 110942 110942 نقدی (مچینگ) 110942 110942 - 22 22 2440724 1398/02/30
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 89529 99813 نقدی 99813 99813 110 352 110 10979430 1398/05/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 110906 110906 سلف 110906 110906 1100 44 44 4879864 1398/05/01
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 116674 116674 نقدی 116674 116674 200 200 200 23334800 1398/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 118318 - نقدی - - 50 - - - 1398/04/11
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 115660 115660 نقدی (مچینگ) 115660 115660 - 44 44 5089040 1398/04/03
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 130953 130953 نقدی 130953 130953 105 126 105 13750065 1398/03/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70384 - نقدی - - 75 - - - 1398/03/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 79866 104238 سلف 103103 105619 315 777 315 32834823 1398/02/30
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 88705 106717 نقدی 106069 106879 150 750 150 16007550 1398/06/17
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 110942 110942 نقدی (مچینگ) 110942 110942 - 88 88 9762896 1398/02/30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 88838 88838 نقدی (مچینگ) 88838 88838 - 120 120 10660560 1398/02/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 81693 86879 نقدی 85699 88559 759 1463 759 65940996 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 88469 88469 نقدی 88469 88469 66 44 22 1946318 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 78180 78180 نقدی (مچینگ) 78180 78180 - 66 66 5159880 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 71916 71916 نقدی 71916 71916 198 154 154 11075064 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 88133 101439 نقدی 98869 104369 110 440 110 11158246 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 80605 81679 نقدی 81679 81679 96 192 96 7841184 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 110758 110758 نقدی 110758 110758 40 20 20 2215160 1398/01/20
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 96904 126282 نقدی 123457 130130 500 900 500 63140900 1398/01/19
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 230000 230000 سلف 230000 230000 45 45 45 10350000 1397/12/26
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 94202 125462 نقدی 123456 132631 240 580 240 30110840 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 114077 114077 نقدی 114077 114077 105 126 84 9582468 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 94202 121911 نقدی 118889 125521 660 1012 660 80461282 1397/12/20
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 260000 260000 سلف (مچینگ) 260000 260000 - 10 10 2600000 1397/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 91348 139727 نقدی 137697 142570 110 418 110 15369970 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 26050 26050 نقدی 26050 26050 1700 1025 1000 26050000 1397/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 79340 79340 نقدی (مچینگ) 79340 79340 - 216 216 17137440 1397/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 74705 74705 نقدی 74705 74705 90 180 90 6723450 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 85605 - نقدی - - 35 - - - 1398/06/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 81097 81097 نقدی 81097 81097 70 70 70 5676790 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی 41205 41205 480 60 48 1 1396/04/19
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 81097 84194 نقدی 83911 85222 90 140 90 7577460 1397/11/30
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 90744 90744 نقدی (مچینگ) 90744 90744 - 20 20 1814880 1397/11/24
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78858 - نقدی - - 100 - - - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 70384 - نقدی - - 40 - - - 1398/03/07
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 83818 - نقدی - - 50 - - - 1397/11/23
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 118217 118217 نقدی 118217 118217 200 220 200 23643400 1397/11/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 97366 120781 نقدی 119239 122209 63 126 63 7609224 1397/11/15
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 81090 92720 نقدی 92629 93269 154 616 154 14278946 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 74175 - نقدی - - 168 - - - 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 78484 81960 نقدی 79696 83998 110 242 110 9015622 1397/11/09
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 90278 107729 نقدی 100169 115000 30 50 30 3231880 1397/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 92436 92436 نقدی 92436 92436 88 44 44 4067184 1397/11/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 87749 87749 نقدی 87749 87749 210 210 210 18427290 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 104741 - نقدی - - 110 - - - 1397/10/17
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 94176 99852 نقدی 98885 102999 693 1323 693 69197268 1397/09/26
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 99222 99222 نقدی (مچینگ) 99222 99222 - 462 462 45840564 1397/09/21
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 100095 103997 سلف 102595 112712 1300 2640 1300 135196480 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر 100095 100095 سلف (مچینگ) 100095 100095 - 968 968 96891960 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 86952 86952 نقدی 86952 86952 220 220 220 19129440 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه 82913 82913 نقدی (مچینگ) 82913 82913 - 120 120 9949560 1398/08/29
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 96150 96150 نقدی 96150 96150 525 525 525 50478750 1397/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 سلف 100629 110555 220 319 220 22513007 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 93821 93821 نقدی 93821 93821 66 66 66 6192186 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 نقدی 93312 93312 440 484 374 34898688 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 نقدی 90512 90512 180 20 20 1810240 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 نقدی 105865 105865 50 70 50 5293250 1397/07/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 نقدی 75889 96239 418 660 418 33486750 1397/07/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 سلف 62223 62223 55 55 55 3422265 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 نقدی 100222 100222 66 374 66 6614652 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 نقدی 105009 110599 84 210 84 9000957 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 سلف (مچینگ) 59544 59544 - 20 20 1190880 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 60436 66479 نقدی 66479 66479 77 1628 77 5118883 1397/05/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49370 - نقدی - - 110 - - - 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1260 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 109353 109353 نقدی (مچینگ) 109353 109353 - 22 22 2405766 1398/08/29
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 نقدی 107418 107418 40 40 40 4296720 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1092 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 109353 109353 نقدی (مچینگ) 109353 109353 - 154 154 16840362 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 سلف 56572 56572 836 836 836 47294192 1397/05/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 58660 58660 نقدی 58660 58660 147 147 147 8623020 1397/05/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - نقدی - - 60 - - - 1397/04/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37541 45049 نقدی 45049 45049 500 1800 500 22524500 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 75208 75208 نقدی 75208 75208 2002 2046 1936 145602688 1398/08/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 75472 75479 نقدی 75472 75495 540 580 540 40758760 1398/08/13
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 75208 75208 نقدی 75208 75208 2002 1738 1694 127402352 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 نقدی 63991 63991 200 480 200 12798200 1397/04/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 نقدی (مچینگ) 47179 47179 - 66 66 3113814 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 نقدی (مچینگ) 57415 57415 - 22 22 1263130 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 نقدی 49319 50280 726 1408 726 35970198 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 نقدی 51785 51785 216 144 144 7457040 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 نقدی (مچینگ) 53890 53890 - 20 20 1077800 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 نقدی 55557 55557 66 66 66 3666762 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 نقدی 54109 54599 240 384 240 13047216 1397/01/20
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 نقدی 13350 13350 500 225 225 3 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - - - - - - - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 نقدی 13695 13695 500 100 100 1 1396/12/20
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - - - - - - - - -
شکر سفید قند نیشابور - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - نقدی - - 400 - - - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - - - - - - - - -
شکر سفید قند شیروان - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - - - - - - - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند کرج - - - - - - - - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - - - - - - - - -
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
شکر خام برزیل 24000 - نقدی - - 5000 2000 - - 1396/12/23
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 سلف 25700 25700 1500 1500 1500 38 1396/12/22
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 نقدی 122228 122228 40 40 40 4 1396/12/22
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 نقدی 1898399 1898399 - - - 18 1396/12/22
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 650 650 650 78 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 سلف (مچینگ) 35031 35031 6834 6834 6834 239 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 سلف (مچینگ) 40560 40560 3732 3732 3732 151 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 60 60 60 7 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 نقدی 13998 13998 1800 1738 1738 24 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 نقدی 10914 10939 16000 16650 16000 174 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 نقدی 10914 10914 29000 28670 28670 312 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 نقدی 11460 11460 18000 18000 18000 206 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 نقدی 11460 11460 5000 500 500 5 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 نقدی (مچینگ) 10914 10914 - 1000 1000 10 1396/12/23
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 سلف 26700 26700 13000 13000 13000 347 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 نقدی (مچینگ) 51353 51353 - 20 20 1 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 نقدی 67109 67109 50 160 50 3 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 94053 102869 نقدی 102515 104401 264 836 264 27157284 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی امیرکبیر 99536 99536 سلف 99536 99536 330 90 50 4976800 1398/08/06
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 93232 104438 سلف 102555 108569 506 1540 506 52845408 1398/08/28
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 نقدی 9380 9381 5000 6500 5000 46 1396/12/13
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 نقدی (مچینگ) 111140 111140 - 40 40 4 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 نقدی 23338 23338 110 220 110 2 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 نقدی (مچینگ) 104469 104469 - 600 600 62 1396/12/13
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 نقدی 5269713 5269713 24 18 18 94 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 نقدی 486750 486750 10 10 10 4 1396/12/13
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 نقدی 55171 55171 400 310 140 7 1396/11/30
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 نقدی 8100 8100 117 117 117 954 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 نقدی 8200 8200 345 345 345 2 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 نقدی 8700 8700 44 44 44 385 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - نقدی - - 101 - - - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 نقدی 8700 8700 138 138 138 1 1396/11/01
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
گندم دورم فارس 9380 9380 نقدی 9380 9380 1000 1000 1000 9 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 نقدی 9380 9380 2000 1000 1000 9 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - نقدی - - 4000 - - - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - - - - - - - - -
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 نقدی 14302 14302 1400 1331 1331 19 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - - - - - - - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 نقدی (مچینگ) 49100 49100 - 24 24 1 1396/11/11
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 نقدی (مچینگ) 313704 313704 - 360 360 112 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 نقدی (مچینگ) 322117 322117 - 140 140 45 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - - - - - - - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 نقدی 322667 322667 60 60 60 19 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 نقدی 548 548 10000 1500 1500 822 1396/11/01
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - نقدی - - 100 - - - 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 نقدی 32506 32506 3000 1000 1000 32 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - - - - - - - - -
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 نقدی (مچینگ) 1175 1175 - 1000 1000 1 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 نقدی 6853 6853 1000 1000 1000 6 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 نقدی 64601 64601 120 220 120 7 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 نقدی 33000 33000 5500 2700 2700 89 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 نقدی (مچینگ) 33000 33000 - 600 600 19 1396/12/21
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 نقدی 1425 1425 10000 1000 1000 1 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 سلف 84200 84200 35 35 35 2 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 نقدی 55909 57279 1500 4040 1500 84 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 93759 104590 نقدی 103769 105857 500 2780 500 52294860 1398/08/21
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 128241 128241 نقدی 128241 128241 870 820 820 105262777 1398/08/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 106343 106343 نقدی 106343 106343 700 110 110 11697730 1398/08/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 88932 88932 نقدی (مچینگ) 88932 88932 - 40 40 3557280 1398/06/17
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 نقدی 40668 40668 200 660 200 8 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - نقدی - - 396 - - - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 نقدی 36309 36309 308 44 44 1 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 108737 117049 سلف 115269 128888 500 800 500 58524380 1398/08/20