آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 43589 43589 نقدی (مچینگ) 43589 43589 - 154 154 6 1396/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 46797 46797 نقدی (مچینگ) 46797 46797 - 418 418 19 1396/07/26
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 56081 56081 نقدی 56081 56081 399 357 357 20 1396/07/25
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - نقدی - - 441 - - - 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 44232 45239 نقدی 45239 45239 220 418 220 9 1396/07/25
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 42336 45304 نقدی 45231 45666 210 861 210 9 1396/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 46797 47072 سلف 46929 47559 2000 2520 2000 94 1396/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 46797 46797 سلف 46797 46797 2000 2060 1640 76 1396/07/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 42489 46069 سلف 45558 46737 2618 6017 2618 120 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 40237 41023 سلف 40922 41771 2000 3620 2000 82 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 40237 41477 نقدی 41389 41609 55 198 55 2 1396/07/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 82406 82406 نقدی (مچینگ) 82406 82406 - 20 20 1 1396/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 51476 - نقدی - - 220 - - - 1396/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 47555 - نقدی - - 110 - - - 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 40237 41062 نقدی 40969 42229 3003 5478 3003 123 1396/07/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 42853 45064 سلف 44488 45862 198 429 198 8 1396/07/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 44145 45245 سلف 45100 45389 176 286 176 7 1396/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 43132 46489 نقدی 46255 46888 1100 2530 1100 51 1396/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 43132 43820 نقدی 43700 44255 1000 1660 1000 43 1396/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 46797 46797 نقدی 46797 46797 1015 129 86 4 1396/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 47721 - نقدی - - 400 - - - 1396/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 51058 51058 نقدی 51058 51058 110 110 110 5 1396/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 51476 51476 نقدی 51476 51476 302 64 64 3 1396/07/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 41722 45894 سلف 45894 45894 1298 8789 1298 59 1396/07/25
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 66064 66064 نقدی 66064 66064 399 105 105 6 1396/07/25
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 55987 - نقدی - - 500 - - - 1396/07/25
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 38395 38395 سلف 38395 38395 220 44 22 844 1396/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 43132 43845 نقدی 43589 44539 480 888 480 21 1396/07/25
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 39106 39926 سلف 39888 40119 500 1080 500 19 1396/07/25
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 47721 52493 نقدی 52493 52493 55 539 55 2 1396/07/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 96737 - نقدی - - 70 - - - 1396/07/25
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 55987 55987 نقدی 55987 55987 1000 690 630 35 1396/07/25
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 55556 55738 نقدی 55556 56500 150 200 150 8 1396/07/25
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 55556 55635 نقدی 55609 55659 150 180 150 8 1396/07/25
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 53983 53983 نقدی 53983 53983 100 40 20 1 1396/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 48859 53744 نقدی 53744 53744 110 7348 110 5 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 43191 - نقدی - - 506 - - - 1396/07/25
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 58273 58273 نقدی 58273 58273 1000 770 690 40 1396/07/25
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 42336 45436 نقدی 45230 46009 252 1134 252 11 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 42336 43994 نقدی 43888 44309 440 1078 440 19 1396/07/24
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 75200 75200 سلف (مچینگ) 75200 75200 - 13 13 992 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 42336 44243 نقدی 44088 44400 814 2398 814 36 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 42336 44824 نقدی 44788 45009 220 1056 220 9 1396/07/25
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 42336 44655 نقدی 44459 45111 700 2100 700 31 1396/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 47721 52493 نقدی 52493 52493 210 10920 210 11 1396/07/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 46797 - نقدی - - 240 - - - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 43191 43191 نقدی 43191 43191 1012 704 506 21 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 42436 43395 نقدی 43149 44444 2002 3861 2002 86 1396/07/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 42436 42436 نقدی 42436 42436 960 504 360 15 1396/07/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 51476 - نقدی - - 240 - - - 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 42336 44765 نقدی 44239 45692 440 1716 440 19 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 42336 44352 نقدی 44150 44800 300 1060 300 13 1396/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 46797 - نقدی - - 240 - - - 1396/07/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 47721 52493 نقدی 52493 52493 252 7350 252 13 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 42336 45318 نقدی 45060 46019 588 1638 588 26 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 42336 44321 نقدی 43888 45729 1008 1785 1008 44 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 42336 45795 نقدی 45300 46569 903 3150 903 41 1396/07/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 59000 - نقدی - - 120 - - - 1396/07/23
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 37385 37385 نقدی 37385 37385 506 506 506 18 1396/07/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 60000 60000 نقدی 60000 60000 200 150 150 9 1396/07/23
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 82600 82600 سلف 82600 82600 35 35 35 2 1396/07/23
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 105000 - نقدی - - 66 66 - - 1396/07/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 60000 - نقدی - - 200 - - - 1396/07/23
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 105000 - نقدی - - 66 - - - 1396/07/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 60000 60000 نقدی 60000 60000 200 150 150 9 1396/07/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 60000 - نقدی - - 200 - - - 1396/07/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 59000 - نقدی - - 120 - - - 1396/07/23
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 56100 - نقدی - - 200 - - - 1396/07/23
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 37711 37711 سلف 37711 37711 2002 660 660 24 1396/07/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 40813 - سلف - - 484 - - - 1396/07/22
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 37773 39561 سلف 39561 39562 2486 3564 2486 98 1396/07/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 38869 38869 سلف 38869 38869 220 264 220 8 1396/07/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 36263 36263 سلف 36263 36263 2508 2376 2376 86 1396/07/22
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 67793 - نقدی - - 1008 - - - 1396/07/22
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 53479 - نقدی - - 302 - - - 1396/04/27
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 34975 34975 نقدی 34975 34975 500 180 40 1 1396/07/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 32116 32116 نقدی 32116 32116 2508 1540 1342 43 1396/05/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 35551 35551 سلف 35551 35551 840 1020 840 29 1396/07/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 34840 34840 نقدی 34840 34840 500 120 40 1 1396/07/26
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 47073 47073 نقدی 47073 47073 700 700 700 32 1396/07/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 47073 50669 نقدی 50669 50669 110 506 110 5 1396/07/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 40426 40426 نقدی (مچینگ) 40426 40426 - 24 24 970 1396/07/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51105 51105 نقدی 51105 51105 220 220 220 11 1396/07/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 43174 47491 سلف 47491 47491 418 5995 418 19 1396/07/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 42697 42697 نقدی 42697 42697 330 330 330 14 1396/07/16
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 43495 - نقدی - - 1001 - - - 1396/07/15
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 39743 40871 نقدی 40343 41779 903 1323 903 36 1396/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 38467 42313 سلف 42313 42313 242 5324 242 10 1396/07/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 44994 46167 نقدی 46095 46333 220 462 220 10 1396/07/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 44910 45666 سلف 45169 47009 2024 2508 2024 92 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 41543 41543 نقدی (مچینگ) 41543 41543 - 144 144 5 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 39543 40817 نقدی 40790 41089 110 310 110 4 1396/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 40088 40088 نقدی 40088 40088 240 48 48 1 1396/07/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 41646 41646 نقدی 41646 41646 1012 704 594 24 1396/07/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 43589 43589 نقدی 43589 43589 1617 1595 1243 54 1396/07/25
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 40113 44124 نقدی 44124 44124 1512 6111 1512 66 1396/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 39668 43634 سلف 43634 43634 66 660 66 2 1396/07/11
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 37743 39341 نقدی 39341 39341 90 240 90 3 1396/07/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 39033 - نقدی - - 320 - - - 1396/06/01
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 43217 47538 نقدی 47538 47538 440 10472 440 20 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 44156 - نقدی - - 110 - - - 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 40436 42893 نقدی 42869 42899 105 357 105 4 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 38088 38540 سلف 38334 39800 1232 2464 1232 47 1396/05/23
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 39521 - نقدی - - 240 - - - 1396/05/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 37788 37788 نقدی (مچینگ) 37788 37788 - 22 22 831 1396/05/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 45580 - نقدی - - 770 66 - - 1396/05/16
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 45580 45580 نقدی 45580 45580 220 44 44 2 1396/05/16
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 42612 43358 نقدی 43119 43555 1606 2662 1606 69 1396/05/16
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم - - - - - - - - - -
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 36363 36363 نقدی 36363 36363 1980 22 22 799 1396/05/15
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 سلف 27574 29120 600 820 600 16 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 38668 38668 نقدی 38668 38668 240 72 72 2 1396/05/09
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 43589 43714 نقدی 43639 43926 1012 1386 1012 44 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 43589 43589 سلف (مچینگ) 43589 43589 - 176 176 7 1396/07/25
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 51087 - نقدی - - 380 - - - 1396/05/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 41521 41521 نقدی 41521 41521 220 44 22 913 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 نقدی (مچینگ) 38404 38404 - 22 22 844 1396/05/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 41521 41521 نقدی (مچینگ) 41521 41521 - 66 66 2 1396/05/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی 41205 41205 480 60 48 1 1396/04/19
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 42237 46460 نقدی 46460 46460 220 814 220 10 1396/05/03
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 45021 45782 نقدی 45729 45809 66 110 66 3 1396/01/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 36074 37614 نقدی 37555 37639 506 1430 506 19 1396/05/03
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 38817 38817 نقدی (مچینگ) 38817 38817 - 20 20 776 1396/05/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 41183 37889 نقدی 37888 37938 1496 1584 1496 56 1396/04/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 43789 - نقدی - - 105 21 - - 1396/04/26
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 37624 37624 نقدی 37624 37624 126 147 126 4 1396/04/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 46000 46000 نقدی 46000 46000 80 80 80 3 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 نقدی 52000 52000 80 80 80 4 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 52000 نقدی 52000 52000 80 80 80 4 1396/04/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 38857 38857 نقدی 38857 38857 140 140 140 5 1396/04/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37505 37505 نقدی 37505 37505 440 88 88 3 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 59759 59759 نقدی 59759 59759 500 200 200 11 1396/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 40563 - نقدی - - 319 11 - - 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47552 56432 نقدی 55895 57609 1500 3920 1500 84 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 50203 56724 نقدی 56231 57529 2000 5400 2000 113 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 نقدی 37242 37250 121 143 121 4 1396/04/13
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 39323 - نقدی - - 770 - - - 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 38163 38551 نقدی 38503 38619 180 280 180 6 1396/04/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 42048 42048 نقدی (مچینگ) 42048 42048 - 60 60 2 1396/07/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 نقدی 37879 38056 330 462 330 12 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 37679 39442 نقدی 39029 39889 132 836 132 5 1396/03/29
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 37691 39183 نقدی 39119 39199 105 504 105 4 1396/03/22
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 38242 38524 نقدی 38319 38842 80 100 80 3 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 23000 23000 نقدی 23000 23000 25 25 25 575 1396/03/07
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 82600 82600 سلف (مچینگ) 82600 82600 - 17 17 1 1396/03/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 42188 42188 نقدی 42188 42188 2200 286 176 7 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 38207 38207 نقدی 38207 38207 1001 352 352 13 1396/03/02
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 نقدی (مچینگ) 39384 39384 - 880 880 34 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 42715 43982 نقدی 43888 44049 2002 2552 2002 88 1396/07/25
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 39188 - نقدی - - 600 - - - 1396/02/11
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - نقدی - - 150 - - - 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 42243 42243 نقدی 42243 42243 105 105 21 887 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 42336 45595 نقدی 45559 45959 440 1628 440 20 1396/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 4687 - نقدی - - 12000 - - - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس - - - - - - - - - -
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 4921 - نقدی - - 1500 - - - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 3835 4218 نقدی 4218 4218 20000 127220 20000 84 1394/12/16
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/12
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 189 - - - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 نقدی 36309 36309 308 44 44 1 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - نقدی - - 396 - - - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 نقدی 40668 40668 200 660 200 8 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 42704 43837 نقدی 43404 44459 300 540 300 13 1396/03/29