آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 129452 180406 نقدی 176752 185149 210 504 210 37885218 1398/04/31
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 114293 114293 نقدی 114293 114293 189 126 105 12000765 1398/04/31
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 114293 114293 نقدی 114293 114293 110 22 22 2514446 1398/04/31
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 129452 162786 نقدی 160213 165529 168 462 168 27348048 1398/04/31
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 179541 - نقدی - - 88 - - - 1398/04/31
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 114293 - نقدی - - 242 44 - - 1398/04/31
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 138847 138847 نقدی 138847 138847 550 88 88 12218536 1398/04/31
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 114293 - نقدی - - 380 - - - 1398/04/31
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 110942 110942 نقدی (مچینگ) 110942 110942 - 22 22 2440724 1398/02/30
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 114293 115786 نقدی 114888 117889 273 588 273 31609557 1398/04/31
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 132655 144960 نقدی 142666 148712 210 336 210 30441663 1398/04/31
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 114293 114293 نقدی 114293 114293 189 273 168 19201224 1398/04/31
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 114293 114293 نقدی 114293 114293 1176 1440 1176 134408568 1398/04/31
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 94491 113897 نقدی 112819 119000 200 375 200 22779355 1398/04/31
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 129452 129452 نقدی 129452 129452 132 132 132 17087664 1398/04/31
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 114293 114293 نقدی (مچینگ) 114293 114293 - 22 22 2514446 1398/04/31
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 115360 115360 نقدی 115360 115360 374 176 154 17765440 1398/04/31
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 136071 136071 نقدی 136071 136071 63 63 21 2857491 1398/04/31
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 136392 142624 نقدی 141664 143559 84 168 84 11980374 1398/04/31
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 179541 179541 نقدی 179541 179541 110 110 110 19749510 1398/04/31
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 132228 133272 نقدی 132889 133378 110 132 110 14659964 1398/04/31
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 121232 128735 نقدی 127579 130878 105 189 105 13517154 1398/04/31
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 120291 120291 نقدی 120291 120291 903 819 378 45469998 1398/04/31
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 129452 169506 نقدی 166569 174500 176 330 176 29833034 1398/04/31
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 120291 - نقدی - - 105 - - - 1398/04/31
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 110864 - نقدی - - 80 - - - 1398/04/31
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 112190 - نقدی - - 93 - - - 1398/04/10
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 114293 114348 نقدی 114293 114529 168 315 168 19210443 1398/04/31
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 114293 114402 نقدی 114329 114569 594 836 594 67954634 1398/04/31
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 114293 114693 نقدی 114500 114899 200 420 200 22938540 1398/04/31
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 90034 97110 نقدی 95879 98468 264 396 264 25637040 1398/04/31
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 114293 114293 نقدی 114293 114293 770 154 66 7543338 1398/04/31
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 114293 114293 نقدی 114293 114293 940 960 860 98291980 1398/04/31
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 92708 92708 سلف (مچینگ) 92708 92708 - 946 946 87701768 1398/04/31
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 310000 310000 سلف (مچینگ) 310000 310000 - 4 4 1364000 1398/04/30
اوره پریل پتروشیمی شیراز 23277 - نقدی - - 700 - - - 1398/04/29
اوره پریل پتروشیمی خراسان 23277 23277 نقدی (مچینگ) 23277 23277 - 1020 1020 23742540 1398/04/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 95072 95072 نقدی (مچینگ) 95072 95072 - 24 24 2281728 1398/04/29
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 101100 101100 نقدی (مچینگ) 101100 101100 - 24 24 2426400 1398/04/29
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 290000 290000 سلف 290000 290000 100 10 10 2900000 1398/04/29
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 146400 146400 نقدی 146400 146400 210 42 42 6148800 1398/04/29
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 260000 - نقدی - - 21 - - - 1398/04/29
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 102655 102655 نقدی (مچینگ) 102655 102655 - 22 22 2258410 1398/04/29
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 102655 102655 نقدی (مچینگ) 102655 102655 - 66 66 6775230 1398/04/29
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 111043 111043 نقدی (مچینگ) 111043 111043 - 22 22 2442946 1398/04/29
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 265000 265000 سلف 265000 265000 88 17 17 4664000 1398/04/29
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 49528 49528 نقدی 49528 49528 175 175 125 6191000 1398/04/26
اوره گرانول پتروشیمی رازی 22815 22815 نقدی 22815 22815 200 40 40 912600 1398/04/26
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 50966 51659 نقدی 51169 51999 700 1025 700 36161075 1398/04/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 99719 - نقدی - - 2024 - - - 1398/04/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 130418 130418 سلف 130418 130418 2508 990 990 129113820 1398/04/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 144957 144957 سلف (مچینگ) 144957 144957 - 110 110 15945270 1398/04/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 148338 148822 سلف 148398 149118 1012 1342 1012 150607754 1398/04/25
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 105361 105361 نقدی 105361 105361 1800 576 528 55630608 1398/04/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 140731 140731 سلف 140731 140731 1012 792 704 99074624 1398/04/25
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 106307 - نقدی - - 154 22 - - 1398/04/25
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 106307 - نقدی - - 66 22 - - 1398/04/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 133458 133458 سلف 133458 133458 660 220 220 29360760 1398/04/25
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 312000 312000 سلف 312000 312000 100 100 100 31200000 1398/04/25
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 119686 119686 نقدی 119686 119686 30 20 20 2393720 1398/04/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 105254 105254 نقدی 105254 105254 1056 286 154 16209116 1398/04/25
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 124942 - نقدی - - 50 - - - 1398/04/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 136701 136701 سلف 136701 136701 506 506 506 69170706 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 102229 102229 نقدی 102229 102229 1012 242 242 24739418 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 102229 102229 نقدی 102229 102229 660 198 176 17992304 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 102229 102229 نقدی 102229 102229 1800 384 360 36802440 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 102229 - نقدی - - 170 - - - 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 102655 102655 نقدی (مچینگ) 102655 102655 - 48 48 4927440 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 102655 102655 نقدی 102655 102655 1012 242 242 24842510 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 102655 - نقدی - - 506 66 - - 1398/04/25
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 305000 305000 سلف 305000 305000 150 40 40 12200000 1398/04/25
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 127587 127587 نقدی 127587 127587 150 10 10 1275870 1398/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 138313 - نقدی - - 308 - - - 1398/04/25
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 316000 - سلف - - 50 - - - 1398/04/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 132850 132850 سلف 132850 132850 1518 1034 1034 137366900 1398/04/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 105254 105254 نقدی 105254 105254 1100 440 330 34733820 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 92942 94584 نقدی 94269 95500 1518 2332 1518 143577874 1398/04/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 101100 101100 نقدی (مچینگ) 101100 101100 - 66 66 6672600 1398/04/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 99069 99069 نقدی (مچینگ) 99069 99069 - 640 640 63404160 1398/04/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 142950 142950 سلف (مچینگ) 142950 142950 - 66 66 9434700 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 102229 102229 نقدی 102229 102229 3000 340 300 30668700 1398/04/25
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 127587 - نقدی - - 100 - - - 1398/04/25
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 127587 - نقدی - - 308 - - - 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 96659 96659 نقدی 96659 96659 200 80 80 7732720 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 95072 95072 نقدی 95072 95072 506 110 110 10457920 1398/04/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 111043 111043 نقدی 111043 111043 1012 220 220 24429460 1398/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 135751 - نقدی - - 308 - - - 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 95072 95072 نقدی (مچینگ) 95072 95072 - 24 24 2281728 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 102655 102655 نقدی (مچینگ) 102655 102655 - 88 88 9033640 1398/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 129360 129360 نقدی 129360 129360 60 20 20 2587200 1398/04/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 101100 101100 نقدی 101100 101100 1200 48 48 4852800 1398/04/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 101100 101100 نقدی 101100 101100 1200 24 24 2426400 1398/04/25
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 129360 129820 نقدی 129662 129899 50 70 50 6490990 1398/04/25
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 133203 140068 نقدی 139787 140219 80 240 80 11205440 1398/04/25
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 133203 149546 نقدی 149300 149879 120 390 120 17945510 1398/04/25
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 121208 121208 نقدی (مچینگ) 121208 121208 - 22 22 2666576 1398/04/25
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 135013 135235 سلف 135049 135619 605 715 605 81817252 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 113360 113360 نقدی 113360 113360 2024 374 374 42396640 1398/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 138313 - نقدی - - 80 - - - 1398/04/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 153855 153855 نقدی 153855 153855 300 320 280 43079400 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 106916 106916 نقدی 106916 106916 1012 44 44 4704304 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 92942 - نقدی - - 440 - - - 1398/04/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 105254 105254 نقدی 105254 105254 1200 144 144 15156576 1398/04/25
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 114029 115385 نقدی 115069 116119 168 252 168 19384722 1398/04/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 114029 114029 نقدی 114029 114029 748 726 704 80276416 1398/04/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 114293 114293 نقدی 114293 114293 720 792 720 82290960 1398/04/31
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 114029 114065 نقدی 114029 114199 300 440 300 34219380 1398/04/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 129154 133051 نقدی 132916 133133 105 273 105 13970376 1398/04/24
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 143344 143344 نقدی (مچینگ) 143344 143344 - 40 40 5779630 1398/04/24
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 73431 - نقدی - - 201 - - - 1397/04/30
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 101076 101076 سلف (مچینگ) 101076 101076 - 600 600 60645600 1398/04/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 135583 135583 سلف 135583 135583 506 352 352 47725216 1398/04/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 93088 93088 نقدی 93088 93088 506 22 22 2047936 1398/04/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 101076 104390 سلف 104100 106666 1000 1690 1000 104390150 1398/04/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 101076 101076 نقدی (مچینگ) 101076 101076 - 198 198 20013048 1398/04/18
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 116674 116674 نقدی 116674 116674 200 200 200 23334800 1398/04/17
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 89084 96592 نقدی 95888 97999 66 176 66 6375050 1398/04/17
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 122410 122410 نقدی 122410 122410 888 888 888 108700080 1398/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 118318 - نقدی - - 50 - - - 1398/04/11
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 88024 92319 نقدی 92011 92666 66 154 66 6093032 1398/04/10
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 119231 - نقدی - - 80 - - - 1398/04/10
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 115660 115660 نقدی 115660 115660 63 63 63 7286580 1398/04/10
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 127728 138232 نقدی 137979 138401 25 65 25 3455805 1398/04/04
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 115660 115660 نقدی (مچینگ) 115660 115660 - 44 44 5089040 1398/04/03
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 130953 130953 نقدی 130953 130953 105 126 105 13750065 1398/03/27
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 96402 - سلف - - 1496 - - - 1398/03/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 126594 126594 نقدی (مچینگ) 126594 126594 - 20 20 2531880 1398/03/08
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 127205 - نقدی - - 50 - - - 1398/03/08
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 126594 126594 نقدی (مچینگ) 126594 126594 - 15 15 1898910 1398/03/08
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70384 - نقدی - - 75 - - - 1398/03/07
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 131624 173396 نقدی 171779 178896 140 300 140 24275480 1398/03/07
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 123445 142407 نقدی 139999 144019 220 396 220 31329628 1398/03/07
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 120291 120291 نقدی 120291 120291 432 888 24 2886984 1398/04/31
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 118755 145789 نقدی 140879 148889 25 130 25 3644735 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 135412 162409 سلف 161958 162789 506 1496 506 82179152 1398/02/31
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 118755 118755 نقدی 118755 118755 50 45 35 4156425 1398/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 126847 162701 سلف 161789 165009 308 924 308 50111908 1398/02/31
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 79866 104238 سلف 103103 105619 315 777 315 32834823 1398/02/30
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 69475 69475 نقدی 69475 69475 150 165 145 10073875 1397/08/28
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 110942 110942 نقدی (مچینگ) 110942 110942 - 88 88 9762896 1398/02/30
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 88838 88838 نقدی (مچینگ) 88838 88838 - 120 120 10660560 1398/02/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 95265 95265 سلف 95265 95265 950 610 570 54301050 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 88469 88469 نقدی 88469 88469 66 44 22 1946318 1398/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 95196 95929 نقدی 95869 95999 66 88 66 6331314 1398/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 93399 105323 نقدی 105112 105779 96 600 96 10111032 1398/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 124247 152444 نقدی 151002 155254 154 484 154 23476398 1398/02/23
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 93250 95219 نقدی 95009 95379 220 594 220 20948224 1398/02/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان 92695 95653 نقدی 95098 97699 336 840 336 32139408 1398/02/17
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 115221 183444 نقدی 183183 183531 88 550 88 16143072 1398/02/16
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 86722 86722 نقدی (مچینگ) 86722 86722 - 24 24 2081328 1398/02/11
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم 88133 101439 نقدی 98869 104369 110 440 110 11158246 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 79907 80425 سلف 79911 81799 1500 1830 1500 120636990 1398/01/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 121243 161976 سلف 160789 162789 308 858 308 49888674 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم 71916 71916 نقدی 71916 71916 198 154 154 11075064 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم 78180 78180 نقدی (مچینگ) 78180 78180 - 66 66 5159880 1398/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 110758 110758 نقدی 110758 110758 40 20 20 2215160 1398/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 80605 81679 نقدی 81679 81679 96 192 96 7841184 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 106782 130130 نقدی 130130 130130 35 80 35 4554550 1398/01/20
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 96904 126282 نقدی 123457 130130 500 900 500 63140900 1398/01/19
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 230000 230000 سلف 230000 230000 45 45 45 10350000 1397/12/26
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 105864 105864 نقدی 105864 105864 50 50 50 5293200 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 94202 121911 نقدی 118889 125521 660 1012 660 80461282 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار 94202 124916 نقدی 123656 125126 70 200 70 8744100 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 94202 125462 نقدی 123456 132631 240 580 240 30110840 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی 114077 114077 نقدی 114077 114077 105 126 84 9582468 1397/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 105391 105391 نقدی 105391 105391 110 88 88 9274408 1397/12/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 126932 133737 نقدی 131459 135059 165 220 165 22066685 1397/12/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 105391 105391 نقدی 105391 105391 110 22 22 2318602 1397/12/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 118671 216953 سلف 215009 222847 55 264 55 11932393 1397/12/14
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 101660 101660 نقدی 101660 101660 40 40 40 4066400 1397/12/14
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 91348 139727 نقدی 137697 142570 110 418 110 15369970 1397/12/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 104849 149197 نقدی 148139 151509 84 252 84 12532527 1397/12/13
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان 260000 260000 سلف (مچینگ) 260000 260000 - 10 10 2600000 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 26050 26050 نقدی 26050 26050 1700 1025 1000 26050000 1397/12/12
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد 79340 79340 نقدی (مچینگ) 79340 79340 - 216 216 17137440 1397/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 74705 74705 نقدی 74705 74705 90 180 90 6723450 1397/12/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند 99355 99355 نقدی (مچینگ) 99355 99355 - 320 320 31793600 1397/12/06
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 81097 84194 نقدی 83911 85222 90 140 90 7577460 1397/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 77491 77491 نقدی 77491 77491 506 264 242 18752822 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 81097 81097 نقدی 81097 81097 70 70 70 5676790 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی 41205 41205 480 60 48 1 1396/04/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 82314 82314 نقدی (مچینگ) 82314 82314 - 48 48 3951072 1397/11/30
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 90744 90744 نقدی (مچینگ) 90744 90744 - 20 20 1814880 1397/11/24
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78858 - نقدی - - 100 - - - 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز 70384 - نقدی - - 40 - - - 1398/03/07
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 83818 - نقدی - - 50 - - - 1397/11/23
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 118217 118217 نقدی 118217 118217 200 220 200 23643400 1397/11/16
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 92275 - نقدی - - 50 - - - 1397/11/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 97366 120781 نقدی 119239 122209 63 126 63 7609224 1397/11/15
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 75702 75702 نقدی (مچینگ) 75702 75702 - 24 24 1816848 1397/11/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 74175 - نقدی - - 168 - - - 1397/11/09
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان 77298 - نقدی - - 240 - - - 1397/11/09
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 90278 107729 نقدی 100169 115000 30 50 30 3231880 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 78484 81960 نقدی 79696 83998 110 242 110 9015622 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 81090 92720 نقدی 92629 93269 154 616 154 14278946 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 74175 74175 نقدی 74175 74175 144 24 24 1780200 1397/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال 92436 92436 نقدی 92436 92436 88 44 44 4067184 1397/11/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 87749 87749 نقدی 87749 87749 210 210 210 18427290 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال 104741 - نقدی - - 110 - - - 1397/10/17
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 94176 99852 نقدی 98885 102999 693 1323 693 69197268 1397/09/26
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 99222 99222 نقدی (مچینگ) 99222 99222 - 462 462 45840564 1397/09/21
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 123319 124608 نقدی 123490 125425 1600 2100 1600 199373460 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 86952 86952 نقدی 86952 86952 220 220 220 19129440 1397/09/20
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 96150 96150 نقدی 96150 96150 525 525 525 50478750 1397/08/28
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 82837 82837 نقدی (مچینگ) 82837 82837 - 20 20 1656740 1397/08/19
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 93821 93821 نقدی 93821 93821 66 66 66 6192186 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 سلف 100629 110555 220 319 220 22513007 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 نقدی 90512 90512 180 20 20 1810240 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 نقدی 93312 93312 440 484 374 34898688 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 نقدی 105865 105865 50 70 50 5293250 1397/07/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 67120 67120 نقدی 67120 67120 63 105 63 4228560 1397/07/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - نقدی - - 441 - - - 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 نقدی 75889 96239 418 660 418 33486750 1397/07/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 سلف 62223 62223 55 55 55 3422265 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 نقدی 100222 100222 66 374 66 6614652 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 نقدی 105009 110599 84 210 84 9000957 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 سلف (مچینگ) 59544 59544 - 20 20 1190880 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 60436 66479 نقدی 66479 66479 77 1628 77 5118883 1397/05/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49370 - نقدی - - 110 - - - 1397/06/20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 نقدی 107418 107418 40 40 40 4296720 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1092 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 129452 144047 نقدی 143445 144449 110 396 110 15845214 1398/04/31
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1260 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 129452 129452 نقدی (مچینگ) 129452 129452 - 66 66 8543832 1398/04/31
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 49181 51640 سلف 51640 51640 330 1782 330 17041200 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 سلف 56572 56572 836 836 836 47294192 1397/05/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 51832 54423 نقدی 54423 54423 240 576 240 13061520 1397/05/09
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 58660 58660 نقدی 58660 58660 147 147 147 8623020 1397/05/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 46568 46602 نقدی 46568 46709 960 1152 960 44737584 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - نقدی - - 60 - - - 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 52409 52409 نقدی 52409 52409 176 176 176 9223984 1397/04/10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37541 45049 نقدی 45049 45049 500 1800 500 22524500 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 85339 85339 سلف (مچینگ) 85339 85339 - 66 66 5632374 1398/04/19
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 87360 87360 نقدی 87360 87360 760 820 760 66393600 1398/04/31
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 87360 87360 نقدی 87360 87360 1518 1430 946 82642560 1398/04/31
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 نقدی 63991 63991 200 480 200 12798200 1397/04/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 نقدی (مچینگ) 47179 47179 - 66 66 3113814 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 نقدی (مچینگ) 57415 57415 - 22 22 1263130 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 نقدی 49319 50280 726 1408 726 35970198 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 نقدی 51785 51785 216 144 144 7457040 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 نقدی (مچینگ) 53890 53890 - 20 20 1077800 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 نقدی 55557 55557 66 66 66 3666762 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 نقدی 54109 54599 240 384 240 13047216 1397/01/20
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 نقدی 13350 13350 500 225 225 3 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - - - - - - - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 نقدی 13695 13695 500 100 100 1 1396/12/20
شکر خام برزیل 24000 - نقدی - - 5000 2000 - - 1396/12/23
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - - - - - - - - -
شکر سفید قند نیشابور - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - نقدی - - 400 - - - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - - - - - - - - -
شکر سفید قند شیروان - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - - - - - - - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند کرج - - - - - - - - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - - - - - - - - -
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 سلف 25700 25700 1500 1500 1500 38 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 60 60 60 7 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 سلف (مچینگ) 40560 40560 3732 3732 3732 151 1396/12/22
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 650 650 650 78 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 نقدی 1898399 1898399 - - - 18 1396/12/22
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 نقدی 122228 122228 40 40 40 4 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 نقدی 13998 13998 1800 1738 1738 24 1396/12/19
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 سلف (مچینگ) 35031 35031 6834 6834 6834 239 1396/12/22
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 نقدی 10914 10939 16000 16650 16000 174 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 نقدی 10914 10914 29000 28670 28670 312 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 نقدی 11460 11460 18000 18000 18000 206 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 نقدی 11460 11460 5000 500 500 5 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 نقدی (مچینگ) 10914 10914 - 1000 1000 10 1396/12/23
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 سلف 26700 26700 13000 13000 13000 347 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 نقدی (مچینگ) 51353 51353 - 20 20 1 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 نقدی 67109 67109 50 160 50 3 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 94053 102869 نقدی 102515 104401 264 836 264 27157284 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 116162 116162 نقدی 116162 116162 2002 1738 1474 171222788 1398/04/25
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 نقدی 23338 23338 110 220 110 2 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 نقدی (مچینگ) 104469 104469 - 600 600 62 1396/12/13
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 نقدی (مچینگ) 111140 111140 - 40 40 4 1396/12/13
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 نقدی 9380 9381 5000 6500 5000 46 1396/12/13
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 نقدی 5269713 5269713 24 18 18 94 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 نقدی 486750 486750 10 10 10 4 1396/12/13
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 53244 54031 نقدی 54000 54449 150 280 150 8 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 نقدی 55171 55171 400 310 140 7 1396/11/30
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 نقدی 8100 8100 117 117 117 954 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 نقدی 8200 8200 345 345 345 2 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 نقدی 8700 8700 44 44 44 385 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - نقدی - - 101 - - - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 نقدی 8700 8700 138 138 138 1 1396/11/01
گندم دورم فارس 9380 9380 نقدی 9380 9380 1000 1000 1000 9 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 نقدی 9380 9380 2000 1000 1000 9 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - نقدی - - 4000 - - - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - - - - - - - - -
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 نقدی 14302 14302 1400 1331 1331 19 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - - - - - - - - -
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 نقدی (مچینگ) 49100 49100 - 24 24 1 1396/11/11
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 نقدی (مچینگ) 313704 313704 - 360 360 112 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 نقدی (مچینگ) 322117 322117 - 140 140 45 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - - - - - - - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 نقدی 322667 322667 60 60 60 19 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 نقدی 548 548 10000 1500 1500 822 1396/11/01
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - نقدی - - 100 - - - 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 نقدی (مچینگ) 1175 1175 - 1000 1000 1 1396/11/01
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 نقدی 6853 6853 1000 1000 1000 6 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 نقدی 32506 32506 3000 1000 1000 32 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - - - - - - - - -
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 نقدی 64601 64601 120 220 120 7 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 نقدی 1425 1425 10000 1000 1000 1 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 نقدی 33000 33000 5500 2700 2700 89 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 نقدی (مچینگ) 33000 33000 - 600 600 19 1396/12/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 سلف 84200 84200 35 35 35 2 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 نقدی (مچینگ) 38404 38404 - 22 22 844 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 نقدی 55909 57279 1500 4040 1500 84 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 113360 - نقدی - - 250 - - - 1398/04/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 نقدی 37242 37250 121 143 121 4 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 140871 140871 سلف 140871 140871 504 399 399 56207529 1398/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 131101 131101 نقدی 131101 131101 250 90 90 11799090 1398/04/18
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 97456 97456 نقدی 97456 97456 100 40 40 3898240 1398/04/11
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 114293 114563 سلف 114300 115371 600 744 600 68737920 1398/04/31
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/12
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 نقدی 36309 36309 308 44 44 1 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - نقدی - - 396 - - - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 نقدی 40668 40668 200 660 200 8 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 129452 153553 نقدی 152869 154789 150 410 150 23032910 1398/04/31