آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 51749 56923 نقدی 56923 56923 924 10353 924 52596852 1397/02/31
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 52148 57362 نقدی 57362 57362 1008 5145 1008 57820896 1397/02/31
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 54343 59777 نقدی 59777 59777 126 1386 126 7531902 1397/02/31
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 58612 58612 نقدی 58612 58612 88 88 88 5157856 1397/02/31
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 57415 63156 نقدی 63156 63156 315 3381 315 19894140 1397/02/31
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 51749 56923 نقدی 56923 56923 315 2709 315 17930745 1397/02/31
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 60926 60926 نقدی (مچینگ) 60926 60926 - 44 44 2680744 1397/02/31
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 51749 56923 نقدی 56923 56923 735 5355 735 41838405 1397/02/31
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 51749 56923 نقدی 56923 56923 147 1071 147 8367681 1397/02/31
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 57415 63156 نقدی 63156 63156 660 2222 660 41682960 1397/02/31
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 51749 56923 نقدی 56923 56923 504 6951 504 28689192 1397/02/31
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 57415 62667 نقدی 62488 63156 880 1782 880 55147356 1397/02/31
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 نقدی (مچینگ) 57415 57415 - 22 22 1263130 1397/02/31
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 57415 57415 سلف 57415 57415 2000 20 20 1148300 1397/02/31
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 57415 63156 نقدی 63156 63156 147 2667 147 9283932 1397/02/31
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 51749 56923 نقدی 56923 56923 300 5660 300 17076900 1397/02/31
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 154200 - سلف - - 35 - - - 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 66834 66834 نقدی 66834 66834 600 100 100 6683400 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 65210 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/30
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 170000 - نقدی - - 45 - - - 1397/02/30
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 65880 - نقدی - - 30 - - - 1397/02/30
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 122200 122200 سلف 122200 122200 35 22 22 2688400 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 68085 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 33000 - نقدی - - 75 - - - 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66085 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 65210 - نقدی - - 60 - - - 1397/02/30
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 71800 71800 نقدی (مچینگ) 71800 71800 - 100 100 7237440 1397/02/30
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 71800 71800 نقدی 71800 71800 201 100 100 7237440 1397/02/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 48583 48583 سلف (مچینگ) 48583 48583 - 22 22 1068826 1397/02/29
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 51214 51214 نقدی 51214 51214 770 770 770 39434780 1397/02/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 47830 52613 نقدی 52613 52613 660 4334 660 34724580 1397/02/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 47830 52613 سلف 52613 52613 1000 5640 1000 52613000 1397/02/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 106626 - نقدی - - 70 - - - 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 50904 50904 نقدی 50904 50904 2134 1749 1452 73912608 1397/02/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 47030 47030 سلف 47030 47030 1672 2178 1672 78634160 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 47830 51622 سلف 51289 52613 1500 4220 1500 77433370 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 51639 56802 نقدی 56802 56802 210 3591 210 11928420 1397/02/25
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 37747 38336 نقدی 38247 38425 220 286 220 8433810 1397/02/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 48880 50560 سلف 50389 50939 1012 3014 1012 51166324 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 51214 51214 نقدی (مچینگ) 51214 51214 - 132 132 6760248 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 51214 52992 نقدی 52330 56335 1188 1661 1188 62954067 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 50904 55994 سلف 55994 55994 3000 12410 3000 167982000 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 52613 52613 نقدی 52613 52613 120 84 60 3156780 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 52613 52613 نقدی 52613 52613 2200 484 352 18519776 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 50242 55266 نقدی 55266 55266 168 13335 168 9284688 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 67553 67553 نقدی 67553 67553 1188 825 473 31952569 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 69552 69552 نقدی (مچینگ) 69552 69552 - 40 40 2782080 1397/02/31
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 55295 60824 سلف 60824 60824 506 6688 506 30776944 1397/02/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 59731 65704 سلف 65704 65704 990 13079 990 65046960 1397/02/25
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 64745 - نقدی - - 200 - - - 1397/02/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 56972 62669 سلف 62669 62669 2299 26323 2299 144076031 1397/02/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 45853 50438 سلف 50438 50438 3300 9306 3300 166445400 1397/02/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 45853 48190 سلف 47777 48999 1000 2140 1000 48190300 1397/02/24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 35950 35950 سلف 35950 35950 500 620 440 15818000 1397/02/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 35950 35950 سلف (مچینگ) 35950 35950 - 110 110 3954500 1397/02/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 35950 36992 نقدی 36699 39150 1800 2660 1800 66585220 1397/02/25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 35231 35565 نقدی 35355 36011 1000 1980 1000 35565480 1397/02/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 نقدی 49319 50280 726 1408 726 35970198 1397/02/25
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 66317 66317 نقدی 66317 66317 100 40 20 1326340 1397/02/25
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 66317 67294 نقدی 66749 68889 200 260 200 13458860 1397/02/25
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 64745 67228 نقدی 67019 68686 600 1380 600 40336880 1397/02/25
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 65880 - نقدی - - 750 - - - 1397/02/25
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 64440 64440 نقدی 64440 64440 100 10 10 644400 1397/02/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 90829 - نقدی - - 200 - - - 1397/02/25
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 58501 58629 نقدی 58501 58775 110 132 110 6449212 1397/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 47830 50181 نقدی 49859 50319 240 492 240 12043464 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 45310 45310 نقدی (مچینگ) 45310 45310 - 384 384 17399040 1397/02/24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 45853 50438 نقدی 50438 50438 288 1680 288 14526144 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 51214 54538 نقدی 54311 55318 504 1152 504 27487008 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 57778 - نقدی - - 110 - - - 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 50934 50934 نقدی (مچینگ) 50934 50934 - 1551 1551 78998634 1397/02/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 45310 49752 نقدی 49396 49841 240 672 240 11940480 1397/02/24
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 50242 55266 نقدی 55266 55266 1050 8148 1050 58029300 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 55908 56340 نقدی 56208 56509 400 480 400 22536120 1397/02/24
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 55908 61498 نقدی 61498 61498 110 374 110 6764780 1397/02/24
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 50242 55266 نقدی 55266 55266 240 3024 240 13263840 1397/02/24
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 نقدی 51785 51785 216 144 144 7457040 1397/02/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 47830 49957 نقدی 49719 50129 240 420 240 11989680 1397/02/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 58281 58281 سلف 58281 58281 66 66 66 3846546 1397/02/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 67666 77089 نقدی 77089 77089 50 130 50 3854450 1397/02/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 67666 76789 نقدی 76789 76789 50 150 50 3839450 1397/02/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 61325 61325 نقدی 61325 61325 210 210 210 12878250 1397/02/22
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - نقدی - - 441 - - - 1396/03/02
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 71800 71800 نقدی 71800 71800 105 105 105 7539000 1397/02/22
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 51575 51575 سلف (مچینگ) 51575 51575 - 220 220 11346500 1397/02/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 52558 53136 سلف 53012 53666 220 352 220 11689964 1397/02/18
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 48578 49346 نقدی 49111 49699 110 154 110 5428082 1397/02/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 59206 64774 نقدی 64219 66111 1012 2354 1012 65551706 1397/02/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 47780 49147 نقدی 48989 49599 1100 1870 1100 54061370 1397/02/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 44273 47373 نقدی 46555 47819 209 572 209 9900968 1397/02/18
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 50178 55195 نقدی 55195 55195 147 357 147 8113665 1397/02/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 45071 45071 نقدی (مچینگ) 45071 45071 - 120 120 5408520 1397/02/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 45071 45071 نقدی (مچینگ) 45071 45071 - 24 24 1081704 1397/02/17
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 نقدی (مچینگ) 53890 53890 - 20 20 1077800 1397/02/16
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 45654 45654 سلف (مچینگ) 45654 45654 - 110 110 5021940 1397/02/16
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 60069 60069 سلف 60069 60069 242 242 242 14536698 1397/02/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 47880 47880 سلف (مچینگ) 47880 47880 - 132 132 6320160 1397/02/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 53156 58471 سلف 58471 58471 77 770 77 4502267 1397/02/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 47880 47926 نقدی 47888 47999 242 286 242 11598158 1397/02/11
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 48678 - نقدی - - 242 88 - - 1397/02/11
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 47830 47830 نقدی 47830 47830 110 66 66 3156780 1397/01/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 44153 44178 سلف 44153 44379 3000 3430 3000 132535460 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 نقدی 55557 55557 66 66 66 3666762 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66829 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/09
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/09
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 65329 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 51124 51124 نقدی (مچینگ) 51124 51124 - 11 11 562364 1397/02/09
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 53440 53440 سلف 53440 53440 110 110 110 5878400 1397/02/09
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 49763 54739 نقدی 54739 54739 220 2904 220 12042580 1397/02/03
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 50242 55266 نقدی 55266 55266 1512 14640 1512 83562192 1397/02/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 50178 55195 نقدی 55195 55195 800 8000 800 44156000 1397/02/17
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 49763 54739 نقدی 54739 54739 330 3872 330 18063870 1397/02/03
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 50178 55195 نقدی 55195 55195 1000 7040 1000 55195000 1397/02/17
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 51124 56236 نقدی 56236 56236 1100 28468 1100 61859600 1397/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 57274 57274 سلف 57274 57274 5005 209 209 11 1396/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 50904 55994 نقدی 55994 55994 264 9912 264 14782416 1397/02/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 56672 56672 سلف 56672 56672 110 110 110 6233920 1397/02/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 47032 49070 نقدی 48889 49350 704 1430 704 34545214 1397/01/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی 41205 41205 480 60 48 1 1396/04/19
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 56682 62350 نقدی 62350 62350 110 396 110 6858500 1397/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 نقدی 54109 54599 240 384 240 13047216 1397/01/20
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 53503 55803 نقدی 55520 55909 480 816 480 26785416 1397/01/20
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 53503 55582 نقدی 55331 55755 480 1056 480 26679120 1397/01/20
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 60389 60389 نقدی 60389 60389 984 984 984 59422776 1397/01/20
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 46687 46687 سلف 46687 46687 2992 2992 2992 139687504 1397/01/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 71550 - نقدی - - 60 - - - 1397/01/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 51378 51378 سلف 51378 51378 1012 1958 1012 51994536 1397/01/18
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 نقدی 13350 13350 500 225 225 3 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - - - - - - - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 نقدی 13695 13695 500 100 100 1 1396/12/20
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 29947 29947 نقدی 29947 29947 100 100 100 2 1396/12/23
اوره گرانول پتروشیمی رازی 10726 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 38633 38633 نقدی 38633 38633 500 25 25 965 1396/12/23
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - - - - - - - - -
شکر سفید قند نیشابور - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - نقدی - - 400 - - - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - - - - - - - - -
شکر سفید قند شیروان - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - - - - - - - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند کرج - - - - - - - - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - - - - - - - - -
شکر خام برزیل 24000 - نقدی - - 5000 2000 - - 1396/12/23
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 60 60 60 7 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 نقدی 13998 13998 1800 1738 1738 24 1396/12/19
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 سلف (مچینگ) 35031 35031 6834 6834 6834 239 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 650 650 650 78 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 نقدی 1898399 1898399 - - - 18 1396/12/22
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 سلف 25700 25700 1500 1500 1500 38 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 سلف (مچینگ) 40560 40560 3732 3732 3732 151 1396/12/22
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 نقدی 122228 122228 40 40 40 4 1396/12/22
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 54717 56618 نقدی 56489 56909 220 638 220 12 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 53266 54686 نقدی 54499 54919 750 1210 750 41 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 نقدی 10914 10939 16000 16650 16000 174 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 نقدی 10914 10914 29000 28670 28670 312 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 نقدی 11460 11460 18000 18000 18000 206 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 نقدی 11460 11460 5000 500 500 5 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 نقدی (مچینگ) 10914 10914 - 1000 1000 10 1396/12/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 56599 56599 سلف 56599 56599 66 66 66 3 1396/12/20
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 سلف 26700 26700 13000 13000 13000 347 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 72903 72903 نقدی (مچینگ) 72903 72903 - 50 50 3 1396/12/20
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 44762 44762 نقدی 44762 44762 700 420 120 5 1396/12/15
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 49793 49793 نقدی 49793 49793 6006 363 286 14 1396/12/15
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 نقدی (مچینگ) 51353 51353 - 20 20 1 1396/12/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 52534 52534 نقدی 52534 52534 66 22 22 1 1396/12/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 50640 50640 نقدی 50640 50640 1001 66 66 3 1396/12/15
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 49812 - نقدی - - 120 - - - 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 نقدی 67109 67109 50 160 50 3 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 65290 67044 نقدی 66669 67666 1100 2288 1100 73 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 63299 65204 نقدی 64799 65829 3003 4191 3003 195808250 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 52346 52458 نقدی 52346 52849 180 280 180 9 1396/12/14
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 نقدی (مچینگ) 111140 111140 - 40 40 4 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 نقدی 23338 23338 110 220 110 2 1396/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 12550 12550 نقدی 12550 12550 1000 550 550 6 1396/12/13
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 نقدی 5269713 5269713 24 18 18 94 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 نقدی (مچینگ) 104469 104469 - 600 600 62 1396/12/13
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 نقدی 9380 9381 5000 6500 5000 46 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 نقدی 486750 486750 10 10 10 4 1396/12/13
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 53244 54031 نقدی 54000 54449 150 280 150 8 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 نقدی 55171 55171 400 310 140 7 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 57274 57274 نقدی 57274 57274 132 66 66 3 1396/11/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 51150 51880 سلف 51880 51880 50 140 50 2 1396/11/28
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 51315 56446 نقدی 56446 56446 352 3564 352 19 1396/11/24
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 57374 60440 نقدی 60247 60819 110 990 110 6 1396/11/24
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 نقدی 8100 8100 117 117 117 954 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 نقدی 8200 8200 345 345 345 2 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 نقدی 8700 8700 44 44 44 385 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - نقدی - - 101 - - - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 نقدی 8700 8700 138 138 138 1 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 نقدی 14302 14302 1400 1331 1331 19 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - - - - - - - - -
گندم دورم فارس 9380 9380 نقدی 9380 9380 1000 1000 1000 9 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 نقدی 9380 9380 2000 1000 1000 9 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - نقدی - - 4000 - - - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - - - - - - - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 نقدی (مچینگ) 49100 49100 - 24 24 1 1396/11/11
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 49164 - سلف - - 3597 3597 - - 1396/11/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 53331 53333 نقدی 53332 53339 132 176 132 7 1396/11/02
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 نقدی (مچینگ) 313704 313704 - 360 360 112 1396/11/01
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - نقدی - - 100 - - - 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 نقدی (مچینگ) 322117 322117 - 140 140 45 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - - - - - - - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 نقدی 322667 322667 60 60 60 19 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 نقدی 548 548 10000 1500 1500 822 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
اوره پریل پتروشیمی شیراز 10754 10754 نقدی (مچینگ) 10754 10754 - 10 10 107 1396/11/01
اوره پریل پتروشیمی خراسان 11331 11331 سلف 11331 11331 1500 1310 1310 14 1396/12/19
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 نقدی (مچینگ) 1175 1175 - 1000 1000 1 1396/11/01
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 نقدی 6853 6853 1000 1000 1000 6 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 نقدی 32506 32506 3000 1000 1000 32 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - - - - - - - - -
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 نقدی 33000 33000 5500 2700 2700 89 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 نقدی (مچینگ) 33000 33000 - 600 600 19 1396/12/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 نقدی 64601 64601 120 220 120 7 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 نقدی 1425 1425 10000 1000 1000 1 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - نقدی - - 100 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - نقدی - - 100 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51896 51896 نقدی (مچینگ) 51896 51896 - 22 22 1 1396/10/05
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 46707 46707 نقدی (مچینگ) 46707 46707 - 240 240 11 1396/09/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 47480 - نقدی - - 168 - - - 1396/09/14
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 48983 48983 سلف 48983 48983 600 520 520 25 1396/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 58612 64037 نقدی 63555 64473 440 1210 440 28176104 1397/02/31
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 37111 42924 نقدی 42119 44533 66 484 66 2 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 سلف 27574 29120 600 820 600 16 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 40014 40014 سلف 40014 40014 264 770 264 10 1396/08/16
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 44423 44423 نقدی 44423 44423 66 132 66 2 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 41323 42029 نقدی 42029 42029 96 192 96 4 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 سلف 84200 84200 35 35 35 2 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 45580 - نقدی - - 770 66 - - 1396/05/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 36074 37614 نقدی 37555 37639 506 1430 506 19 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 نقدی (مچینگ) 38404 38404 - 22 22 844 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 نقدی 55909 57279 1500 4040 1500 84 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 61159 65462 نقدی 65009 66509 2000 4020 2000 130923630 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 نقدی 37242 37250 121 143 121 4 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 65679 65679 نقدی (مچینگ) 65679 65679 - 60 60 3944680 1397/02/29
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 38163 38551 نقدی 38503 38619 180 280 180 6 1396/04/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 46515 51166 نقدی 51166 51166 750 10670 750 38374500 1397/02/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 نقدی 37879 38056 330 462 330 12 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 38207 38207 نقدی 38207 38207 1001 352 352 13 1396/03/02
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 نقدی (مچینگ) 39384 39384 - 880 880 34 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 52148 57362 سلف 57362 57362 2496 13104 2496 143175552 1397/02/31
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 68085 69036 نقدی 68935 69439 50 90 50 3451790 1397/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - نقدی - - 150 - - - 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 51749 56923 سلف 56923 56923 1104 5904 1104 62842992 1397/02/31
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 189 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - نقدی - - 396 - - - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 نقدی 36309 36309 308 44 44 1 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 نقدی 40668 40668 200 660 200 8 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 42704 43837 نقدی 43404 44459 300 540 300 13 1396/03/29