آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 38856 42741 نقدی 42741 42741 210 1764 210 8 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 39433 - نقدی - - 506 - - - 1396/01/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 45234 44421 نقدی 44421 44421 1000 460 380 16 1396/01/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 45234 44421 نقدی 44421 44421 1000 640 480 21 1396/01/06
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 36435 - نقدی - - 66 - - - 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 39099 38467 نقدی (مچینگ) 38467 38467 - 55 55 2 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 35176 - نقدی - - 2200 - - - 1396/01/06
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 37476 37320 نقدی 37320 37320 220 352 220 8 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 36265 35653 نقدی (مچینگ) 35653 35653 - 66 66 2 1396/01/06
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 45234 44421 نقدی 44421 44421 2008 21 21 959 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 38392 37772 نقدی (مچینگ) 37772 37772 - 264 264 9 1396/01/06
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 40851 40717 نقدی 40717 40717 3000 160 120 4 1396/01/06
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 38170 - نقدی - - 506 - - - 1396/01/06
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 27224 28232 سلف 27574 29120 600 820 600 16 1395/03/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 43942 47194 نقدی 47107 47589 252 1071 252 11 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 37704 37068 نقدی 37068 37068 1012 451 451 16 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 37240 36638 نقدی (مچینگ) 36638 36638 - 110 110 4 1396/01/06
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 38856 42741 نقدی 42741 42741 315 2352 315 13 1396/01/06
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 43942 46553 نقدی 46300 46859 252 609 252 11 1396/01/06
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 40288 - نقدی - - 1012 44 - - 1396/01/06
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 96983 - نقدی - - 798 - - - 1396/01/06
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1395/12/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 34700 - سلف - - 500 - - - 1395/12/24
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 34700 34556 نقدی (مچینگ) 34556 34556 - 154 154 5 1396/01/06
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 34700 34726 سلف 34700 34777 1000 1480 1000 34 1395/12/17
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 34700 34556 نقدی 34556 34556 2000 40 40 1 1396/01/06
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 76700 76700 نقدی 76700 76700 35 35 35 2 1395/12/24
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 66700 66700 نقدی (مچینگ) 66700 66700 - 4 4 293 1395/12/24
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 38170 38170 سلف 38170 38170 500 40 40 1 1395/12/24
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 39763 39763 نقدی (مچینگ) 39763 39763 - 1100 1100 43 1395/12/24
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 55800 - نقدی - - 200 - - - 1395/12/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 95037 - نقدی - - 302 - - - 1395/12/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 95037 - نقدی - - 490 - - - 1396/01/06
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 112555 - نقدی - - 315 - - - 1395/12/23
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 43447 - نقدی - - 506 - - - 1395/12/23
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 38856 41010 نقدی 40888 41380 420 2457 420 17 1395/12/23
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 44800 - نقدی - - 220 - - - 1395/12/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 42472 42472 سلف (مچینگ) 42472 42472 - 352 352 14 1395/12/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 42472 42984 سلف 42573 44519 2000 3180 2000 85 1395/12/16
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 43561 43561 سلف (مچینگ) 43561 43561 - 1290 1290 56 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 39763 - نقدی - - 3003 - - - 1395/12/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 87188 - نقدی - - 302 - - - 1395/12/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 87188 - نقدی - - 294 - - - 1396/01/06
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 43447 43447 نقدی 43447 43447 1200 24 24 1 1395/12/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 45234 - نقدی - - 190 - - - 1395/12/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 160 - - - 1395/12/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 41184 42210 نقدی 42019 42359 105 252 105 4 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 41451 - نقدی - - 600 - - - 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 36930 36930 نقدی 36930 36930 440 242 242 8 1395/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 41451 - نقدی - - 3003 - - - 1395/12/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 43447 43447 نقدی (مچینگ) 43447 43447 - 320 320 13 1395/12/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 42144 42144 نقدی (مچینگ) 42144 42144 - 40 40 1 1395/12/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 45234 - نقدی - - 550 - - - 1395/12/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 55000 - نقدی - - 60 - - - 1395/12/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 38856 39488 نقدی 39209 41389 1012 1782 1012 39 1395/12/22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 38856 39195 نقدی 39040 40609 550 770 550 21 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 38856 38969 سلف 38859 39800 2000 2580 2000 77 1395/12/16
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 200 - - - 1395/12/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 38856 41859 نقدی 41041 42741 525 2415 525 21 1395/12/22
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 56657 - نقدی - - 800 - - - 1395/12/22
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 56657 - نقدی - - 450 - - - 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 40480 - نقدی - - 600 - - - 1395/12/22
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 59336 - نقدی - - 450 - - - 1395/12/22
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 38856 42741 نقدی 42741 42741 399 1995 399 17 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 40851 40851 نقدی 40851 40851 220 22 22 898 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 40851 40851 نقدی (مچینگ) 40851 40851 - 11 11 449 1395/12/23
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 40851 - نقدی - - 600 - - - 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 41451 41451 نقدی 41451 41451 506 22 22 911 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 41451 41451 نقدی (مچینگ) 41451 41451 - 209 209 8 1396/01/06
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 57034 - نقدی - - 50 - - - 1395/12/22
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 160 - - - 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 40480 40480 نقدی 40480 40480 168 48 48 1 1395/12/22
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 112555 - نقدی - - 1008 - - - 1395/12/21
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 117052 117052 نقدی 117052 117052 201 201 201 23 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 36581 36581 نقدی 36581 36581 1012 286 286 10 1395/12/21
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 41451 41451 نقدی (مچینگ) 41451 41451 - 44 44 1 1395/12/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 45234 45234 نقدی (مچینگ) 45234 45234 - 220 220 9 1395/12/18
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 79076 79076 نقدی 79076 79076 100 100 100 7 1395/12/17
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 47095 47095 نقدی 47095 47095 550 66 66 3 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 49426 - نقدی - - 150 - - - 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 54182 54182 نقدی (مچینگ) 54182 54182 - 10 10 541 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 52649 52701 نقدی 52664 52749 100 130 100 5 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 43942 44838 نقدی 44759 44948 110 462 110 4 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 38856 41299 نقدی 40805 42741 550 1078 550 22 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 39214 43135 نقدی 43135 43135 1008 4179 1008 43 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 38856 42741 نقدی 42741 42741 168 714 168 7 1395/12/16
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 45017 - نقدی - - 110 44 - - 1395/12/16
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 52000 - نقدی - - 100 - - - 1395/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 62500 - نقدی - - 100 - - - 1395/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 62500 - نقدی - - 100 - - - 1395/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 62500 - نقدی - - 100 - - - 1395/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 62500 - نقدی - - 100 - - - 1395/12/15
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 62500 - نقدی - - 100 - - - 1395/12/15
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 96118 - نقدی - - 20 - - - 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 46808 - نقدی - - 220 - - - 1395/12/10
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 51489 51716 نقدی 51639 51989 220 308 220 11 1395/12/09
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 37116 39433 نقدی 39139 40827 242 572 242 9 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 42243 43798 نقدی 43319 43959 110 528 110 4 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 42243 42243 نقدی (مچینگ) 42243 42243 - 44 44 1 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 42243 42243 نقدی 42243 42243 105 105 21 887 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 37116 40827 نقدی 40827 40827 1012 3938 1012 41 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 38856 40005 نقدی 39488 41777 200 500 200 8 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 819 4137 819 33 1395/12/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 51756 51767 نقدی 51761 51806 237 259 237 12 1395/11/26
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 37250 40975 نقدی 40975 40975 504 6069 504 20 1395/11/26
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37250 39718 نقدی 39040 40975 880 1804 880 34 1395/11/25
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 45905 45905 نقدی (مچینگ) 45905 45905 - 22 22 1 1395/11/17
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 46627 46627 نقدی (مچینگ) 46627 46627 - 44 44 2 1395/11/16
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 45950 45950 نقدی 45950 45950 110 22 22 1 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 40289 40289 نقدی (مچینگ) 40289 40289 - 80 80 3 1395/11/13
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 41552 41748 نقدی 41679 41859 450 540 450 18 1395/12/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 50495 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 35564 36874 نقدی 36819 36888 55 187 55 2 1395/11/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 41309 - نقدی - - 63 - - - 1395/11/11
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 35460 35460 نقدی 35460 35460 968 880 880 31 1395/11/11
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 37611 37611 نقدی 37611 37611 902 902 902 33 1395/11/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 36363 37267 نقدی 37206 37777 400 660 400 14 1395/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 40226 41864 نقدی 41479 43039 1518 3432 1518 63 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 46627 46627 نقدی 46627 46627 110 66 66 3 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 45905 - نقدی - - 330 - - - 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 37250 40975 نقدی 40975 40975 264 5214 264 10 1395/11/26
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 40843 45676 نقدی 45666 45859 440 2508 440 20 1395/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 84043 - نقدی - - 200 - - - 1395/10/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی 34395 34395 506 66 66 2 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37408 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی 34395 34395 506 66 66 2 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 31791 34970 سلف 34970 34970 198 1034 198 6 1395/03/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 32768 32768 نقدی 32768 32768 200 60 60 1 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 34349 34349 نقدی (مچینگ) 34349 34349 - 40 40 1 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 4687 - نقدی - - 12000 - - - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 4921 - نقدی - - 1500 - - - 1395/03/17
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 3835 4218 نقدی 4218 4218 20000 127220 20000 84 1394/12/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 34834 34834 نقدی (مچینگ) 34834 34834 - 66 66 2 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 37085 37588 نقدی 37085 39000 1012 1518 1012 38 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 35020 35020 نقدی (مچینگ) 35020 35020 - 198 198 6 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 189 - - - 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - نقدی - - 396 - - - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 نقدی 40668 40668 200 660 200 8 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 نقدی 36309 36309 308 44 44 1 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 40226 41727 نقدی 41276 43532 300 740 300 12 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18