آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 56302 56302 نقدی 56302 56302 450 175 175 9852850 1397/08/23
اوره گرانول پتروشیمی رازی 19850 19850 نقدی 19850 19850 200 40 40 794000 1397/08/23
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 43710 43710 نقدی (مچینگ) 43710 43710 - 25 25 1092750 1397/08/23
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 94803 94803 نقدی (مچینگ) 94803 94803 - 44 44 4171332 1397/08/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 86217 86217 نقدی (مچینگ) 86217 86217 - 22 22 1896774 1397/08/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان 85904 85904 نقدی (مچینگ) 85904 85904 - 24 24 2061696 1397/08/23
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 92367 92367 نقدی (مچینگ) 92367 92367 - 110 110 10160370 1397/08/23
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 84950 84950 نقدی (مچینگ) 84950 84950 - 24 24 2038800 1397/08/23
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 95224 95224 نقدی (مچینگ) 95224 95224 - 66 66 6284784 1397/08/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 86217 86217 نقدی 86217 86217 360 24 24 2069208 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 86217 86217 نقدی 86217 86217 600 360 320 27589440 1397/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 100680 103533 سلف 103289 104113 407 583 407 42137909 1397/08/22
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 109614 - نقدی - - 400 - - - 1397/08/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 98104 101048 سلف 98399 108110 506 1364 506 51130057 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 92252 92252 نقدی 92252 92252 360 120 120 11070240 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 94803 94803 نقدی 94803 94803 1012 176 44 4171332 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 94803 94803 نقدی (مچینگ) 94803 94803 - 22 22 2085666 1397/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 98075 99637 سلف 99419 99788 143 297 143 14248091 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 95407 - نقدی - - 50 - - - 1397/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 103658 106778 سلف 105019 111685 1606 2024 1606 171485017 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 106156 106156 نقدی 106156 106156 30 30 20 2123120 1397/08/22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 88803 - نقدی - - 154 - - - 1397/08/22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 88803 - نقدی - - 66 - - - 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 95224 95224 نقدی 95224 95224 616 176 176 16759424 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 105373 105373 نقدی 105373 105373 506 352 264 27818472 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 95224 95224 نقدی 95224 95224 1200 456 408 38851392 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 84300 84300 نقدی 84300 84300 2002 638 506 42655800 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 109309 121395 نقدی 118539 131119 100 200 100 12139480 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 87821 87821 نقدی 87821 87821 66 22 22 1932062 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 109309 112797 نقدی 109451 119809 300 350 300 33839060 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 92252 92252 نقدی (مچینگ) 92252 92252 - 88 88 8118176 1397/08/22
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 109614 - نقدی - - 143 - - - 1397/08/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 97552 129174 سلف 128666 130799 858 3036 858 110831710 1397/08/22
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 116360 116360 نقدی 116360 116360 748 418 418 48638480 1397/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 96958 100043 سلف 99288 101259 407 836 407 40717655 1397/08/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 101046 101140 سلف 101046 101667 1265 1353 1265 127942639 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 85904 85904 نقدی 85904 85904 720 120 120 10308480 1397/08/22
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 84950 - نقدی - - 816 - - - 1397/08/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 125676 125676 نقدی 125676 125676 250 30 30 3770280 1397/08/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 84950 86756 نقدی 86290 88029 2816 3586 2816 244306128 1397/08/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 84950 84950 سلف (مچینگ) 84950 84950 - 60 60 5097000 1397/08/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 42742 42742 نقدی 42742 42742 200 20 20 854 1395/12/10
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 101398 101398 نقدی 101398 101398 40 20 20 2027960 1397/08/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 110968 - نقدی - - 300 - - - 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 84300 - نقدی - - 360 - - - 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 86217 86217 نقدی (مچینگ) 86217 86217 - 10 10 862170 1397/08/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 96419 96419 نقدی (مچینگ) 96419 96419 - 252 252 24297588 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 86217 86217 نقدی 86217 86217 2046 154 110 9483870 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 94803 94803 نقدی (مچینگ) 94803 94803 - 24 24 2275272 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 94803 94803 نقدی 94803 94803 308 154 110 10428330 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 94803 94803 نقدی 94803 94803 616 198 198 18770994 1397/08/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 95345 130051 سلف 128777 133489 1265 3003 1265 164514141 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 100557 100557 نقدی 100557 100557 1012 264 198 19910286 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 86217 86217 نقدی 86217 86217 240 72 72 6207624 1397/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 101518 101708 سلف 101518 102119 143 242 143 14544178 1397/08/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 86217 87871 سلف 87709 88079 300 540 300 26361260 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 107495 108520 نقدی 108119 108889 1012 1518 1012 109821756 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 107495 107495 سلف 107495 107495 2000 1100 1060 113944700 1397/08/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 98912 100800 سلف 99888 104009 2013 2398 2013 202911159 1397/08/22
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 96419 97780 نقدی 97199 100509 920 1240 920 89957380 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 107807 118073 نقدی 116899 119219 189 462 189 22315797 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 96419 96419 نقدی (مچینگ) 96419 96419 - 120 120 11570280 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 35099 38608 نقدی 38608 38608 80 780 80 3 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 96419 98063 نقدی 97698 98279 110 396 110 10786908 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 52250 112820 نقدی 107892 125550 960 2196 960 108307584 1397/07/09
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 96419 97271 سلف 96699 99222 800 1220 800 77817140 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 96419 96419 نقدی 96419 96419 506 506 462 44545578 1397/08/21
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 72196 98136 نقدی 95509 105599 500 1450 500 49068100 1397/08/21
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 24169 26585 نقدی 26585 26585 80 4980 80 2 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 96419 97200 نقدی 96620 98000 210 525 210 20412042 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 107807 107807 نقدی (مچینگ) 107807 107807 - 22 22 2371754 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 101632 108604 نقدی 107854 109760 105 273 105 11403420 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 96419 96535 نقدی 96437 96669 210 273 210 20272434 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 96419 96419 نقدی 96419 96419 714 693 651 62768769 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی 100429 100429 نقدی 100429 100429 504 504 504 50616216 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 114865 114865 نقدی 114865 114865 110 22 22 2527030 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 107807 118183 نقدی 117539 120000 374 902 374 44200376 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 107807 113309 نقدی 112444 114513 210 315 210 23794953 1397/08/21
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 96419 96419 نقدی 96419 96419 714 672 672 64793568 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 107807 - نقدی - - 105 - - - 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 107807 107807 نقدی (مچینگ) 107807 107807 - 20 20 2156140 1397/08/21
اوره پریل پتروشیمی شیراز 23635 23635 نقدی 23635 23635 1000 30 30 709050 1397/08/20
اوره پریل پتروشیمی خراسان 23635 23635 نقدی 23635 23635 1500 1520 520 12290200 1397/08/19
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 125935 125935 نقدی (مچینگ) 125935 125935 - 120 120 15233097 1397/08/20
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 73431 - نقدی - - 201 - - - 1397/04/30
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 69534 69534 نقدی 69534 69534 110 66 66 4589244 1397/08/20
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 69200 69200 نقدی (مچینگ) 69200 69200 - 44 44 3044800 1397/08/20
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 440000 440000 سلف (مچینگ) 440000 440000 - 4 4 1936000 1397/08/20
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید 125935 - سلف - - 84 - - - 1397/08/19
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 82837 82837 نقدی (مچینگ) 82837 82837 - 20 20 1656740 1397/08/19
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان 330000 - نقدی - - 125 - - - 1397/08/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 86671 86671 نقدی (مچینگ) 86671 86671 - 22 22 1906762 1397/08/19
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان 330000 - سلف - - 44 - - - 1397/08/19
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 107198 107198 نقدی 107198 107198 30 30 20 2143960 1397/08/15
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 96957 114028 نقدی 110111 117777 315 483 315 35918967 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 87683 87683 نقدی 87683 87683 770 374 330 28935390 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر 87683 87683 نقدی 87683 87683 220 154 154 13503182 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان 41205 41205 نقدی 41205 41205 480 60 48 1 1396/04/19
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 68667 68972 نقدی 68719 69870 110 154 110 7586964 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99475 102332 سلف 100629 110555 220 319 220 22513007 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 93821 93821 نقدی 93821 93821 66 66 66 6192186 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 95545 95545 نقدی 95545 95545 792 792 704 67263680 1397/08/15
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 96957 124071 نقدی 118999 131159 798 1092 798 99008952 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 96205 96205 نقدی 96205 96205 352 110 110 10582550 1397/08/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 108142 109508 سلف 108888 111239 110 330 110 12045924 1397/08/15
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 96157 108648 نقدی 102230 111001 210 819 210 22815996 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان 90512 90512 نقدی 90512 90512 180 20 20 1810240 1397/08/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 103470 103470 نقدی 103470 103470 264 132 132 13658040 1397/08/07
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 126847 137740 نقدی 137659 137900 30 70 30 4132190 1397/08/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 122766 137808 نقدی 137127 139139 63 252 63 8681904 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 93312 93312 نقدی 93312 93312 440 484 374 34898688 1397/08/07
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 119717 146143 نقدی 142222 148209 63 210 63 9207030 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 73528 76026 نقدی 75555 77509 506 836 506 38469046 1397/07/17
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 103865 105865 نقدی 105865 105865 50 70 50 5293250 1397/07/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 123645 - نقدی - - 40 60 - - 1397/07/17
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 40863 114015 نقدی 114010 114050 1694 2112 1694 193141740 1397/07/14
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 58214 146662 نقدی 145555 150009 126 735 126 18479349 1397/07/09
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 67120 67120 نقدی 67120 67120 63 105 63 4228560 1397/07/08
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 57763 - نقدی - - 441 - - - 1396/03/02
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 74500 149364 نقدی 148569 150159 40 160 40 5974560 1397/07/03
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 47487 96262 نقدی 92690 101239 936 1992 936 90101352 1397/07/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 48938 80112 نقدی 75889 96239 418 660 418 33486750 1397/07/03
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 54350 54350 نقدی 54350 54350 572 572 572 31088200 1397/07/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان 62223 62223 سلف 62223 62223 55 55 55 3422265 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 48722 100222 نقدی 100222 100222 66 374 66 6614652 1397/06/27
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 73100 73100 نقدی (مچینگ) 73100 73100 - 90 90 6579000 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 58214 107154 نقدی 105009 110599 84 210 84 9000957 1397/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 59544 59544 سلف (مچینگ) 59544 59544 - 20 20 1190880 1397/06/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 60436 66479 نقدی 66479 66479 77 1628 77 5118883 1397/05/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 49370 - نقدی - - 110 - - - 1397/06/20
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 47487 47487 نقدی (مچینگ) 47487 47487 - 48 48 2279376 1397/06/19
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 71465 71465 نقدی 71465 71465 32 16 16 1143440 1397/06/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 59694 62678 نقدی 62678 62678 126 462 126 7897428 1397/06/13
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1092 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 107807 107913 نقدی 107826 108158 660 704 660 71222316 1397/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 78810 82750 نقدی 82750 82750 30 270 30 2482500 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1260 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 107807 107807 نقدی (مچینگ) 107807 107807 - 22 22 2371754 1397/08/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 47006 49356 سلف 49356 49356 66 616 66 3257496 1397/05/30
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 107418 107418 نقدی 107418 107418 40 40 40 4296720 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 59694 62678 نقدی 62678 62678 110 968 110 6894580 1397/05/23
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 49181 51640 سلف 51640 51640 330 1782 330 17041200 1397/05/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 47630 50011 سلف 50011 50011 616 3520 616 30806776 1397/05/23
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان 56572 56572 سلف 56572 56572 836 836 836 47294192 1397/05/22
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 55255 58017 نقدی 58017 58017 210 8778 210 12183570 1397/05/16
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 51262 53825 نقدی 53825 53825 1000 5940 1000 53825000 1397/05/15
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 86408 86408 نقدی 86408 86408 750 280 280 24194240 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 50125 52631 نقدی 52631 52631 800 7810 800 42104800 1397/05/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 51832 54423 نقدی 54423 54423 240 576 240 13061520 1397/05/09
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 71479 - نقدی - - 30 - - - 1397/05/07
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 54462 54462 سلف 54462 54462 88 88 88 4792656 1397/05/07
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 58660 58660 نقدی 58660 58660 147 147 147 8623020 1397/05/07
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار 57919 57919 نقدی 57919 57919 200 200 200 11583800 1397/04/30
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 58470 - نقدی - - 100 - - - 1397/04/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 48603 53463 نقدی 53463 53463 300 2360 300 16038900 1397/04/26
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 52654 57919 نقدی 57919 57919 176 1892 176 10193744 1397/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 76126 83939 نقدی 83939 83939 60 180 60 5036340 1397/04/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان 46568 46602 نقدی 46568 46709 960 1152 960 44737584 1397/04/19
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 46005 50605 نقدی 50605 50605 506 1573 506 25606130 1397/04/19
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال 52840 58124 نقدی 58124 58124 210 546 210 12206040 1397/04/19
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 78100 - نقدی - - 60 - - - 1397/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 75600 - نقدی - - 60 - - - 1397/04/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام 60064 66070 نقدی 66070 66070 220 8382 220 14535400 1397/04/12
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 52572 57829 نقدی 57829 57829 189 1407 189 10929681 1397/04/11
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 60942 67036 نقدی 67036 67036 110 968 110 7373960 1397/04/11
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول 52409 52409 نقدی 52409 52409 176 176 176 9223984 1397/04/10
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 37541 45049 نقدی 45049 45049 500 1800 500 22524500 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 66848 66848 سلف (مچینگ) 66848 66848 - 176 176 11765248 1397/08/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 66848 66851 نقدی 66848 66868 620 740 620 41447420 1397/08/21
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 66848 66848 نقدی (مچینگ) 66848 66848 - 330 330 22059840 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 58174 63991 نقدی 63991 63991 200 480 200 12798200 1397/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 70830 70830 نقدی 70830 70830 60 20 20 1416600 1397/04/03
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند 56055 56055 نقدی 56055 56055 80 80 80 4484400 1397/03/22
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 47179 47179 نقدی (مچینگ) 47179 47179 - 66 66 3113814 1397/03/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 52083 57291 نقدی 57291 57291 550 10890 550 31510050 1397/03/08
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 96157 97614 نقدی 96555 99109 400 640 400 39045600 1397/08/15
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 52083 57291 نقدی 57291 57291 200 3940 200 11458200 1397/03/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 32823 33393 نقدی 33209 33888 220 374 220 7 1395/02/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 57415 57415 نقدی (مچینگ) 57415 57415 - 22 22 1263130 1397/02/31
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66085 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 47830 49546 نقدی 49319 50280 726 1408 726 35970198 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 50242 55266 نقدی 55266 55266 168 13335 168 9284688 1397/02/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 51639 56802 نقدی 56802 56802 210 3591 210 11928420 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 45310 45310 نقدی (مچینگ) 45310 45310 - 384 384 17399040 1397/02/24
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 51785 51785 نقدی 51785 51785 216 144 144 7457040 1397/02/24
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 51575 51575 سلف (مچینگ) 51575 51575 - 220 220 11346500 1397/02/19
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 66410 - نقدی - - 50 - - - 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند 53890 53890 نقدی (مچینگ) 53890 53890 - 20 20 1077800 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی 55557 55557 نقدی 55557 55557 66 66 66 3666762 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 100 - - - 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان 53525 54363 نقدی 54109 54599 240 384 240 13047216 1397/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 71550 - نقدی - - 60 - - - 1397/01/19
قیر 6070 پالایش نفت جیران اردکان 13350 13350 نقدی 13350 13350 500 225 225 3 1396/12/23
قیر 6070 پالایش نفت تبریز - - - - - - - - - -
قیر 6070 رهام اسپرلوس - - - - - - - - - -
قیر 6070 دنا بام گلستان 13695 13695 نقدی 13695 13695 500 100 100 1 1396/12/20
قیر امولسیون CRS1 پالایش نفت جیران اردکان 10500 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/23
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند چناران - - - - - - - - - -
شکر سفید قند نیشابور - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) 27220 - نقدی - - 75 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند پیرانشهر 27220 - نقدی - - 400 - - - 1396/12/19
شکر سفید قند ارمغان صبای فسا 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند تربت حیدریه 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید کارخانه قند چهارمحال بختیاری - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (قند امیرکبیر) - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت جوین - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت فارابی - - - - - - - - - -
شکر سفید قند شیروان - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت دهخدا - - - - - - - - - -
شکر سفید آذر قند نقده - - - - - - - - - -
شکر سفید کشت و صنعت و دامپروری مغان 27220 - نقدی - - 1000 - - - 1396/12/23
شکر سفید قند شیرین - - - - - - - - - -
شکر سفید قند کرج - - - - - - - - - -
شکر سفید مواد غذایی سوغاتی شاهین دژ 27220 - نقدی - - 50 - - - 1396/12/20
شکر سفید قند میبد - - - - - - - - - -
شکر خام برزیل 24000 - نقدی - - 5000 2000 - - 1396/12/23
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 35031 35031 سلف (مچینگ) 35031 35031 6834 6834 6834 239 1396/12/22
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 25700 25700 سلف 25700 25700 1500 1500 1500 38 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی 48566 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
شمش آلیاژ ADC17 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 60 60 60 7 1396/12/22
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی 53954 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان 40560 40560 سلف (مچینگ) 40560 40560 3732 3732 3732 151 1396/12/22
شمش آلیاژ I9MGM آلومینیوم ایران(ایرالکو) 120139 120139 نقدی 120139 120139 650 650 650 78 1396/12/22
شمش طلا 997 معدن زرشوران 2145696 1898399 نقدی 1898399 1898399 - - - 18 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس 14454 - نقدی - - 200 - - - 1396/12/22
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز 13998 13998 نقدی 13998 13998 1800 1738 1738 24 1396/12/19
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا 917250607 - نقدی - - - - - - 1396/12/22
شمش آلیاژ A6005 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 122228 122228 نقدی 122228 122228 40 40 40 4 1396/12/22
وکیوم باتوم پالایش نفت تهران (تندگویان) 10914 10922 نقدی 10914 10939 16000 16650 16000 174 1396/12/21
وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز 10914 10914 نقدی 10914 10914 29000 28670 28670 312 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس 11460 11460 نقدی 11460 11460 18000 18000 18000 206 1396/12/23
وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز 11460 11460 نقدی 11460 11460 5000 500 500 5 1396/12/19
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان 10914 10914 نقدی (مچینگ) 10914 10914 - 1000 1000 10 1396/12/23
سبد مخلوط ذوب آهن اصفهان 26700 26700 سلف 26700 26700 13000 13000 13000 347 1396/12/20
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند 51353 51353 نقدی (مچینگ) 51353 51353 - 20 20 1 1396/12/15
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 52346 52458 نقدی 52346 52849 180 280 180 9 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 65539 67109 نقدی 67109 67109 50 160 50 3 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 104077 104077 نقدی 104077 104077 660 242 132 13738164 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 103047 103047 نقدی (مچینگ) 103047 103047 - 88 88 9068136 1397/08/23
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک 12550 12550 نقدی 12550 12550 1000 550 550 6 1396/12/13
کنسانتره فلزات گرانبها شرکت ملی صنایع مس ایران 5269713 5269713 نقدی 5269713 5269713 24 18 18 94 1396/12/13
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 111140 111140 نقدی (مچینگ) 111140 111140 - 40 40 4 1396/12/13
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 104469 104469 نقدی (مچینگ) 104469 104469 - 600 600 62 1396/12/13
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز 9380 9380 نقدی 9380 9381 5000 6500 5000 46 1396/12/13
میلگرد 10-A3 فولاد کرمان 23000 23338 نقدی 23338 23338 110 220 110 2 1396/12/13
سولفور مولیبدن شرکت ملی صنایع مس ایران 486750 486750 نقدی 486750 486750 10 10 10 4 1396/12/13
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار 53244 54031 نقدی 54000 54449 150 280 150 8 1396/12/08
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز 55171 55171 نقدی 55171 55171 400 310 140 7 1396/11/30
گندم دورم فارس 9380 9380 نقدی 9380 9380 1000 1000 1000 9 1396/11/15
گندم دورم خوزستان 9380 - نقدی - - 2000 - - - 1396/12/13
گندم دورم کرمانشاه 9380 9380 نقدی 9380 9380 2000 1000 1000 9 1396/11/01
گندم دورم کرمان 9380 - نقدی - - 4000 - - - 1396/12/13
گندم دورم ایلام - - - - - - - - - -
ذرت دانه ای (ماده 33) هرمزگان 8100 8100 نقدی 8100 8100 117 117 117 954 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) کرمان 8200 8200 نقدی 8200 8200 345 345 345 2 1396/11/15
ذرت دانه ای (ماده 33) ایلام 8700 8700 نقدی 8700 8700 44 44 44 385 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) یزد 8100 - نقدی - - 101 - - - 1396/11/01
ذرت دانه ای (ماده 33) سیستان و بلوچستان 8700 8700 نقدی 8700 8700 138 138 138 1 1396/11/01
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 117665 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 111128 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز 14302 14302 نقدی 14302 14302 1400 1331 1331 19 1396/11/15
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تهران - - - - - - - - - -
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 49100 49100 نقدی (مچینگ) 49100 49100 - 24 24 1 1396/11/11
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) 112128 - نقدی - - 100 - - - 1396/11/01
سبد مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران 313704 313704 نقدی (مچینگ) 313704 313704 - 360 360 112 1396/11/01
مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران 322117 322117 نقدی (مچینگ) 322117 322117 - 140 140 45 1396/11/01
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان - - - - - - - - - -
مس مفتول گیل راد شمال 322667 322667 نقدی 322667 322667 60 60 60 19 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره G ) شرکت ملی صنایع مس ایران 548 548 نقدی 548 548 10000 1500 1500 822 1396/11/01
سیمان تیپ2 سیمان شرق 1175 1175 نقدی (مچینگ) 1175 1175 - 1000 1000 1 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان روسیه 32506 32506 نقدی 32506 32506 3000 1000 1000 32 1396/11/01
روغن خام آفتابگردان اوکراین - - - - - - - - - -
مس کم عیار 5% شرکت ملی صنایع مس ایران 6853 6853 نقدی 6853 6853 1000 1000 1000 6 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 87500 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی صنایع مس ایران 1425 1425 نقدی 1425 1425 10000 1000 1000 1 1396/11/01
روغن خام سویا پاراگوئه 33000 33000 نقدی 33000 33000 5500 2700 2700 89 1396/11/01
روغن خام سویا آرژانتین 33000 33000 نقدی (مچینگ) 33000 33000 - 600 600 19 1396/12/21
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 118040 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان 110135 - نقدی - - 20 - - - 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 64500 64601 نقدی 64601 64601 120 220 120 7 1396/11/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 63000 - نقدی - - 120 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 62000 - نقدی - - 100 - - - 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 59000 - نقدی - - 100 - - - 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 58000 - نقدی - - 50 - - - 1396/09/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 37111 42924 نقدی 42119 44533 66 484 66 2 1396/09/07
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 72196 72196 نقدی 72196 72196 450 335 295 21297820 1397/08/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 40014 40014 سلف 40014 40014 264 770 264 10 1396/08/16
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال 48419 56183 نقدی 56029 56209 210 1176 210 11 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان 115000 - نقدی - - 66 - - - 1396/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان 41323 42029 نقدی 42029 42029 96 192 96 4 1396/08/09
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 84200 84200 سلف 84200 84200 35 35 35 2 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 57670 57670 سلف 57670 57670 1001 1001 1001 57 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان 45485 - نقدی - - 72 72 - - 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 38404 38404 نقدی (مچینگ) 38404 38404 - 22 22 844 1396/05/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 50357 - نقدی - - 420 - - - 1396/04/13
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 119924 119924 سلف 119924 119924 1001 500 500 60021962 1397/08/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 37233 37243 نقدی 37242 37250 121 143 121 4 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 40546 42421 نقدی 41749 43134 451 946 451 19 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 47726 56339 نقدی 55909 57279 1500 4040 1500 84 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 100557 100578 نقدی 100557 100617 1500 1690 1500 150867160 1397/08/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام 40546 40546 نقدی (مچینگ) 40546 40546 - 176 176 7 1396/04/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 57000 - نقدی - - 100 - - - 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم 34370 - نقدی - - 72 - - - 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 37679 37963 نقدی 37879 38056 330 462 330 12 1396/04/04
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 39384 39384 نقدی (مچینگ) 39384 39384 - 880 880 34 1396/02/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 97221 126939 نقدی 113829 136631 1992 2472 1992 252861672 1397/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 47000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/17
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان 86000 - نقدی - - 88 - - - 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 52000 - نقدی - - 100 - - - 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 126847 134859 نقدی 133829 135299 30 60 30 4045770 1397/08/07
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50000 - نقدی - - 60 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25000 - نقدی - - 25 - - - 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 46125 46125 نقدی 46125 46125 110 44 44 2 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 40647 40649 سلف 40647 40788 3000 3380 3000 121 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار 37116 40827 نقدی 40827 40827 210 7686 210 8 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 42406 42406 نقدی 42406 42406 360 48 24 1 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 39906 39906 نقدی 39906 39906 100 60 20 798 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 35099 38353 نقدی 38089 38608 540 1860 540 20 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 96419 96713 نقدی 96419 97809 648 912 648 62670024 1397/08/21
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند 41165 41801 نقدی 41659 42289 200 580 200 8 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد 36406 - نقدی - - 480 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 39899 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 28347 28347 سلف (مچینگ) 28347 28347 - 110 110 3 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 34395 34395 نقدی (مچینگ) 34395 34395 - 11 11 378 1395/03/25
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 41503 - نقدی - - 100 - - - 1395/03/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40407 - نقدی - - 220 - - - 1395/03/12
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37555 37746 نقدی 37555 37809 50 90 50 1 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز 39428 39428 نقدی 39428 39428 100 20 20 788 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 31434 31434 نقدی 31434 31434 84 21 21 660 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال 31434 - نقدی - - 63 - - - 1395/02/07
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز 38322 38322 نقدی 38322 38322 100 120 100 3 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 35833 36438 نقدی 36349 36469 70 150 70 2 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال 31434 33633 نقدی 33300 33800 315 1218 315 10 1395/01/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 36971 40668 نقدی 40668 40668 200 660 200 8 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 36971 - نقدی - - 396 - - - 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 36309 36309 نقدی 36309 36309 308 44 44 1 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 32877 36164 نقدی 36164 36164 110 1890 110 3 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار 28848 31732 نقدی 31732 31732 60 540 60 1 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 58602 61532 نقدی 61532 61532 100 15140 100 6153200 1397/05/22