اطلاعیه های عرضه بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 38918 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز بانک ملی 50 25 47278 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 330 20 49086 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 420 50 49086 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز بانک ملی 100 25 48655 1396/04/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 110 50 41724 1396/04/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 66 50 45021 1396/01/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 45118 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند بانک ملی 500 50 42704 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 36452 1396/04/04
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس پیشگامان بهپرور 600 25 46657 1396/04/04
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز بانک ملی 600 25 46657 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 384 40 41016 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 50 39198 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 660 50 41016 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 220 50 41724 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 660 50 38253 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند پارسیان 2486 50 31318 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 2992 50 31318 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان باهنر 900 50 31167 1396/03/21
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر باهنر 200 50 31318 1396/04/04
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز بانک ملی 600 25 49618 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 240 40 45118 1396/04/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 70 10 67845 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم صبا جهاد 319 50 40434 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم صبا جهاد 627 50 39198 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 903 50 37679 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 39979 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 273 50 42704 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون آگاه 396 50 37679 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 1694 50 37679 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 500 50 37691 1396/03/22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 300 50 41204 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم صبا جهاد 3003 50 41859 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند بانک ملی 1000 50 40518 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام بانک آینده 1012 50 40518 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 50 43766 1396/04/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 40 10 79644 1396/04/04
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 315 50 48379 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون فارابی 1100 50 41204 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 220 50 41016 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان باهنر 500 50 34449 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر باهنر 80 50 24169 1394/12/18
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 50 39198 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 330 50 42704 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون فارابی 110 50 37679 1396/04/04
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر حافظ 100 25 48600 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 798 50 37679 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 2002 50 37735 1396/04/04
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 308 50 32884 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز بانک ملی 100 25 48655 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 350 50 38092 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند بانک ملی 300 50 38092 1396/03/29
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سینا 500 50 41016 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 43625 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان مفید 2002 50 35323 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 1500 50 41016 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام بانک آینده 506 50 38253 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر بانک آینده 1760 50 38253 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 42704 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام بانک ملت 3000 50 37359 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 330 50 39198 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 1500 50 38022 1396/04/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 50 42742 1395/12/10
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 420 50 37679 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 210 50 45547 1396/04/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 441 50 57763 1396/03/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 418 20 49086 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 330 50 43766 1396/04/04
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم حافظ 100 25 46290 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 231 50 42704 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 440 50 42704 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 143 50 37160 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان بانک سپه 1012 50 36397 1396/04/04
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند پارسیان 66 50 33823 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 1012 50 33644 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 72 50 34370 1396/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 480 50 38965 1396/04/04
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند بانک ملی 700 50 42704 1396/04/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 1012 50 34685 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام بانک آینده 1012 50 36452 1396/04/04
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان پارسیان 88 50 82000 1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 506 50 33281 1396/04/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 52000 1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 2002 50 34303 1396/04/03
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان پارسیان 88 50 82000 1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 1507 50 32994 1396/04/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 52000 1396/04/03
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان پارسیان 100 20 75200 1396/04/03
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون آگاه 88 50 39833 1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 2508 50 32004 1396/04/03
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان پارسیان 100 18 82600 1396/04/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 46000 1396/04/03
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند بانک ملی 800 40 48379 1396/04/03
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 240 40 63719 1396/03/02
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 528 50 38033 1396/03/30
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون آگاه 660 50 39384 1396/02/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 37160 1396/03/29
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون فارابی 132 50 37679 1396/03/29
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/03/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/03/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/03/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/03/28
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/03/28
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 500 50 38930 1396/03/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 37691 1396/03/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون آگاه 220 50 37679 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 357 50 37691 1396/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون فارابی 440 50 37691 1396/03/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال مفید 105 50 37691 1396/03/22
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 210 50 38242 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 252 50 38242 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 38242 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون آگاه - 50 - 1395/02/27
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان پارسیان 60 20 82600 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 23000 1396/03/07
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 110 50 37310 1396/03/06
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 38469 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم صبا جهاد 2508 50 37495 1396/03/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم صبا جهاد 1001 50 38207 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 42188 1396/03/02
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون آگاه 440 50 38746 1396/03/01
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 47228 1396/02/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان بانک صنعت و معدن 99 50 36314 1396/02/19
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 50 39028 1396/02/18
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان پارسیان 88 50 86000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 260 25 56000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 460 25 56000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 47000 1396/02/17
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 10 66975 1396/02/12
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 600 50 39188 1396/02/11
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 52000 1396/02/10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 770 50 34296 1396/02/04
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم صبا جهاد 88 50 39350 1396/02/04
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 1512 50 39706 1396/02/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون آگاه 66 50 39782 1396/02/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 39388 1396/02/12
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 480 50 37359 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 25000 1396/01/20
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 6996 50 41191 1396/01/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام بانک سپه 2000 50 39763 1395/12/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 46125 1395/12/17
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 25 49426 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند بانک ملی 3000 50 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 210 50 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 46808 1395/12/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول آگاه 220 50 51489 1395/12/09
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 42243 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 360 50 42406 1395/11/19
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون آگاه 506 50 40226 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند بانک ملی 260 50 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز مفید 100 50 39906 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 45905 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 1386 50 37679 1396/04/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند بانک ملی 540 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 660 50 38746 1396/03/02
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد توازن بازار - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان باهنر - 50 - 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم مدبر آسیا - 50 - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان باهنر - 50 - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام بانک ملت 1496 50 34810 1396/04/03
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی - 50 - 1395/03/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 84 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 189 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 63 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال مفید 315 50 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز مفید 100 50 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 70 50 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز مفید 200 50 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم صبا جهاد 396 50 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 480 50 38253 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون فارابی 110 50 38253 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم صبا جهاد 396 50 38253 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم صبا جهاد 308 50 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 60 50 28848 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 300 50 42704 1396/03/29