اطلاعیه های عرضه بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم صبا جهاد 506 20 75927 1398/08/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان رضوی 88 20 91535 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان رضوی 506 20 92272 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان رضوی 66 20 96284 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان رضوی 506 20 98167 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان رضوی 506 20 93992 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان بانک توسعه صادرات 506 20 85758 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 110 20 89361 1398/08/28
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر بانک صنعت و معدن 25 25 110704 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام بانک سامان 1012 20 83799 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر بانک دی 1518 20 83799 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 1210 20 83799 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان بانک توسعه صادرات 506 20 87454 1398/08/28
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز بانک ملی 55 25 105974 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 20 88377 1398/08/28
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم بانک صنعت و معدن 40 25 99497 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون خبرگان سهام 880 20 82913 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم صبا جهاد 506 20 82913 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 170 20 84830 1398/08/06
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 240 20 82913 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 20 88377 1398/08/28
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز بانک ملی 25 25 103451 1398/08/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 630 20 155236 1398/08/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 441 50 57763 1396/03/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 10 136326 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 168 20 87884 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 902 20 87884 1398/08/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز بانک ملی 400 10 129433 1398/08/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله مفید 110 20 88762 1398/08/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 110 20 88762 1398/08/28
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز بانک ملی 105 25 100423 1398/08/28
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز بانک ملی 100 25 105974 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله مفید 110 20 92272 1398/08/28
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز بانک ملی 858 25 110704 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله مفید 110 20 87884 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان رضوی 88 20 93255 1398/08/28
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز بانک ملی 803 25 99497 1398/08/28
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز بانک ملی 55 25 92563 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان بانک توسعه صادرات 506 20 87696 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 360 20 82913 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 220 50 86952 1397/09/20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام بانک آینده 957 20 128241 1398/08/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 420 50 50357 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز بانک ملی 25 25 105974 1398/08/28
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس بانک صنعت و معدن 200 25 99497 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان بانک توسعه صادرات 506 20 90765 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام بانک سامان 110 20 77896 1398/08/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 100 25 106343 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 759 20 81693 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند بانک ملی 600 50 88838 1398/02/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان رضوی 506 20 95547 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام بانک آینده 1200 20 87884 1398/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان رضوی 66 20 98904 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام بانک آینده 900 20 87884 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام بانک آینده 200 20 82913 1398/08/28
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 600 20 82756 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 20 77896 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم صبا جهاد 220 20 78964 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم صبا جهاد 506 20 82913 1398/08/28
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم صبا جهاد 66 20 82756 1398/08/28
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 20 82756 1398/08/28
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم صبا جهاد 506 20 83249 1398/08/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 120 10 129433 1398/08/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 480 20 87884 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 480 20 77896 1398/08/28
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 480 20 86203 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم صبا جهاد 506 20 93232 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند بانک ملی 50 50 65539 1396/12/14
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون خبرگان سهام 264 50 94053 1397/12/25
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 330 20 99536 1398/08/06
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 550 20 82756 1398/08/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 800 20 82756 1398/08/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 50 42742 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم صبا جهاد 506 20 84726 1398/08/28
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 20 83249 1398/08/28
اوره پریل پتروشیمی خراسان اردیبهشت ایرانیان 2500 20 18810 1398/08/25
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان بانک ملی 80 20 318000 1398/08/25
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان بانک ملی 40 16 298000 1398/08/25
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان بانک ملی 48 16 274000 1398/08/25
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان بانک ملی 64 16 274000 1398/08/25
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان بانک ملی 64 16 274000 1398/08/25
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان بانک ملی 48 16 276000 1398/08/25
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان بانک ملی 40 20 265000 1398/08/25
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند صبا جهاد 154 20 109489 1398/08/25
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند بانک ملی 256 16 127526 1398/08/25
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 160 40 73431 1397/04/30
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان بانک ملی 40 20 290000 1398/08/25
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان بانک ملی 25 20 240000 1398/08/25
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين بانک مسکن 80 16 102201 1398/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 220 25 109005 1398/08/21
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین بانک مسکن 48 20 102201 1398/08/21
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز بانک ملی 55 25 100050 1398/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 308 25 109005 1398/08/21
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 300 20 93759 1398/08/21
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم صبا جهاد 451 50 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند بانک ملی 170 50 49616 1396/08/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام بانک آینده 1012 50 40546 1396/04/13
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین بانک مسکن 48 25 109912 1398/08/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 66 20 78464 1398/08/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم صبا جهاد 132 20 76509 1398/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 220 25 108489 1398/08/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 120 20 92200 1398/08/21
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 120 20 87810 1398/08/21
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان بانک مسکن 100 25 102201 1398/08/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 220 25 109005 1398/08/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 506 20 87810 1398/08/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز بانک ملی 100 20 79569 1398/08/21
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال مفید 105 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال مفید 420 20 99613 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 160 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 20 108737 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 20 117340 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون خبرگان سهام 396 20 108737 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 20 108737 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون خبرگان سهام 220 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 120 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 315 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون خبرگان سهام 1100 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون خبرگان سهام 880 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 70 20 98277 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 504 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند بانک ملی 400 20 108737 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند بانک ملی 1000 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون خبرگان سهام 154 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 357 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 20 111670 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 84 20 108737 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند بانک ملی 90 20 105475 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 20 101210 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 330 20 108737 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 140 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 1008 20 99613 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون خبرگان سهام 396 20 108737 1398/08/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند صبا جهاد 1500 20 72952 1398/08/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام پیشگامان بهپرور 2002 20 75208 1398/08/20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان باهنر 200 50 37541 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر باهنر 300 20 75472 1398/08/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 20 111279 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 20 108737 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون خبرگان سهام 880 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 600 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 1000 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 20 111279 1398/08/20
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند بانک ملی 600 20 111670 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال مفید 63 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 888 20 99613 1398/08/20
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون خبرگان سهام 330 20 99613 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال مفید 66 20 108737 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 40 20 108737 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 20 115092 1398/08/20
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون خبرگان سهام 88 20 94855 1398/08/20
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 210 20 151036 1398/08/18
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 50 25 111580 1398/08/14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 96 20 76973 1398/08/14
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 300 25 111580 1398/08/14
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان باهنر 506 20 87980 1398/08/14
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 50 20 80792 1398/08/14
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 20 83291 1398/08/14
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 96 20 83291 1398/08/14
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون اقتصاد بیدار 396 20 97968 1398/08/13
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند بانک مسکن 57 20 78398 1398/08/13
پلی وینیل کلراید E7244 پتروشیمی اروند بانک صنعت و معدن 66 20 79112 1398/08/06
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان مفید 45 20 260000 1398/08/04
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 220 20 91145 1398/07/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام بانک کارآفرین 1000 20 79622 1398/07/30
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 20 159296 1398/07/29
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز بانک ملی 33 25 106852 1398/07/23
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 40 25 116277 1398/07/23
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند بانک ملی 50 20 99804 1398/07/22
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 600 20 94855 1398/08/20
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان باهنر 40 16 274000 1398/07/16
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 192 20 83421 1398/07/16
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال مفید 264 20 161894 1398/07/15
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام بانک صنعت و معدن 2508 20 83945 1398/07/15
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون آگاه 110 20 101050 1398/07/15
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی EX6B پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 200 20 103850 1398/07/09
پلی اتیلن سنگین لوله EX6N پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 200 20 98224 1398/07/09
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 90 25 117036 1398/07/09
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پتروشیمی شازند بانک ملی 60 20 117673 1398/07/08
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 80 20 97813 1398/07/01
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 93 20 97750 1398/06/25
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 200 25 121740 1398/06/26
پلی اتیلن سنگین فیلم PPA5110 پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 330 20 87682 1398/06/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 20 121284 1398/06/25
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال مفید 105 20 100773 1398/06/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان باهنر 150 20 88705 1398/06/17
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام بانک صادرات 315 50 79866 1398/02/30
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 114921 1398/06/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام بانک آینده 330 20 101923 1398/06/05
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 1320 20 94253 1398/06/05
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 50 20 109684 1398/06/04
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 1008 20 120099 1398/06/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم صبا جهاد 132 50 90181 1398/05/28
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان باهنر 250 50 93118 1398/05/28
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر باهنر 80 50 24169 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 84 50 134524 1398/05/22
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند بانک ملی 60 50 112728 1398/05/22
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون فارابی 88 50 110942 1398/02/30
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند باهنر 110 50 89529 1398/05/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 110906 1398/05/01
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 116674 1398/04/17
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون فارابی 88 50 113024 1398/04/17
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 50 25 118318 1398/04/11
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون فارابی 66 50 115660 1398/04/03
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 130953 1398/03/27
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 75 25 70384 1398/03/07
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون فارابی 198 50 110942 1398/02/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم صبا جهاد 66 50 88469 1398/02/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم صبا جهاد 198 50 71916 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم صبا جهاد 198 50 78180 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 88133 1398/01/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 96 50 80605 1398/01/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 40 25 110758 1398/01/20
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 200 50 96904 1398/01/19
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان بانک سامان 36 40 230000 1397/12/26
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون فارابی 330 50 94202 1397/12/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 114077 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 240 50 94202 1397/12/20
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون فارابی 110 50 91348 1397/12/13
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان بانک سامان 100 20 260000 1397/12/13
پتاس (کلرید پتاسیم) مجتمع پتاس خور و بیابانک بانک صنعت و معدن 500 20 26050 1397/12/12
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند بانک ملی 90 50 74705 1397/12/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز بانک ملی 35 20 85605 1398/06/05
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد توازن بازار 288 50 79340 1397/12/07
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 90 50 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 70 50 81097 1397/11/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 41205 1396/04/19
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 50 25 83818 1397/11/23
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE پتروشیمی شازند بانک ملی 50 50 90744 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 100 25 78858 1397/11/23
پلی استایرن انبساطی FINE پتروشیمی تبریز بانک ملی 40 25 70384 1398/03/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 10 118217 1397/11/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 50 97366 1397/11/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 168 50 74175 1397/11/09
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 30 25 90278 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام بانک پاسارگاد 110 50 78484 1397/11/09
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام بانک پاسارگاد 154 50 81090 1397/11/09
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال مفید 88 50 92436 1397/11/08
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال مفید 105 50 87749 1397/10/24
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال مفید 110 50 104741 1397/10/17
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال مفید 105 50 94176 1397/09/26
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم صبا جهاد 2002 50 99222 1397/09/20
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند بانک ملی 1300 20 100095 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 550 20 100095 1398/08/28
پلی پروپیلن نساجی ZH564S نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 525 50 96150 1397/08/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 110 50 99475 1397/08/15
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 66 50 93821 1397/08/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام بانک آینده 440 50 93312 1397/08/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 180 50 90512 1397/08/07
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز بانک ملی 50 10 103865 1397/07/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله مفید 154 50 48938 1397/07/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 55 50 62223 1397/06/27
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله مفید 66 50 48722 1397/06/27
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 84 50 58214 1397/06/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله مفید 110 50 49370 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند بانک ملی 1500 50 59544 1397/06/20
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 77 50 60436 1397/05/01
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 40 10 107418 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 58602 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 330 20 108737 1398/08/20
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG641 پتروشیمی تندگویان سهم آشنا 836 50 56572 1397/05/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال مفید 147 50 58660 1397/05/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE450 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 75600 1397/04/17
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 58174 1397/04/04
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 47179 1397/03/22
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 88 50 57415 1397/02/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 47830 1397/02/25
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان سهم آشنا 216 50 51785 1397/02/24
پلی استایرن انبساطی دیرسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 50 25 66410 1397/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 50 50 53890 1397/02/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 66 50 55557 1397/02/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE40 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 63000 1397/02/09
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 53525 1397/01/20
قیر PG6422 نفت جی خبرگان سهام 5000 40 13600 1396/12/23
قیر PG6422 نفت پاسارگاد شیراز باهنر 2700 40 13998 1396/12/21
قیر PG6422 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 200 40 14454 1396/12/22
قیر 85100 بام گام عایق ارومیه پیشگامان بهپرور 1000 40 14252 1396/12/23
قیر 85100 نفت جی خبرگان سهام 3000 40 13350 1396/12/23
قیر 85100 نفت پاسارگاد اراک باهنر 210 40 13350 1396/12/13
قیر PG5822 نفت جی خبرگان سهام 3000 40 13600 1396/12/23
قیر PG5822 نفت پاسارگاد تبریز باهنر 900 40 14452 1396/12/20
قیر PG7010 نفت جی خبرگان سهام 2000 40 14000 1396/12/23
قیر PG7010 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 800 40 13900 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 500 40 14704 1396/12/22
قیر PG7010 نفت پاسارگاد شیراز باهنر 200 40 14298 1396/12/21
قیر 6070 نفت جی خبرگان سهام 3000 40 13350 1396/12/23
قیر 6070 نفت پاسارگاد تهران باهنر 500 40 13650 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 200 40 14254 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 600 40 13350 1396/12/21
قیر 6070 نفت پاسارگاد اراک باهنر 1000 40 13350 1396/12/22
گندم خوراکی ایلام باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی یزد فارابی 400 10 9020 1396/12/21
گندم خوراکی قزوین باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی لرستان باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان غربی باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی اصفهان سینا 1000 10 9020 1396/12/22
گندم خوراکی سمنان - - - - -
گندم خوراکی مرکزی باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی آذربایجان شرقی - - - - -
گندم خوراکی همدان باهنر 400 10 9020 1396/12/23
گندم خوراکی زنجان آگاه 400 10 9020 1396/12/05
گندم خوراکی کرمانشاه سینا 1000 10 9020 1396/12/22
گندم خوراکی کردستان فارابی 400 10 9020 1396/12/21
گندم خوراکی فارس سینا 1000 10 9020 1396/12/22
گندم خوراکی خوزستان آگاه 400 10 9020 1396/12/05
گندم خوراکی گلستان فارابی 400 10 9020 1396/11/01
گندم خوراکی خراسان رضوی باهنر 400 10 9020 1396/12/23
شکر خام برزیل باهنر 5000 10 24000 1396/12/23
شمش آلیاژ 380/3 آلومینیوم ایران(ایرالکو) کالای خاورمیانه 370 20 121184 1396/12/23
شمش آلیاژ AS9U3GS آلومینیوم ایران(ایرالکو) کالای خاورمیانه 520 20 106558 1396/12/23
سبد گندم دورم کرمانشاه - البرز سینا 10000 10 9380 1396/12/22
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 6834 200 35031 1396/12/22
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 58360 500 27977 1396/12/22
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 23749 500 24603 1396/12/22
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 3732 200 40560 1396/12/22
بیلت 6063-7 آلومینیوم ایران(ایرالکو) کالای خاورمیانه 100 20 111140 1396/12/22
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان مبین سرمایه 29332 500 26190 1396/12/22
قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 500 40 13600 1396/12/21
قیر 200300 نفت پاسارگاد اراک باهنر 700 40 11664 1396/12/21
قیر امولسیون CRS1 همیار جی یزد نهایت نگر 40 40 11000 1396/12/21
لوب کات سبک پالایش نفت اصفهان باهنر 3000 40 14578 1396/12/21
روغن خام کلزا روغن کشی طلای سفید گنبد فارابی 100 10 32500 1396/12/21
روغن خام کلزا سویابین آگاه 500 10 32500 1396/12/05
گندم دورم کرمانشاه بانک کارآفرین 1000 10 9380 1396/12/20
گندم دورم کرمان سینا 2000 10 9380 1396/12/22
گندم دورم فارس فارابی 500 10 9380 1396/11/01
گندم دورم ایلام سینا 2000 10 9380 1396/12/22
گندم دورم خوزستان سینا 2000 10 9380 1396/12/22
برنج هاشمی محمد مهدی نریمانی چاران مفید 20 10 100500 1396/12/20
سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا نهایت نگر 50 20 917250607 1396/12/20
بیلت 6063-8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ستاره جنوب 40 20 112139 1396/12/20
روغن خام سویا آرژانتین بانک کارآفرین 3000 10 33000 1396/12/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 MOD پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 308 50 47841 1396/12/19
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 51353 1396/12/14
قیر امولسیون CRS2 نفت پاسارگاد شیراز باهنر 100 40 14865 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد شیراز باهنر 1000 40 13998 1396/12/13
قیر PG6416 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 1000 40 14454 1396/12/21
شمش 1000p-99.8 آلومینیوم ایران(ایرالکو) کالای خاورمیانه 500 100 104469 1396/12/13
سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان سی ولکس 10000 44 27000 1396/12/13
قیر MC250 نفت پاسارگاد بندرعباس باهنر 300 40 16650 1396/12/13
قیر MC250 نفت جی خبرگان سهام 2000 40 16650 1396/12/23
قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان باهنر 100 40 16650 1396/12/21
قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران باهنر 100 40 16650 1396/12/22
مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان مفید 60 40 337376 1396/12/13
مس مفتول گیل راد شمال بانک صنعت و معدن 40 40 337376 1396/12/13
زعفران رشته ای بریده ممتاز (سرگل) خراسان رضوی توسعه کشاورزی 100000 1000 57187 1396/12/12
زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) خراسان رضوی توسعه کشاورزی 100000 1000 60419 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال معمولی) خراسان رضوی توسعه کشاورزی 100000 1000 48566 1396/12/12
زعفران رشته ای درجه 1 (پوشال مرغوب) خراسان رضوی توسعه کشاورزی 100000 1000 53954 1396/12/12
گوگرد گرانوله پالایش نفت آبادان مفید 200 40 3731 1396/12/05
گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک مفید 500 40 4223 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی تولیدی یزد جوجه آگاه 70000 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی فرمان شمشیر کالای خاورمیانه 58000 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی پیگیر کالای خاورمیانه 30000 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر دیزباد بانک صنعت و معدن 20000 20000 17000 1396/12/05
جوجه یک روزه گوشتی گسترش و توسعه صنایع بهپرور پیشگامان بهپرور 104000 20000 16500 1396/12/13
جوجه یک روزه گوشتی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه پیشگامان بهپرور 75000 20000 16500 1396/12/12
جوجه یک روزه گوشتی قطره طلای نوشهر پیشگامان بهپرور 20000 20000 16500 1396/12/23
جوجه یک روزه گوشتی مرغ ماهان بانک مسکن 20000 20000 16500 1396/12/13
وکیوم باتوم پالایش نفت آبادان بانک مسکن 27850 400 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت شازند اراک بانک مسکن 5490 400 10914 1396/12/05
وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان خبرگان سهام 10000 400 10914 1396/12/21
گوگرد کلوخه پالایش نفت شازند اراک مفید 500 40 3691 1396/12/05
گوگرد کلوخه پالایش نفت اصفهان باهنر 2000 40 4664 1396/12/21
پلی اتیلن سنگین دورانی MD3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 400 50 55171 1396/11/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 49100 1396/11/10
شمش آلیاژ AS5U3GR صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان سیماب گون 20 20 118040 1396/11/01
شمش آلیاژ AS7GO3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان سیماب گون 20 20 115932 1396/11/01
آرگون پتروشیمی شیراز بانک ملی 200 20 14500 1396/11/01
شمش آلیاژ AS9U3 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان سیماب گون 20 20 110135 1396/11/01
شمش آلیاژ ADC12 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان سیماب گون 20 20 109608 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان سیماب گون 20 20 87500 1396/11/01
شمش آلیاژ LM2 آلومینیوم ایران(ایرالکو) ستاره جنوب 20 20 116331 1396/12/20
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 120 25 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 120 25 63000 1396/10/17
پلی استایرن انبساطی نسوز R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 100 25 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 50 25 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 50 25 58000 1396/09/12
پلی استایرن انبساطی نسوز R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب مفید 100 25 59000 1396/09/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال بانک پاسارگاد 105 50 48419 1396/08/15
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 66 50 115000 1396/08/14
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان بانک کشاورزی 40 18 84200 1396/08/07
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 1100 20 57670 1396/08/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 72 50 45485 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 121 50 37233 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/04/11
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 72 50 34370 1396/04/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 47000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 50000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 52000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم صبا جهاد 88 50 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب بانک تجارت 150 25 106343 1398/08/28
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 25000 1396/01/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند بانک ملی 3000 50 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 210 50 37116 1395/12/10
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 360 50 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند بانک ملی 260 50 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز بانک ملی 130 20 88932 1398/06/17
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 720 20 94855 1398/08/20
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد توازن بازار - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان باهنر - 50 - 1395/03/29
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 84 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 63 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال مفید 315 50 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز مفید 100 50 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 70 50 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم صبا جهاد 396 50 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم صبا جهاد 308 50 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز مفید 200 50 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 480 20 83799 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون خبرگان سهام 1012 20 83799 1398/08/28
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم صبا جهاد 506 20 86610 1398/07/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 60 50 28848 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 500 20 108737 1398/08/20