اطلاعیه های عرضه بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول آگاه 1320 50 46808 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال بانک پاسارگاد 1260 50 37116 1395/12/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 10 81878 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام بانک سپه 3000 50 40040 1395/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول آگاه 220 50 51489 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 330 50 42243 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 252 50 37116 1395/12/03
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 25 62076 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم صبا جهاد 2002 50 40040 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند بانک آینده 4994 50 34432 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام بانک سپه 2992 50 34432 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان باهنر 500 50 34432 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر باهنر 200 50 34432 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول آگاه 1320 50 40767 1395/12/03
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز بانک ملی 600 25 58892 1395/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 80 50 46808 1395/12/03
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 25 62076 1395/12/03
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز بانک ملی 600 25 56267 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان باهنر 500 50 37875 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر باهنر 80 50 24169 1394/12/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 330 50 46808 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 1012 50 41094 1395/12/03
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس بانک صنعت و معدن 900 25 56267 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان مبین سرمایه 2002 50 37986 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم صبا جهاد 275 50 46447 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 440 50 43326 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام بانک کشاورزی 2142 50 109973 1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 44077 1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 42742 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 300 50 42713 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند بانک ملی 400 50 41778 1395/12/02
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان بانک سپه 40 20 63200 1395/12/03
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 210 50 117052 1395/12/03
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان بانک سپه 88 50 86000 1395/12/03
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام بانک سپه 990 50 36154 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام بانک کشاورزی 2200 20 107765 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 240 16 107765 1395/12/03
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان بانک سپه 40 20 73200 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم صبا جهاد 330 50 45420 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان بانک تجارت 2002 50 39161 1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 450 50 42742 1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 1000 50 42742 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز بانک ملی 500 50 41288 1395/11/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 440 50 42243 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام خبرگان سهام 3000 50 40677 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام بانک آینده 1012 50 40767 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر بانک آینده 2200 50 40767 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 42243 1395/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام بانک سپه 2000 50 46808 1395/12/03
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند بانک آینده 220 50 37187 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 210 50 94813 1395/12/03
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام بانک کشاورزی 1491 50 94813 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان شهر 2464 50 35996 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 600 50 41842 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند بانک ملی 500 50 40289 1395/11/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان مفید 506 50 37110 1395/12/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 3014 50 39881 1395/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام خبرگان سهام 3000 50 46808 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 504 50 37116 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 720 50 42742 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون آگاه 506 50 37116 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 1012 50 37116 1395/12/03
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 1500 50 37116 1395/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون فارابی 220 50 40677 1395/12/02
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 40677 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 720 50 40677 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 504 50 37116 1395/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 42243 1395/12/02
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 504 50 40762 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 37116 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون آگاه 506 50 37116 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون آگاه 792 50 37116 1395/12/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 39462 1395/12/02
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 672 50 37116 1395/12/02
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 50 25 62500 1395/12/01
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم حافظ 100 25 56750 1395/12/01
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر حافظ 200 25 57300 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 160 25 61500 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 55000 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 160 25 61500 1395/12/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 330 50 38338 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 52000 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 62500 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 62500 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 62500 1395/12/01
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 62500 1395/12/01
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند بانک ملی 800 40 108065 1395/11/30
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 160 40 117052 1395/12/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 550 50 47051 1395/11/26
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 504 50 37250 1395/11/26
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز بانک ملی 60 25 54017 1395/11/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 176 40 51756 1395/11/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 60 10 90790 1395/11/26
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 902 50 37611 1395/11/26
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون آگاه 484 50 35460 1395/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 50 42379 1395/11/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 50 42379 1395/11/25
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون آگاه 484 50 37250 1395/11/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 190 50 47051 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 360 50 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 374 50 45905 1395/11/12
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 132 50 46627 1395/11/12
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول بانک پاسارگاد - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان مفید 682 50 38797 1395/11/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 330 50 50495 1395/11/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان مبین سرمایه 55 50 35564 1395/11/12
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 504 50 35099 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 441 50 35099 1395/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 63 50 41309 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند بانک ملی 260 50 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز مفید 100 50 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون آگاه 506 50 40226 1395/11/11
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 400 50 36363 1395/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 45905 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول آگاه 110 50 46627 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون آگاه 506 50 35099 1395/11/04
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون فارابی 220 50 40843 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند بانک ملی 540 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 264 50 37250 1395/11/26
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 1008 50 35460 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 880 50 37116 1395/12/03
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 41165 1395/10/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 100 10 73696 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 147 50 35918 1395/10/20
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان بانک سپه 200 50 84043 1395/10/14
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند بانک ملی - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد توازن بازار - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان باهنر - 50 - 1395/03/29
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند بانک ملی - 50 - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان باهنر - 50 - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام خبرگان سهام 2992 50 37875 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم مدبر آسیا - 50 - 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام - 50 - 1395/03/25
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی - 50 - 1395/03/17
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام تامین سرمایه نوین - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون آگاه - 50 - 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 84 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 189 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 63 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال مفید 315 50 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز مفید 100 50 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 70 50 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم صبا جهاد 396 50 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز مفید 200 50 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 480 50 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون آگاه 220 50 36930 1395/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 40767 1395/12/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم صبا جهاد 308 50 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 60 50 28848 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 300 50 40226 1395/11/04