اطلاعیه های عرضه بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 35918 1395/10/28
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز بانک ملی 900 25 50004 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 25 51070 1395/10/28
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 25 51070 1395/10/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 440 50 47835 1395/10/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول بانک پاسارگاد - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 25 49582 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 320 40 47096 1395/10/28
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز بانک ملی 900 25 51378 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 160 16 73354 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام بانک کشاورزی 630 50 73354 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول آگاه 990 50 47096 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول آگاه 440 50 40393 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 320 40 51806 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند بانک اقتصاد نوین 2486 50 33175 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام بانک سپه 484 50 33175 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان باهنر - 50 - 1395/03/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر باهنر 200 50 33175 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 110 50 35918 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 41165 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 408 50 40028 1395/10/28
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس مفید 800 25 50004 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان شهر 77 50 37512 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 600 50 42081 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 42273 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام خبرگان سهام 990 50 34834 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام بانک کشاورزی 1155 50 85662 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید سی ولکس 105 50 85662 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 210 50 35918 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 400 50 41377 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند بانک ملی 500 50 40698 1395/10/22
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 440 50 47096 1395/10/28
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان بانک سپه 40 20 70350 1395/10/28
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان بانک سپه 66 50 81000 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان باهنر 500 50 36492 1395/10/28
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر باهنر 80 50 24169 1394/12/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 330 50 47096 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام بانک سپه 1012 50 40393 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر بانک سامان 902 50 40393 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان شهر 154 50 35229 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 500 50 42081 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز مفید 100 50 39736 1395/01/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان شهر 858 50 35229 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 41165 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام خبرگان سهام 1000 50 47096 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 1364 50 39372 1395/10/28
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام بانک صنعت و معدن 3000 50 40439 1395/10/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام بانک کشاورزی 1000 50 47096 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان بانک تجارت 1210 50 37512 1395/10/28
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 1012 50 36288 1395/10/28
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون - - - - -
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان مفید 748 50 39703 1395/10/28
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 440 50 41165 1395/10/28
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند بانک ملی 400 40 87452 1395/10/26
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 160 40 87452 1395/10/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 506 50 36645 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 59000 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 59000 1395/10/26
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم حافظ 100 25 49950 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 52000 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 59000 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 50 25 59000 1395/10/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 59000 1395/10/26
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید سی ولکس 105 50 87452 1395/10/22
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 400 50 41057 1395/10/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 40 10 86513 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند بانک ملی 300 50 43403 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز مفید 100 50 39906 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند بانک ملی 260 50 35918 1395/10/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون آگاه 440 50 35918 1395/10/20
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 300 50 51806 1395/10/22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 100 10 73696 1395/10/22
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 1512 50 36288 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 630 50 35918 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون آگاه 550 50 41377 1395/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 43403 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 50 35918 1395/10/20
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 147 50 35918 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 42273 1395/10/20
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 42081 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 38320 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 41165 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم صبا جهاد 704 50 45575 1395/10/20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 41165 1395/10/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان مفید 198 50 35877 1395/10/14
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان بانک سپه 200 50 84043 1395/10/14
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 440 50 47157 1395/10/14
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز بانک ملی 100 10 73985 1395/10/14
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 504 50 35760 1395/10/13
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 50 41066 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون فارابی 506 50 40617 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 40439 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 408 50 40439 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون آگاه 1012 50 35760 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون آگاه 660 50 35760 1395/10/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون آگاه - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد توازن بازار - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن - 50 - 1395/03/31
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند بانک ملی - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان باهنر - 50 - 1395/03/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان تدبیرگران فردا - 50 - 1395/03/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند بانک ملی - 50 - 1395/03/25
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت - 50 - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند بانک انصار - 50 - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان باهنر - 50 - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام بانک سپه 2000 50 36492 1395/10/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام بانک ملی - 20 - 1395/03/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام - 50 - 1395/03/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم مدبر آسیا - 50 - 1395/03/25
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن - 50 - 1395/03/24
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند بانک ملی - 50 - 1395/03/17
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 35918 1395/10/28
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی - 50 - 1395/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام بانک ملت - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام تامین سرمایه نوین - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/04
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار - 50 - 1395/03/03
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون آگاه - 50 - 1395/02/27
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 63 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 189 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 84 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال مفید 315 50 31434 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون آگاه 770 50 31434 1395/01/31
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 440 50 35918 1395/10/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 500 50 35918 1395/10/22
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز مفید 100 50 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 70 50 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم صبا جهاد 308 50 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم صبا جهاد 396 50 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز مفید 200 50 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 480 50 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون آگاه 220 50 36930 1395/02/20
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم صبا جهاد 2002 50 40393 1395/10/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 1000 50 41066 1395/10/13
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 60 50 28848 1394/12/18