اطلاعیه های عرضه بورس کالا

نام کالا نام کالا تولید کننده تولید کننده نام کارگزار نام کارگزار حجم حجم حداقل حداقل قیمت پایه قیمت پایه تاریخ تاریخ
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند بانک سپه 500 50 34840 1396/07/26
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 2508 50 32116 1396/05/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان باهنر 500 50 34975 1396/07/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر باهنر 400 50 35551 1396/07/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 70 10 96737 1396/07/25
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز بانک ملی 700 25 55987 1396/07/25
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 550 20 59759 1396/07/25
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 420 50 50357 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 25 55556 1396/07/25
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 25 55556 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم صبا جهاد 3003 50 40237 1396/07/25
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز بانک ملی 700 25 58273 1396/07/25
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند بانک سپه 220 50 38395 1396/07/25
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس پیشگامان بهپرور 500 25 55987 1396/07/25
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 399 50 56081 1396/07/25
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 441 50 57763 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 1320 50 46797 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 1320 50 43589 1396/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 224 40 51476 1396/07/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تدبیرگران فردا 100 10 82406 1396/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 48859 1396/07/25
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز بانک ملی 100 25 53983 1396/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 55 50 47721 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 1000 50 40237 1396/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند بانک ملی 400 50 47721 1396/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 50 43132 1396/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 51058 1396/07/25
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان باهنر 200 50 39106 1396/07/25
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر باهنر 80 50 24169 1394/12/18
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند بانک ملی 300 50 42336 1396/07/25
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون فارابی 440 50 42336 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال مفید 210 50 42336 1396/07/25
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 399 50 66064 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم صبا جهاد 55 50 40237 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 200 50 50203 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم صبا جهاد 451 50 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند بانک ملی 500 50 47552 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام بانک آینده 1012 50 40546 1396/04/13
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 51476 1396/07/25
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 44232 1396/07/25
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز بانک ملی 100 10 82406 1396/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 752 40 46797 1396/07/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 198 50 41722 1396/07/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان بانک ملی 506 50 42489 1396/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سینا 500 50 46797 1396/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 110 50 43132 1396/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 500 50 43132 1396/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز بانک ملی 200 50 42742 1395/12/10
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 990 50 42715 1396/07/25
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون آگاه 660 50 39384 1396/02/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 500 50 46797 1396/07/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان مفید 176 50 44145 1396/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول سهم آشنا 110 50 47555 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام بانک آینده 506 50 43191 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز بانک ملی 600 50 42048 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند بانک ملی 180 50 38163 1396/04/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان مفید 198 50 42853 1396/07/25
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون فارابی 286 50 42336 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 252 50 42336 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 48BF7 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 72 50 45485 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون آگاه 352 50 43191 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم صبا جهاد 2002 50 42436 1396/07/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 480 50 42436 1396/07/17
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 1008 50 42336 1396/07/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 252 50 47721 1396/07/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 51476 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 441 50 42336 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون آگاه 220 50 42336 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 42336 1396/07/25
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 42336 1396/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 46797 1396/07/24
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 210 50 47721 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون آگاه 440 50 42336 1396/07/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 46797 1396/07/24
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال مفید 294 50 42336 1396/07/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 120 25 59000 1396/07/23
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر حافظ 200 25 56100 1396/07/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 200 25 60000 1396/07/23
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان پارسیان 40 20 75200 1396/07/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 200 25 60000 1396/07/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 120 25 59000 1396/07/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 200 25 60000 1396/07/23
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 506 50 37385 1396/07/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 200 25 60000 1396/07/23
پلی کربنات 1012 پتروشیمی خوزستان پارسیان 66 50 105000 1396/07/23
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان پارسیان 40 18 82600 1396/07/23
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان پارسیان 66 50 105000 1396/07/23
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم حافظ 100 25 54200 1396/07/23
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 2002 50 37711 1396/07/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 484 50 40813 1396/07/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 220 50 38869 1396/07/22
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام بانک ملت 2486 50 37773 1396/07/22
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند بانک ملی 800 40 67793 1396/07/22
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید رضوی 240 40 53479 1396/04/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان خبرگان سهام 2508 50 36263 1396/07/22
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند بانک ملی 700 50 47073 1396/07/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول اقتصاد بیدار 220 50 51105 1396/07/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 198 50 43174 1396/07/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 47073 1396/07/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 40426 1396/07/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان بانک ملت 330 50 42697 1396/07/16
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم صبا جهاد 1001 50 43495 1396/07/15
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 44994 1396/07/11
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 1512 50 40113 1396/07/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام بانک آینده 682 50 44910 1396/07/11
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 441 50 39743 1396/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان بانک ملی 66 50 39668 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 39543 1396/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان بانک ملی 242 50 38467 1396/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان سهم آشنا 240 50 40088 1396/07/11
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 50 41543 1396/07/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام بانک آینده 330 50 41646 1396/07/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر بانک آینده 506 50 43589 1396/07/25
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند بانک ملی 90 50 37743 1396/07/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام پگاه یاوران نوین 320 50 39033 1396/06/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 40436 1396/05/23
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 240 50 39521 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم صبا جهاد 110 50 44156 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون آگاه 440 50 43217 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 45580 1396/05/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 770 50 45580 1396/05/16
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون فارابی 396 50 37639 1396/05/09
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام بانک ملت 418 20 51087 1396/05/07
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 220 50 42237 1396/05/03
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 66 50 45021 1396/01/21
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول بانک ملت 110 50 38404 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام بانک آینده 506 50 36074 1396/05/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 506 50 36789 1396/05/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 572 50 41521 1396/05/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان سهم آشنا 240 50 41205 1396/04/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 220 50 41521 1396/05/03
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 300 50 38817 1396/05/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 1496 50 41183 1396/04/27
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 126 50 37624 1396/04/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 43789 1396/04/26
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 80 25 52000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 80 25 52000 1396/04/25
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 80 25 46000 1396/04/25
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند بانک ملی 140 50 38857 1396/04/19
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم صبا جهاد 1012 50 39323 1396/04/13
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم صبا جهاد 319 50 40563 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 440 50 37505 1396/04/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم صبا جهاد 121 50 37233 1396/04/13
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 57000 1396/04/11
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون فارابی 110 50 37679 1396/04/04
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) BL4 پتروشیمی جم صبا جهاد 72 50 34370 1396/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون فارابی 132 50 37679 1396/03/29
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال مفید 105 50 37691 1396/03/22
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 38242 1396/03/08
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون آگاه - 50 - 1395/02/27
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان پارسیان 60 20 82600 1396/03/07
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 23000 1396/03/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم صبا جهاد 1001 50 38207 1396/03/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 220 50 42188 1396/03/02
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان پارسیان 88 50 86000 1396/02/17
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد راهنمای سرمایه‌گذاران 100 25 47000 1396/02/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان سهم آشنا 600 50 39188 1396/02/11
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 52000 1396/02/10
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 100 25 50000 1396/02/10
پلی پروپیلن نساجی HP502P پلی پروپیلن جم صبا جهاد 88 50 39350 1396/02/04
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی دیرسوز SE150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/02/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 200 25 57800 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز F350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 60 25 50000 1396/01/27
پلی استایرن انبساطی نسوز FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند پیشگامان بهپرور 25 25 25000 1396/01/20
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز بانک ملی 150 25 49426 1395/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم صبا جهاد 110 50 46125 1395/12/17
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند بانک ملی 3000 50 40647 1395/12/16
پلی پروپیلن نساجی SIF030 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 210 50 37116 1395/12/10
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 105 50 42243 1395/12/02
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد توازن بازار 360 50 42406 1395/11/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند بانک ملی 260 50 42584 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز مفید 100 50 39906 1395/01/31
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 45905 1395/11/05
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله بانک کشاورزی 330 50 45905 1395/11/05
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند بانک ملی 540 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم صبا جهاد 220 50 42336 1396/07/25
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند بانک ملی 80 50 35099 1395/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم صبا جهاد 1012 50 38088 1396/05/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پتروشیمی شازند بانک ملی 200 50 41165 1395/10/22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن سبک خطی 22401 پتروشیمی مهاباد توازن بازار - 50 - 1395/03/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان باهنر - 50 - 1395/03/29
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم مدبر آسیا - 50 - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان باهنر - 50 - 1395/03/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام بانک تجارت 1980 50 36363 1396/05/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم صبا جهاد - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP35 پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی استایرن معمولی GP26C پتروشیمی طاهاسازان پیشتاز اردیبهشت ایرانیان - 50 - 1395/03/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران - 50 - 1395/03/11
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 63 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 84 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال ایساتیس پویا 189 50 31434 1395/02/07
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پتروشیمی رجال مفید 315 50 31434 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی تبریز مفید 100 50 38322 1395/01/31
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 70 50 35833 1394/12/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه کارگران 250 50 36983 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه بانک صنعت و معدن 240 50 38668 1396/05/09
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون فارابی 352 50 43589 1396/07/24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم صبا جهاد 2002 50 43589 1396/07/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز مفید 200 50 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم صبا جهاد 308 50 36309 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم صبا جهاد 396 50 36971 1395/01/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند بانک ملی 110 50 32877 1395/01/10
پلی پروپیلن نساجی PYI220 پتروشیمی پلی نار بانک صنعت و معدن 60 50 28848 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی اقتصاد بیدار 147 50 34751 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند بانک ملی 300 50 42704 1396/03/29