# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 ایلام 9020 0 (0%) - - 8 ماه پیش
2 یزد 9020 0 (0%) - - 8 ماه پیش
3 قزوین 9020 0 (0%) - - 8 ماه پیش
4 لرستان 9020 0 (0%) - - 8 ماه پیش
5 آذربایجان غربی 9020 0 (0%) - - 8 ماه پیش
6 اصفهان 9020 0 (0%) - - 8 ماه پیش
7 سمنان 0 (0%) - - -
8 مرکزی 9020 0 (0%) - - 8 ماه پیش
9 آذربایجان شرقی 0 (0%) - - -
10 همدان 9020 0 (0%) - - 8 ماه پیش
11 زنجان 9020 0 (0%) - - 9 ماه پیش
12 کرمانشاه 9020 0 (0%) - - 8 ماه پیش
13 کردستان 9020 0 (0%) - - 8 ماه پیش
14 فارس 9020 0 (0%) - - 8 ماه پیش
15 خوزستان 9020 0 (0%) - - 9 ماه پیش
16 گلستان 9020 0 (0%) - - 10 ماه پیش
17 خراسان رضوی 9020 0 (0%) - - 8 ماه پیش

نمودار قیمت ماهانه ی گندم خوراکی / ایلام