تعلیق بخشی از فعالیت های شرکت پتروشیمی نوری

بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال از سوی شرکت پتروشیمی نوری، بخشی از فعالیت های این شرکت به حالت تعلیق درآمد.

براساس این اطلاعیه شرکت پتروشیمی نوری اعلام نمود براساس برنامه‌ریزی انجام شده، واحد تولید پارازایلین(شماره٧٠٠) به منظور افزایش ظرفیت و کیفیت محصول تولیدی از تاریخ ١٣٩٧/٠٨/١۵ به مدت ١٣٠ روز از مدار تولید خارج گردیده است.

بر اساس مطالعات صورت گرفته و استانداردهای صاحب لیسانس، جهت افزایش ظرفیت تولید ضروری است بعضی از قطعات داخلی برجها و جذب کننده های مولکولی تعویض گردد. لذا پیش بینی می‌شود پس از انجام تعمیرات مذکور و تعویض قطعات و جذب کننده‌های مولکولی، ظرفیت تولید پارازایلین به میزان ٧٠% افزایش یابد.

لازم به توضیح است در زمان توقف تولید واحد پارازایلین، ظرفیت تولید محصول A٩٢ صادراتی به میزان ٢٠% افزایش می یابد، بدین لحاظ اثرات سود و زیانی حاصل از توقف تولید پارازایلین و تغییر ایجاد شده در مقادیر تولید سایر محصولات، در گزارش تفسیری متعاقبا ارائه می‌گرد.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران