چهاردهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی: مصوب شدن امکان واردات مواد اولیه توسط صنایع پایین دستی

چهاردهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی (ستاد تنظیم بازار) برگزار شد که مشروح مصوبات این جلسه را در زیر می خوانید.

هجدهم اسنفد ماه سال جاری، چهاردهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی برگزار شد. مشروح مصوبات این جلسه را در زیر می خوانید.
 
امکان خرید شرکت های بازرگانی و تعاونی ها از بورس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تایید شیوه آن به شرح زیر به آینده موکول شد. ﺟﻬﺖ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ داراي ﻛﻤﺒﻮد داﺧﻞ نیز ﺑـﺎ ﺗﺸـﺨﻴﺺ و ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻛﻤﻴﺘـﻪ NPC و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﻴﻤﺘ ﮕﺬاري ﻛﺎﻻي وارداﺗﻲ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ  ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪار،  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺑﻮرس مصوب گردید.

نظرات کاربران