مقایسه قیمت محصولات شیمیایی در ...

فراز و فرود بهای شیمیایی ها در فهرست جدید

مقایسه قیمت محصولات شیمیایی در تاریخ ۹ و ۲۳ خرداد نشان می دهد که برخی از کالاها روندی افزایشی و برخی دیگر نزولی داشته اند.

به گزارش پایگاه خبری بورس کالای ایران ، بیشترین افزایش قیمت در گروه محصولات شیمیایی متعلق به دی اتیلن گلایکول با ۵ درصد رشد بوده است، به طوری که این کالا از رقم یک هزار و ۶۳۸ به یک هزار و ۷۲۰ تومان رسیده است.

در رده دوم افزایش قیمت نیز متانول با ۱.۵ درصد رشد و اسیدترفتالیک نیز در رده سوم رشد قیمت ها با ۱.۱ درصد قرار دارد.

اسیداستیک نیز ۸ تومان، زایلین مخطوط ۱۳، ایزوبوتانول ۷ ، کریستال ملامین ۱۷ و نرمال بوتانول نیز ۸ تومان نسبت به دو هفته قبل افزایش قیمت داشتند.

کمترین رشد قیمت ها نیز در گروه محصولات شیمیایی متعلق به سودکاستیک با ۰.۴ و اوره گرانوله با ۰.۳ درصد افزایش بوده است.

در همین حال منومر وینیل استات نسبت به دو هفته قبل روندی ثابت داشت و همچنان در محدوده ۲ هزار و ۷۸۰ تومان گزارش شد. بنزن و اوره پریل نیز روندی ثابت نسبت به دو هفته قبل داشته و به ترتیب با قیمت های یک هزارو ۸۴۳ و ۶۸۷ تومان گزارش شدند.

در همین حال بیشترین افت قیمت نسبت به دو هفته قبل متعلق به دی اتانول آمین با ۴.۵ درصد افت بوده است. SBR ها هم نسبت به دو هفته قبل با کاهش قیمت روبه رو شدند، به طوری که گرید ۱۷۱۲، ۶۰ تومان و گرید ۱۵۰۲ نیز ۱۳۸ تومان ارزان شدند.

دی اتیل هگزانول نیز با ۳ درصد افت نسبت به دو هفته قبل از رقم ۲ هزار و ۴۸۸ به ۲ هزار و ۴۱۷ تومان رسید. همچنین محلول آمونیاک، استایرن منومر ، آروماتیک سنگین و اروتوزایلین نیز با افت قیمت روبه رو شدند. کمترین افت قیمت نیز  متعلق به آروماتیک سنگین و اورتوزایلین بود. این کالاها به ترتیب ۰.۴ و ۰.۲ درصد نسبت به دو هفته قبل ارزان شدند.

نظرات کاربران