استفاده هرچه بيشتر از تجهيزات ساخت داخل در صنعت پتروشيمي

استفاده هرچه بيشتر از تجهيزات ساخت داخل در صنعت پتروشيمي

وزير صنعت، معدن و تجارت در بازديد از بيست و دومين نمايشگاه نفت بر لزوم استفاده هرچه بيشتر از تجهيزات داخل تأكيد كرد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در بازديد از بيست و دومين نمايشگاه نفت بر لزوم استفاده هرچه بيشتر از تجهيزات داخل تأكيد كرد.