استفاده از نرم افزارهاي همكاران سيستم در نيمي از مجتمع‎هاي پتروشيمي

استفاده از نرم افزارهاي همكاران سيستم در نيمي از مجتمع‎هاي پتروشيمي

مديرعامل شركت نرم افزاري همكاران سيستم از همكاري اين شركت با نيمي از مجتمع‎هاي پتروشيمي كشور خبرداد.

مديرعامل شركت نرم افزاري همكاران سيستم از همكاري اين شركت با نيمي از مجتمع‎هاي پتروشيمي كشور خبرداد.