ارزش سهام عدالت امروز ۹ شهریور چقدر شد؟

ارزش سهام عدالت امروز ۹ شهریور چقدر شد؟

ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت تحت تاثیر روند منفی بازار سهام قرار گرفت و به ۱۲ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان رسید.

ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت تحت تاثیر روند منفی بازار سهام قرار گرفت و به ۱۲ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان رسید.