شرکت کویل‌سازی دی ایکس البرز

شرکت کویل‌سازی دی ایکس البرز

شرکت دی ایکس البرز ارائه دهنده تمامی خدمات فنی مهندسی، طراح سردخانه‌های صنعتی، مبدل‌های گرمایی، اجرا کننده پروژه‌های تاسیسات در صنعت نیز می‌باشد.

شرکت دی ایکس البرز ارائه دهنده تمامی خدمات فنی مهندسی، طراح سردخانه‌های صنعتی، مبدل‌های گرمایی، اجرا کننده پروژه‌های تاسیسات در صنعت نیز می‌باشد.