فاصله طبقاتی در ایران زیاد شد

فاصله طبقاتی در ایران زیاد شد

آمار رسمی از افزایش ضریب جینی خبر می‌دهد که بیانگر افزایش فاصله طبقاطی به سمت طبقه ثرتمند است.

آمار رسمی از افزایش ضریب جینی خبر می‌دهد که بیانگر افزایش فاصله طبقاطی به سمت طبقه ثرتمند است.