پول‌های «طرح ترافیک» کجاست؟

پول‌های «طرح ترافیک» کجاست؟

از آنجا که چندهزار خودرو به صورت روزانه از مجوز روزانه طرح ترافیک استفاده می‌کنند، بی‌نظمی در «اعمال فرآیند هوشمند حساب و کتاب مبلغ مجوز طرح» می‌تواند از یکسو حقوق شهروندی را تحت تاثیر قرار دهد و از سوی دیگر باعث شود برخی افراد به جای حرکت در مسیر قانونی که همان دریافت مجوز روزانه است، وارد مسیرهای غیر قانونی و آسیب‌زننده به شهر همچون «مخدوش کردن پلاک خودرو» شوند.

از آنجا که چندهزار خودرو به صورت روزانه از مجوز روزانه طرح ترافیک استفاده می‌کنند، بی‌نظمی در «اعمال فرآیند هوشمند حساب و کتاب مبلغ مجوز طرح» می‌تواند از یکسو حقوق شهروندی را تحت تاثیر قرار دهد و از سوی دیگر باعث شود برخی افراد به جای حرکت در مسیر قانونی که همان دریافت مجوز روزانه است، وارد مسیرهای غیر قانونی و آسیب‌زننده به شهر همچون «مخدوش کردن پلاک خودرو» شوند.