مطالبات اعضای مجلس خبرگان از رئیسی چه بود؟

مطالبات اعضای مجلس خبرگان از رئیسی چه بود؟

در هشتمین جلسه مشترک هئیت رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبرگان رهبری، اعضاء با بررسی مسائل روز، توصیه‌هایی را خطاب به دولت سیزدهم و رئیس جمهوری مطرح کردند که از آن میان تعیین معاونت امور روحانیت در ریاست جمهوری و اعلام حقوق ماهیانه هیئت دولت قابل اشاره‌اند.

در هشتمین جلسه مشترک هئیت رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبرگان رهبری، اعضاء با بررسی مسائل روز، توصیه‌هایی را خطاب به دولت سیزدهم و رئیس جمهوری مطرح کردند که از آن میان تعیین معاونت امور روحانیت در ریاست جمهوری و اعلام حقوق ماهیانه هیئت دولت قابل اشاره‌اند.