معمای اتاق ۱۰۵/ بازخوانی پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری

معمای اتاق ۱۰۵/ بازخوانی پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری

پس از فرار کشمیری به خارج از کشور تا مدت‌ها از او خبری نبود. با این حال، سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ برخی منابع مدعی شدند که او را در آلمان به همراه محمدرضا کلاهی دیده‌اند. همان عامل نفوذی و تروریستی که همچون کشمیری با سازمان مجاهدین در ارتباط بود.

پس از فرار کشمیری به خارج از کشور تا مدت‌ها از او خبری نبود. با این حال، سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ برخی منابع مدعی شدند که او را در آلمان به همراه محمدرضا کلاهی دیده‌اند. همان عامل نفوذی و تروریستی که همچون کشمیری با سازمان مجاهدین در ارتباط بود.