عصبانیت کیهان از ابراهیم اصغرزاده

عصبانیت کیهان از ابراهیم اصغرزاده

کیهان در مطلبی نوشته است که یک اصلاح‌طلب غربگرا، از درماندگی آمریکا در افغانستان، نفی سیاست نگاه به شرق را نتیجه گرفت!

کیهان در مطلبی نوشته است که یک اصلاح‌طلب غربگرا، از درماندگی آمریکا در افغانستان، نفی سیاست نگاه به شرق را نتیجه گرفت!